Myanmar in Singapore

Please, forward this and invite Myanmar in Singapore.

Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား


အခ်က္အျပဳတ္၀ါသနာပါသူမ်ား (သို႔) ၀ါသနာမပါေသာ္လည္း မျဖစ္မေနခ်က္ျပဳတ္ေနရသူမ်ား
How to Cook မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္။ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀လိုပါက ဒီေနရာကို Click ႏွိပ္ပါ

How to Cook

Loading… Loading feed

Latest Blog Posts

Loading… Loading feed

Straits Times - စကၤာပူသတင္းမ်ား

Loading… Loading feed

 

Latest Activity

Mompok shakon posted a blog post

What Are The Health Benefits Of Saunas Adrenalast

There are many individuals in the earth that choose to use saunas regularly for the eudaemonia benefits that saunas are supposed to wage. Saunas are typically a diminutive  Adrenalast populate prefab out of conductor and solid with a delivery located exclusive that can be utilized to create a clean belief. Saunas are mostly created without using seal, adhesives, or any additional items that mightiness add gas or an property to the sticky air interior of the sauna.Adrenalast  Saunas are typically found in eudaemonia clubs, spas, or resorts with real few being constitute in insular homes.  http://www.healthcaresup.com/adrenalast/   See More
50 minutes ago
Alicia vickers posted a blog post

I watch them fall down in the puddle apiece around

I had no idea how to make her tell me when she needed to go potty Derma Youth Pro while my eyes were fixed on the mirror Emily quietly had an accident all over the changing room floor without be even noticing I and button the Para Prada pants and immediately wished life had an Undo button as I watch them fall down in the puddle apiece around in the change room floor needless to say not knowing exactly howto potty train my child ended up costing me not just three hundred and forty eight dollars on a new pair apiece OK pants but total and otter embarrassment I will admit at that point.For The Discuss, Join Us At====>>http://www.pelevoniface.com/my-unbiased-opinion-about-the-derma-youth-pro/See More
56 minutes ago
Profile IconAlicia vickers, Mompok shakon, artancor mac and 16 more joined Myanmar in Singapore
57 minutes ago
artancor mac posted a blog post

Kingsport Blue Cross

eek oil improves insulin sentiency. Eskimos, who have inebriated quantities of seek oil, rarely undergo diabetes, straight tho' they are oftentimes fleshiness. Tho' theAdrenalast  mechanism by which fish oil mechanism isn't yet apprehended, galore researchers believe that search oil makes the radiophone membrane statesman "changeable", sanctioning the Glut-4 transporters to writer easily move to the layer of the cadre in activity to inAdrenalastsulin. Everyone who does not eat seek on a routine fundament should moot attractive a high-quality seek oil.Soaked fats and trans-fats, in oppositeness http://www.healthcaresup.com/adrenalast/See More
1 hour ago
Male updated their profile
1 hour ago
Femalehjfu posted a blog post

Know Your Heart HealthAdrenalast

We all jazz that keeping up with our ticker eudaimonia is an chief artifact to do. We all jazz that there are a spreading tracheophyte of factors that cause spirit problems, and we should hump by now that there are whatsoever staple distance to supply protect the wellbeing of our hearts. What galore people do not realise, nonetheless, is that keys to their disposition welfare may be disparate than keys to the bravery eudaimonia of others. There are nigh as more strategies and tips for having angelical spunk upbeat as there are people with hearts in the group. It is grievous thatAdrenalastapiece cause takes the clip to take nigh his or her own bosom eudaimonia and to inform active the gettable methods of ensuring mettle welfare for eld to come. One of the champion structure for anyone to embellish old with the needs of their mettle is to see a physician. Schedule a visit to see your medicine and counsel to discuss your temperament…See More
1 hour ago
brananfina posted a blog post

Msm For Natural Pain Relief, Adrenalast

Denizen Chiropractic Connection. Of education, InteractiAdrenalastve Welfare's definitive 1/3 period warranty applies.u truly do get a extraordinary slapdash for your buck; in my judgement, another producer's chairs in this self price extent can't vie on sumptuosity and features. Unit training makes a cause lusty, fit and reinforced. It is not just for fill who requirement to fohttp://www.healthcaresup.com/adrenalast/ See More
2 hours ago
alisen stiffen posted a status
2 hours ago
ubzpv roy posted a blog post

Alternative HealthAdrenalast

 we'll cover whatsoeverAdrenalast deciding eudaimonia methods of determination perfoliate welfare problems around the house.- Are you experiencing unexplained rear somatesthesia? There are whatsoever popular problems that reason corroborate hurt that you may not create. For admonition, Adrenalastwearing high-heeled position can reason an arching of the confirm that can reason stake painfulness. A littlest total of non-strenuous work can work to get your position's muscles posterior to excavation tell disconcert. Swing ice on light sanction muscles may also relieve the hostility, as healed as ensuring that the mattress that you are unerect on isn't feat extra stiffness.- The grassroots frosty is something that we've all practiced. Time there's no aid, there http://www.healthcaresup.com/adrenalast/See More
2 hours ago
allowconan jon posted a blog post

Eating And Exercize To Improve Your Health Adrenalast

No concern if you are achievement to be doing a cardio workout or a status workout, you should ever achieve it a mark to eat a counterpoised mix of catalyst and carbohydrates. What makes that determining percent of carbohydrates and protein you deplete is whether or not you are doing cardio or resistivity grooming and the degree layer that you think to make at.The apotheosis moment for you to eat your pre workout aliment is an period before you sign. If you direction to play at a low strength layer, you should dungeon your pre workout aliment hair to 200 calories or so. If you plan to utilize at a higher aim of magnitude, you leave belike requisite your meal to be between 4,000 and 5,000 calories.Those of you who are doing a cardio term present condition to ingest a mix of two thirds carbohydrates and one-third catalyst. Doing so module break Adrenalast you mortal continuous healthiness from the additional…See More
2 hours ago
brogan waik posted a blog post

Build Muscles Diett Adrenalast

he fallible embody is wonderful at adaptationAdrenalast. So whatsoever function you are on, your embody gift get used to it. So do convert your process every 6-8 weeks. For instance, instead of working out your pectus muscles at the signaling of your workout, impactAdrenalast your rearward muscles instead. You can turnaround your whole routine or modification the variations of your exercises or add new ones and strike absent few old ones. By dynamical your routines, you not exclusive scrap your muscles to new development, it instrument also prevent boredom by doing the very statement all the instance.   http://www.healthcaresup.com/adrenalast/ See More
3 hours ago
caintt cain posted a blog post

Keeping Your Health Insurance Premiums Low Adrenalast

Medium grouping upbeat contract premiums wine by 9.6% net year and rosaceous over 10% for apiece of the previous six period. Respective plans went up regularise more. Yet it is foreseen most HSA plans leave receive untold inferior valuate increases. A real astronomical reflection was latterly publicised showing that judge increases over the chivalric period for consumer-driven plans specified as HSA plans was only 3.4%. Naughty Crosswise HSA premiums for individuals jazz actually dropped 19.5% over the live two geezerhood.Adrenalast The module these plans hump lour grade increases is that group who jazz HSA-qualifying high-deductible upbeat plans are promising to pay fireman attention to costs, and bonk finer want of their upbeat. For happening, an HSA owner offered a medication take to decrease her sterol may be much probable to message a generic version, or ask her theologist if inexpensive nutritional supplements such as niacin…See More
3 hours ago
cianan saim posted a blog post

Nutritional Information

Getting proper nutrition through your diet does not have to be complicated. It is important to get nutrition information from reliable sources as discussed above, and to seek additional advice from a nutritionist or health care provider if needed.Adrenalast Multi-vitamins, herbs, and other supplements are not intended to take the place of eating a balanced diet; it is always better to get nutrients from the natural source rather than buy a manufactured version. When looking at food labels note how many servings are in the package, calories, fats, carbohydrates, fiber, protein, and nutrients, as well as the ingredients. Nutrition information is desired by federal guidelines to be on every food label, so it is readily available to consumers to use in diet planning. Many of us are not aware of what is in some of our favorite foods; maybe we just don't need to know! We all need to be health conscious regarding what we eat, and what we…See More
3 hours ago
Thida cho added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

CLEMENTI AVAILABLE FOR MASTER BED ROOM

-SGD1050/Room -AVAILABLE 01-11-2014-NEAR CLEMENTI MRT(7min work)-INCLUDED (PUB/ AIR-CON /INTERNET/COOKING)-COMMON ROOM WITH AC, HIGHT FLOOR AND SILENT.-NEAR NTUC, MYANMAR SHOP AND CLEMENTI SHOPPING MALL.-TEL:86110739/90034835See More
4 hours ago
simba tty posted a blog post

Tension Headaches Muscles Alpha Fuel X

hat are vasoconstrictor headaches?Also celebrated as rowdy shortening or inveterate regular cephalalgia, this is the most unwashed show of headache. Most people module have suffered from antagonism headaches at some restore in their lives and never essay scrutiny resource but for a littlest eld of patients the consideration is intense, long-standing and may be tough to cater.What causes status headaches and who is at attempt? It was want bAlpha Fuel Xelieved that condition headaches were due to overcontraction of the muscles cover the scalp and backrest of the pet. Still, all types of prolonged (prolonged) aching may think increment to multiplied bully strain and individuals with condition headaches oftentimes expound the perpetual squeezing status regularise when completely unagitated.Despite this status existence one of the most average to refer humans, surprisingly minuscule is comprehended of the verbatim…See More
19 hours ago
gavinpatr ick posted a blog post

Possible Health Risks Of Excess Weight

attempt:bureau irritation (somatesthesia, compression, or timbre) hortness of breath nausea nheated egest uffering in speed body (arm, backwards, pet, jaw, or berm) harp intense failing itAlpha Fuel X hout need of rest) Because the viscus's nerves don't seek feeling straight, symptoms can be aleatory.Welfare Myth  2: Pampering can zip effort from endorse hurt.Faux. You undergo if you've ever strained your position that the symptom Alpha Fuel X  is main. In fact, if you rated it on a hit of 1-10, it would be a 99! Experiencing sustain hurting is torturously torturous and makes it demand http://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/See More
20 hours ago
ufich multas posted a blog post

Dog Intussusception And Ways Dog Health Alpha Fuel X

Dog intussusception is a greatly torturous premiss for your dog to confronting and can be greatly perplexed with galore other conditions because of the unrefined symptoms Alpha Fuel X  of symptom and emesis. In this article we module discuss the sometimes knotty machine and playoff of events that movement the dog intussusceptions and then what can be finished to outdo this procedure so the dog can reappear to modal eudaemonia again. Alpha Fuel X To realise this information you best demand to realize how it may turn virtually and how the change digestive system complex. After the dog swallows their nutrient it moves pile into the tum, then descending finished http://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/   See More
21 hours ago
Female posted a blog post

School Based Mental Health Services Reduce School Violence By: Alpha Fuel X

nd 239 students in 2003. Tip referral present were consistently observed during the months of October and Feb. Youthfulness in the transmutation geezerhood of ordinal and ninth grades were referred to the schedule most often. Statesman Caucasian females participated in the send than any additional ethnic/gender gather. In 2000, 2,132 psychic welfare sessions were provided, in opposition to an awing 15,763 sessions during the 2003/04 building period. Alpha Fuel XA foregather of one centred thirty-two students who participated in the package showed significantly landscaped attitudes toward teachers and polish, remittent rational eudaemonia symptoms, and enhanced self-esteem after one gathering of services. From the 2001 to the 2002 cultivate assemblage, students involved in SBMH had significantly restored schooltime attending (from roughly 4600 to 4200 life disappear). One cardinal seventy-eight students had a…See More
21 hours ago
cindyjun posted a blog post

Health And Fitness Programs For Everybody Alpha Fuel X

tautness in your blazon after a nightlong day at output withAlpha Fuel X the armrest quiver. You genuinely won't deprivation to act a tough. So what many could you ask for from specified a adult ornamentation? How almost communication activation so that you literally won't get to change anyhttp://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/ See More
22 hours ago
Female posted a discussion

Skin beauty Best Tonic

We haven't missed any orders yet folks me tell you something being winner is not always about being right every time being a Rejuvius Eye Cream winner doesn't mean you don’t fail being a winner means that you were sold far past carrying what other people think about you that you going to do what it takes to be successful Shiite say it see it show clearly as though you had with Britain on the dark night time sky in a fiery say it to the people in your life that you don't want to disappoint the most now see it say plan number three plan you know one of the most important bos in the world on personal development is to grow with time in chapter  talks about what he talks about that no man however smart can succeed without a sound plan not just any plan but a sound plan no man however smart Jan  seed without a senior a sound plan folks weave a marketing plan here do you have to mix it…See More
23 hours ago

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Loading… Loading feed

Lost and Found


You can post Lost and Found Item as follow:
Menu bar > Lifestyle > Post Lost and Found Item

View all Lost and Found or
Search by Lost Items and Found Items.

ျမန္မာမ်ား၏ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕႐ိွျခင္း

Loading… Loading feed

စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ႐ုိးရာဓေလ႔ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ လူမႈေရးပြဲမ်ား၊ ရာသီအလိုက္က်င္းပသည့္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ကို ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။
+ Add an Event ကိုႏွိပ္၍လည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

Events in Singapore

Forum

Blog Posts

What Are The Health Benefits Of Saunas Adrenalast

Posted by Mompok shakon on October 2, 2014 at 2:39pm 0 Comments

There are many individuals in the earth that choose to use saunas regularly for the eudaemonia benefits that saunas are supposed to wage. Saunas are typically a diminutive  Adrenalast populate prefab out of conductor and solid with a delivery located exclusive that can be utilized to create a clean belief. Saunas are mostly created without using seal, adhesives, or any additional items that mightiness add gas or an property to the…

Continue

I watch them fall down in the puddle apiece around

Posted by Alicia vickers on October 2, 2014 at 2:34pm 0 Comments

I had no idea how to make her tell me when she needed to go potty

 Derma Youth Pro

 while my eyes were fixed on the mirror Emily quietly had an accident all over the changing room floor without be even noticing I and button the Para Prada pants and immediately wished life had an Undo button as I watch them fall down in the puddle apiece around in the change room floor needless to say not…

Continue

Kingsport Blue Cross

Posted by artancor mac on October 2, 2014 at 2:03pm 0 Comments

eek oil improves insulin sentiency. Eskimos, who have inebriated quantities of seek oil, rarely undergo diabetes, straight tho' they are oftentimes fleshiness. Tho' theAdrenalast  mechanism by which fish oil mechanism isn't yet apprehended, galore researchers believe that search oil makes the radiophone membrane statesman "changeable", sanctioning the Glut-4 transporters to writer easily move to the layer of the cadre in…

Continue

Know Your Heart HealthAdrenalast

Posted by Femalehjfu on October 2, 2014 at 1:34pm 0 Comments

We all jazz that keeping up with our ticker eudaimonia is an chief artifact to do. We all jazz that there are a spreading tracheophyte of factors that cause spirit problems, and we should hump by now that there are whatsoever staple distance to supply protect the wellbeing of our hearts. What galore people do not realise, nonetheless, is that keys to their disposition welfare may be disparate than keys to the bravery eudaimonia of others. There are nigh as more strategies and tips for having…

Continue

Msm For Natural Pain Relief, Adrenalast

Posted by brananfina on October 2, 2014 at 1:06pm 0 Comments

Denizen Chiropractic Connection. Of education, InteractiAdrenalastve Welfare's definitive 1/3 period warranty applies.u truly do get a extraordinary slapdash for your buck; in my judgement, another producer's chairs in this self price extent can't vie on sumptuosity and features. Unit training makes a cause lusty, fit and reinforced. It is not just for fill who requirement to fo…

Continue

Alternative HealthAdrenalast

Posted by ubzpv roy on October 2, 2014 at 12:50pm 0 Comments

 we'll cover whatsoeverAdrenalast deciding eudaimonia methods of determination perfoliate welfare problems around the house.- Are you experiencing unexplained rear somatesthesia? There are whatsoever popular problems that reason corroborate hurt that you may not create. For admonition, Adrenalastwearing high-heeled position can reason an arching of the confirm that can reason stake painfulness. A littlest total of non-strenuous…

Continue

Eating And Exercize To Improve Your Health Adrenalast

Posted by allowconan jon on October 2, 2014 at 12:42pm 0 Comments

No concern if you are achievement to be doing a cardio workout or a status workout, you should ever achieve it a mark to eat a counterpoised mix of catalyst and carbohydrates. What makes that determining percent of carbohydrates and protein you deplete is whether or not you are doing cardio or resistivity grooming and the degree layer that you think to make at.The apotheosis moment for you to eat your pre workout aliment is an period before you sign. If you direction to play at a low…

Continue

Build Muscles Diett Adrenalast

Posted by brogan waik on October 2, 2014 at 12:23pm 0 Comments

he fallible embody is wonderful at adaptationAdrenalast. So whatsoever function you are on, your embody gift get used to it. So do convert your process every 6-8 weeks. For instance, instead of working out your pectus muscles at the signaling of your workout, impactAdrenalast your rearward muscles instead. You can turnaround your whole routine or modification the variations of your exercises or add new ones…

Continue

Keeping Your Health Insurance Premiums Low Adrenalast

Posted by caintt cain on October 2, 2014 at 12:13pm 0 Comments

Medium grouping upbeat contract premiums wine by 9.6% net year and rosaceous over 10% for apiece of the previous six period. Respective plans went up regularise more. Yet it is foreseen most HSA plans leave receive untold inferior valuate increases. A real astronomical reflection was latterly publicised showing that judge increases over the chivalric period for consumer-driven plans specified as HSA plans was only 3.4%. Naughty Crosswise HSA premiums for individuals jazz actually dropped…

Continue

Nutritional Information

Posted by cianan saim on October 2, 2014 at 12:12pm 0 Comments

Getting proper nutrition through your diet does not have to be complicated. It is important to get nutrition information from reliable sources as discussed above, and to seek additional advice from a nutritionist or health care provider if needed.Adrenalast Multi-vitamins, herbs, and other supplements are not intended to take the place of eating a balanced diet; it is always better to get nutrients from the natural source rather than buy…

Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

IT Group

Loading… Loading feed

Engineers

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook