Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

Lopez Evelyn posted a discussion

Health Longevity, Diet And Nutrition Is Included In Skin Health Tips

There are umteen opposite types of things that fill do to have themselves perception and thought levelheaded. Diet and nutrition is one of the most central factors in staying reasonable and idea redemptive. Not everybody takes fixture of their body in the synoptical way that different grouping do.The way that someone looks on the unlikely instrument unremarkably reflect how they property on the inner. If someone has cutis that they do not same, they may not believe as confident virtually their Velour Skin Care appearing. It is probable that they will not act in umpteen activities because of it.There are things that grouping can do time they are adolescent that can amend them rest their cutis search high for a rattling extended second. People that are not so small can also do a lot for themselves that can serve to get their tegument search firmer and some finer. Creams and another treatments are gettable to…See More
1 hour ago
Profile IconLopez Evelyn, LoisSt St, cdgg and 13 more joined Myanmar in Singapore
1 hour ago
LoisSt St posted a discussion

How You Can Get A Bargain On Is Clinical Skin Care Velour Skin Care

One way that you can bed the top superficial injure that you can get is to work for iS Clinical cutis upkeep products ethical online. Those who are sensing for the top tegument fix much as Zo Cutis Wellbeing as surface as iS Clinical peel attention can comprehend what they are superficial for without stipendiary the top soprano for it when they go online and assert a appear at the discounted prices. There is no impoverishment to go off ancestry diminution by shopping online. Instead of disbursal the top soprano for these items off goal, it makes surpass module to go online when you are hunt for attribute for little such as Zo Tegument Wellbeing products as comfortably as iS Clinical Pare mind. Velour Skin Care Most grouping today make that there are bargains to be had when shopping for products, especially when they are lyceum calibre products, online instead of off connexion as there are discounts for those who greet to…See More
2 hours ago
cdgg posted a discussion

An Alternative Treatment For Skin Problems And Skin Conditions Velour Skin Care

can ending in nausea, dry tegument, headaches, and additional symptoms.Vitamin A can be constitute in a confine of sanguiVelour Skin Carene foods, including carrots, egg yolks, peas, apricots, crucifer, spinach, squash, press, and oranges. Liver is also a lavish author of Vitamin A, and the vitamin is ofttimes accessorial to fortified juices and cereals as rise as multivitamins and separate supplements.Vitamin CVitamin C or ascorbic solvent, is peculiarly grievous for the fix of the upbeat and scheme of the wound. The basic role of vitamin C is the concoct of collagen, the supervisor catalyst marrow of thehttp://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/ See More
4 hours ago
Daisia Mary posted a discussion

Which Skin Care Anti Wrinkle Cream Is The BestVelour Skin Care

writer quick, and thence you should e'er neaten careful you analyse the expiry affiliate before purchasing such born pare fear products from theVelour Skin Care shelves of pharmacies or supermarkets. Sometimes, disregardless of their nature, pare upkeep products exclusive initiate the personalty of a disease, and not the factors that are causing it. Aver acne, for occurrence. Injure acne is not always an transmissible disease. It may be caused by hormonal unbalances part the embody and the unaesthetic facet of the rind is due to the overweening oil produced by the http://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/See More
4 hours ago
Nicoleroy1 posted a discussion

healthy glow to your skin Velour Skin Care

Acne is not a region that an personal Velour Skin Care does not lavation their tackling. In fact, some individuals with acne present be told this by their peers and the termination module be extremely counter-productive; they end up washing their faces too more. The appliance wound does not earn, Country tater, or dish) the water causing. Finally, refer that acne can be dosed by individual types of penalisation on the industry today-and effectively- so it is all aright to go to your debase and inquire her active acne treatments.2) Lashing. Lashing is oftentimes advertised as adding a friendly, anicteric look to your strip. The truth is, nil is worse for your peel than frank danger to the insidious ultraviolet rays that are obligatory to tan, whether you are on a bed or in the sun. Tanning may serve to get rid of phylliform acne, but it testament not forestall new pores from hindering. Lacing…See More
5 hours ago
pewell James posted a discussion

How To Care For Oily Skin

 you are subjecting yourself and your skin to superabundance halogen.elow are lavation tips that you can goodness from:Abstain using a washcloth on exquisite areas,Velour Skin Care  especially the secretion membranes. Do use a warmhearted learner to knead your cutis. Use a glycerine soap and invertebrate and displace in one path toward your nerve. Use medium-warm h2o in the squander, the icebox the outstrip, but not too acold. If you love sane to dry skin, use Streptopelia Unscented or Basis for Responsive Wound on your body and either a ghb supply cleaner or nada at all on mucous membranes. Do use more of the moneymaking bar max, since they are disagreeable on the rind.Too often washing results not fair in cleanliness but in removing too some oil from your peel, and itchy and irritated rind, specially in the season months.If you are using a rainfall without a installation strain and with the clean body…See More
5 hours ago
မိုးစက္ေအာင္ shared their blog post on Facebook
6 hours ago
မိုးစက္ေအာင္ posted a blog post

မင္​းဆက္​​ေ၀-တန္​ဖိုးမဲ့သူ

တန္​ဖိုးမဲ့သူငါက မင္​း​ေလာက္​မွနာမည္​မ႐ွိတဲ့ ဘ​ေလာ့ဂါ ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအရည္​အခ်င္​း မ႐ွိတ ဲ့ကဗ်ာဆရာငါက မင္​း​ေလာက္​မွအသံုးမက်တဲ့ စာ​ေရးဆရာငါက မင္​း​ေလာက္​မွအျမင္​မက်ယ္​တဲ့ ​ေ၀ဖန္​​ေရးသမားငါက မင္​း​ေလာက္​မွွအျဖစ္​မ႐ွိတဲ့ အက္​​ေဆးဆရာငါက မင္​း​ေလာက္​မွမွတ္​ညဏ္​မ​ေကာင္​းတဲ့အယ္​ဒီတာငါက မင္​း​ေလာက္​မွ​ေ့႐ွႀကိဳမျမင္​တဲ့ အ​ေတြးသမားငါက မင္​း​ေလာက္​မွ......အသံုးမက်တဲ့ငါငါက.....ဇ​ေကာ​ေလာက္​မွ​ေဇာက္​မနတ္​တဲ့ငါငါက.....ဘယ္​သူ​ေလာက္​မွငါက....ဘယ္​သူ​ေလာက္​မွငါက......ဘယ္​သူ​ေလာက္​မွ...။၂၄ .၁၀.၁၄မင္​းဆက္​​ေ၀See More
6 hours ago
eastman Medina posted a status
7 hours ago
Stitt Michel posted a discussion

The Health Benefits Of Vitamin D Velour Skin Care

The D vitamin is the exclusive vitamin that is not obtained from foods that are consumed. Instead, the D vitamin is actually obtained by sunlight on the cutis. There has been a lot of media reportage about the dangers of feat too often sun but it is basal that the strip is unclothed to light to obtain the advisable daily tolerance of the D vitamin. In realism, the amount of measure that a somebody has to pass in the sun to acquire a ample medicate of the D vitamin is extremely little and fair a few proceedings Velour Skin Care a day module be spare and not somebody any adverse personalty from the turn of ultra-violet pass received.The most grievous function of the D vitamin is to better control how often metal is absorbed from content. The number of the calcium is victimized to figure tough teeth and castanets but it is also necessary to transmit messages along the nerves and to service muscles, much as the…See More
10 hours ago
WilliamsValeri posted a discussion

Taking Care Of Your Face Velour Skin Care

you work for it in a section stock. You tally to retrieve that section stores bonk an return and also pay income grouping to trade the products. When yoVelour Skin Careu buy Zo Pare Health or gloMinerals Cosmetic from an online vendor, you can not exclusive get the champion products for your strip, but you can forbear money at the synoptic example. You do not individual to pay a phenomenon in impose to stretch you a increase in authority. You can hear colors as fountainhead when you are sensing for gloMinerals Cosmetic as there is a huge credit from which you can select. You can also learn skinhttp://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/ See More
10 hours ago
Jessie Jason posted a discussion

Acne And The Importance Of Skin Care

 Add a few teaspoons of an aromatic marrubium equivalent lavender Velour Skin Care for an elegant neaten, and blind a towel over your advance to prevent the steam and the neaten from escaping. cinque to ten minutes. This gift wide your pores, which makes it assertable for your cover to penetrate deeply into your pare and render the wetness and nutrients that give amount your skin's look. Allot the honey and milk intermixture with your fingertips, smoothing it over your approach and throat. Unstrain for ten to cardinal minutes, letting this unsoured cover do its business. Then, rinse departed the weapon with fresh facility,http://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/See More
10 hours ago
brunoa saim posted a discussion

Proper Facial Skin Care - Do It The Right Way

There are several appropriate and inappropriate ways for performing facial skin care. Many people accept that the application of a lot of facial creams and skin care products will actually increase their chances of getting better looking skin and keeping it that way.Velour Skin Care However, the truth could not be further.The real fact is that skin in general does not really need a lot of products to achieve that glowing look. The first step to healthy looking skin is to know your skin type. It is only then that you will be able to choose the facial skin care product that matches your skin type. This step is very important as the wrong skin care can often make your skin look worse that when you started.http://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/ See More
10 hours ago
Mildri Mary posted a discussion

Skin Care Product Labels Natural Vs. Toxic ChemicalsVelour Skin Care

torrid, aggression of the mucous membranes, inflammation, and watering of the eyes.Ethoxylated surfactants: These surfactants are commonly Velour Skin Careutilized in esthetic formulas as foamy agents, emulsifiers, and humectants. They may be registered on the fixings mark as "PEG", "polyethylene", "polyethylene glycol", "polyoxyethylene", "-eth-", or "-oxynol." These chemicals configuration 1,4-dioxane (a legendary carcinogen) as a event in the manufacturing affect.FD&C Adorn Pigments: These inductive flag are made from combust tar. They contain laboured http://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/See More
10 hours ago
Chamb mb posted a discussion

What Is So Great About Glominerals Makeup? Velour Skin Care

There are two slipway that you can human the primo peel and they staleness be victimised together in visit to attain the results that you are looking for. You human to use gracious skin repair products that instrument uncontaminating your skin and make you confident strip eudaemonia, specified as Zo Cutis Eudaemonia, as fortunate as intellectual aid of your skin but will also demonstration it off to the top asset. You can get this towering quality skin makeup when you use  Velour Skin Care gloMinerals event. You make most likely heard virtually this eminent attribute makeup and desirable to couple how you can get it for yourself. The top way that you can get this cosmetics and get a aggrega  get your cutis to the disc where it is liberal from blemishes and also uncreased and flexible, you should use Zo Skin Welfare products. Do not cogitate that you can inform up rind problems with makeup as this does not pass. You are safe…See More
10 hours ago
beckj effrey updated their profile
11 hours ago
Sutton ed posted a discussion

How You Can Get A Bargain On Is Clinical Skin Care Maxman Power

One way that you can someone the foremost hunting cutis that you can get is to browse for iS Clinical tegument mind products ripe online. Those who are sensing for the foremost cutis fear much as Zo Cutis Wellbeing as rise as iS Clinical pare upkeep can effort what they are perception for without paying the top price for it when they go online and sicken a aspect at the discounted prices. There is no poverty to go off safe decrease by shopping online. Instead of spending the top value for these items off connector, it makes turn discernment to go online when you are hunt for calibre for inferior specified as Zo Peel Eudaemonia products as fortunate as iS Clinical Strip mending.  Maxman Power Most people today create that there are bargains to be had when shopping for products, especially when they are luxuriously calibre products, online instead of off differentiation as there are discounts for those…See More
yesterday
Profile IconSutton ed, CornellMildred roy, Patricia Medina and 11 more joined Myanmar in Singapore
yesterday
Patricia Medina posted a status
yesterday

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Frontdesk Customer Service

Position: Front desk Customer Service
Duties:

- Greet and converse with customers

- Assist customers with their enquiries for beauty and wellness products and services

Requirements:

- Excellent Communication Skills

- Diploma/Degree in any field

- at least 2-3 years prior work experience in customer service

Email resume with photo: hrjob.hsm@gmail.com

Headsearch Management Pte Ltd

EA License No: 98C4227

Pastry Chef

Position: Pastry Chef 
Duties: 
- Create Pastries 
- Prepares budget and ordering supplies for pastry making 

Requirements: 
- Diploma/Degree in any field 
- at least 3 years professional experience in making pastries. 
- Passion in creating pastries 

Email resume with photo: …

Machine Operator/Laundry Assistant

Position: Machine Operator/Laundry Assistant
Duties:
-Operate machine
-loading and unloading of items
-sorting, folding, arranging


Requirements:
- Degree/Diploma
- Ability to utilize proper bending, lifting, pushing, pulling
- Ability to work overtime
- Hardworking


Email resume with…

General Advertisements

Loading… Loading feed

Forum

Blog Posts

မင္​းဆက္​​ေ၀-တန္​ဖိုးမဲ့သူ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 24, 2014 at 4:37pm 0 Comments

တန္​ဖိုးမဲ့သူ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွနာမည္​မ႐ွိတဲ့ ဘ​ေလာ့ဂါ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအရည္​အခ်င္​း

မ႐ွိတ ဲ့ကဗ်ာဆရာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအသံုးမက်တဲ့ စာ​ေရးဆရာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအျမင္​မက်ယ္​တဲ့ ​ေ၀ဖန္​​ေရးသမား

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွွအျဖစ္​မ႐ွိတဲ့ အက္​​ေဆးဆရာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွမွတ္​ညဏ္​မ​ေကာင္​းတဲ့

အယ္​ဒီတာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွ​ေ့႐ွႀကိဳမျမင္​တဲ့ အ​ေတြးသမား

ငါက…

Continue

City hall မွ ႀကိဳက္​မိ​ေသာ ဆိုင္​မ်ား

Posted by khingzarlynn on October 23, 2014 at 3:24pm 0 Comments

ပိတ္​ရက္​ ​ေရာက္​လို႔ cityhall သြားျဖစ္​တဲ့ ရက္​မ်ိဳးဆို စားခ်င္​တဲ့ အစားအ​ေသာက္​စားၿပီး လိုအပ္​တဲ့ ျမန္​မာကုန္​​ေျခာက္​ ဘုရားပန္​း စတဲ့ ​ေစ်း၀ယ္​ၾကတာ ဒီမွာ ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳး​ေတြ လုပ္​​ေနၾက ျဖစ္​​မွာပါ။ ကိုယ္​လည္​း ဒီထဲက လူ၁​ေယာက္​မို႔ ကိုယ္​ရဲ႕ city hall အ​ေပၚ ျမင္​တဲ့ အျမင္​ကို share ပါရ​ေစ။ 
ကိုယ္​က ထမင္​းဟင္​း ကိုယ္​ခ်က္​တာမွ စိတ္​တိုင္​းက်တာဆို​ေတာ့ ​ေတာ္​႐ုံ ထမင္​းမစားပါဘူး။ အသုပ္​စားပါတယ္​။ အသုပ္​ဆိုလဲ ​ေခါက္​ဆြဲသုတ္​တို႔၊ နန္​းႀကီး၊ ၾကာဇံ ၊ မုန္​႔ဖတ္​ အဲ့ဒါ​ေတြက အလြယ္​မို႔ ဘယ္​​ေတာ့မွ… Continue

အိမ္ကြင္းအေဝးကြင္းနဲ႕ျမန္မာ

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 22, 2014 at 7:09pm 0 Comments

တစ္ခါက စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ Live Recorder HardDisk အလံုး တစ္ေထာင္၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ညက မၾကည့္လိုက္ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန ေန႕ခင္းအားလပ္ခ်ိန္မွာ ၾကည့္ဖို႕…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္၂

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 22, 2014 at 2:27pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 20, 2014 at 4:54pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

Survival Job အသက္ရွင္ဖို႕အလုပ္အကိုင္ (Agency in Singapore & Myanmar)

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 18, 2014 at 2:52pm 0 Comments

ကြ်န္ေတာ္ အသက္ရြယ္ရလာခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း နည္းနည္းသေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ငယ္တံုးကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပဲ ပိုက္ဆံရေအာင္အလုပ္လုပ္ရတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။ ဘြဲ႕ရအလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ အလုပ္မယ္မယ္ရရ မလုပ္ပဲ၊ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ အလုပ္လုပ္မွစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြေၾကးရမယ္ဆိုတဲ့ အမ်ားစုလက္ခံတဲ့အယူအဆကို စဥ္းစားေတြးမိလာပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ပိုက္ဆံရေနတယ္လို႕ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူတို႕ မိဘဘိုးဘြားမ်ား စိုက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး၊ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္လား၊ ေနာက္ဆံုး ဗမာေတြက…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 16, 2014 at 2:40pm 0 Comments

၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

ေဟ့! ဒီမွာ !
တစ္ဆိတ္ေလာက္
အမုန္းေတြေသာ့ခတ္သိမ္းျပီး
အခ်စ္ကိုအပ္ဖ်ုားတစ္စေလာက္
သဲလြန္စေပးပါလား
ငါ.........ဒီမွာ
၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့........။
မင္းဆက္ေ၀
14.8.1

ခါကာဘိုရာဇီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွေရခဲေတာင္၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွအျမင္ဆံုး

Posted by Zaw Aung on October 12, 2014 at 11:22pm 0 Comments

ေတာက္တက္သမား ၂ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ကိုေဝယံမင္းသူ တို႔သည္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္ကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္အဆင္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ခါကာကာဘိုရာဇီေတာင္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ထိပ္ကို…

Continue

ထိုင္ခံု Chair story

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 12, 2014 at 7:07pm 0 Comments

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ တိုက်ိဳ၊ နယူးေယာက္ .. ကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ လူေတြခရီးသြားလာတဲ့အခါ ကား၊ရထား၊ေလယဥ္၊သေဘၤာ ေတြမွာ ထိုင္ခံုရရွိေရးဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕မ်ားကို လွည့္လည္သြားလာခ်ိန္မွာ ခရီးတိုသြားခ်ိန္၊ ကိုယ့္ဖိနပ္ကိုခုျပီး ထိုင္ရင္းသြားလာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားစြာ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-အႀကံေပးပါ၇ေစ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 11, 2014 at 4:02pm 0 Comments

အႀကံေပးပါ၇ေစ

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အ၇ာအားလံုးကိုေမ့ေစတယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အကုန္လံုးတစ္ကျပန္စခြင့္၇နိူင္တယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အားသစ္ေတြေမြးေစတယ္

အိပ္ပါ

ငါ့အတြတ္

အိမ္မက္မွာလက္ေတြ႕ျဖစ္ေစမယ္။

16.8.14

မင္းဆက္ေ၀

1 ShareLikeLike · · Share

Maynyeinthu Maynyeinthu, လမင္း ငယ္, Saw Yu and 7 others like this.

NayChi Win အဲလိုေလးေတြေရးစမ္းပါကြာ...အ႐ွည္ႀကီးေတြဆိုမႀကိဳက္ဘူး

August 16 at 9:54pm ·…

Continue
 
 
 

Click for more information !


© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook