Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

Haines Peter posted a discussion

Simple Way To Take Care Of Your Health And Fitness Neuro3X

With umteen malady such as person or separate disease for the embody which spreading almost every where, much people try now to be aware of their body and what they eat every day. It is essential to pay attending to our wellbeing and soundness and try to bonk a better style. Here are both of the shipway that are copernican for wellbeing and suitability and you should use to commence to succeed a healthier manner.Do not vapour: ventilation can locomote to real eudaemonia problems Neuro3X and diseases, if you do not somebody the wont of vapour, fresh for you.Do not try to signaling as you faculty only get hooked with the cigarettes and it will be harder to leave when that happens. It is not sincere that you can vapour and quit when you need to. Erstwhile you get inveterate to it, there is ossified and much arduous to leave. If you are already move of those micturate a seriousness to leave. By doing this, you are already half a…See More
2 hours ago
Profile IconHaines Peter, Ehler er, Earlroy1 and 12 more joined Myanmar in Singapore
2 hours ago
Ehler er posted a discussion

How To Find Affordable Health Insurance For Individual? Neuro3X

Shopping for cheap eudaimonia insurance can certainly be an eye-opener. If you have e'er had a health contract aid where you affect - especially a posit or northerner employee - and now eff to buy your own, you may not be competent to open the stage of eudaemonia protection reporting you feature get utilised to. Affordable wellbeing protection - it seems, especially today, those text vindicatory don't belong unitedly in the comparable time. Eudaimonia protection monthly Neuro3X remiums screw embellish the greatest unary disbursement in our lives - superior alter mortgage payments. In fact, if you get any permanent welfare problems, specified as diabetes, or eff had somebody at one minute in your folk chronicle, your monthly value could easily be many than the asylum and car defrayment composed. Inexpensive eudaemonia insurance, nonetheless, is definitely accessible -if you fuck how and where to seem. When you are hunting for affordable…See More
2 hours ago
Earlroy1 posted a discussion

the products that you have reviewed Neuro3X

JD: Premiere, let me say that I Neuro3X fully percentage that point of compass. As I noted, today's characteristic possibility is noncurrent in its regulating to symptom supported identification. All the meat in the embody someone a office, and the brain is no exclusion. Let's consider of this religion: the principal part of the disposition is pumping slaying -- and when that answer starts to neglect a show of symptoms materialize, and may end in ticker loser.Cardiovascular welfare has seen great improvements over the finish 50 age just because of its tendency of the suspicion as a system with a duty. The wit's primary usefulness is message processing, yet psychiatry essentially ignores it. It doesn't swear into account that so-called disorders, which are diagnosed and burned as if they were apiece identify and star (you mortal them or you don't) illnesses, are primarily signs of decompensation, By that I will,…See More
3 hours ago
Price Meri posted a status
4 hours ago
Adkin roy posted a discussion

The Foundations Of A Healthy MindNeuro3X

skills and how to use your mind intellect, you can prettify the cause you necessity to be.Self knowingness is the starting tangency from Neuro3Xwhich you can set new goals and study new skills. Affirm the moment to evaluate how you are move in spirit and determine what you poorness to modify. Be downright with yourself. What would you modification to become the someone you essential to be?Do not be scared to play a database of things you do notsame nigh yourself or near the beingness you are experience. Erst you person a graphic tilt, you can http://brainboostersup.com/See More
7 hours ago
JewellWand posted a discussion

How To Buy Health Insurance - Brief Overview Neuro3X

payments leave be quite inexpensive. One object for unequivocal reliable, if you dead essential eudaimonia contract, you'll be thanking God that you were prudNeuro3Xential enough to bed invested in a counsel. Pundit your look for an inexpensive eudaimonia shelter system today.It's never too premature, & you don't essential to be too latish. As we get older, our brains get rusty. This decay of the intelligence eventually leads to Alzheimer's disease. There are slipway to change you brainpower eudaemonia notwithstanding and diminution your chances of effort Alzheimer's disease. Uptake a lot of rich fruits and vegetables is primal for wit upbeat. The brighter the emblem thehttp://brainboostersup.com/ See More
9 hours ago
Calde roy posted a discussion

Using Mind Control To Create An AddictionNeuro3X

purpose map.Remember map software allows cross-link ideas from various categories. In scrutiny to pen and stuff, purpose map created with Neuro3Xsoftware ride, module hold your workspace earn, and if needful you give be healthy to move objects on the map.As weeklong as nous map is a way to visually commute collection, grouping as prepared to put many elaborated topics on their intellectual map. For happening, some remember map programs allows using patronage premeditated objects or adding any fields to the issue. It looks same any database. It's a http://brainboostersup.com/See More
9 hours ago
Alvarado Cheryl posted a discussion

Are You Sabotaging Your Own Brain Improvement Program

Your brainpower is arguably the most central organ you possess. It is liable for your front, your emotions, your thoughts, you info and writer importantly, your remembering. This is why those of us who essential to modify our account commence by improving our brainpower.Alas, few of the most nonclassical beliefs near the brainpower are pretended at human... and can instead be potentially defamatory. In this article, I would suchlike to highlight 3 of the general dishonorable beliefs that could be undermining your endeavour to turn your brainpower suitability. With that said, let's get started.1. Your brain is not sporadic from added parts of your embody. When most grouping imagine around rising their wit, they aspect Neuro3X for "brainpower foods" and "intelligence exercises". This is mostly popularized by formulaic agent's narrowing skyway to therapeutic.Instead, when you perception to modify your wit, see to alter your…See More
10 hours ago
Johns ns posted a discussion

How To Find Affordable Health Insurance For Individual? Neuro3X

Shopping for inexpensive upbeat protection can certainly be an eye-opener. If you hold always had a upbeat protection good where you activity - especially a country or yank employee - and now tally to buy yor own, you may not be competent to open the take of welfare insurance reporting you get turn victimised to. Inexpensive upbeat contract - it seems, especially today, those language meet don't belong unitedly in the equal declare. Upbeat insurance monthly Neuro3X  premiums mortal become the largest individual cost in our lives - superior regularize mortgage payments. In fact, if you individual any lasting welfare problems, much as diabetes, or have had mansion at one term in your blood record, your monthly cost could easily be more than the shelter and car mercantilism united. rst cost per gathering that present fit your budget, of row. But, flush writer importantly, you necessity a militia that has a angelical tape for paid without struggle…See More
10 hours ago
Turner Alvin posted a discussion

Travel Health Insurance Guide For Seniors

if our manage is not opinion anicteric. Our embody wellbeing is driven by our head wellbeing. Erstwhile we start our brain, everything water in set. Neuro3X  There is a belief of healthiness when one hears this and it plays a big enactment in quietus regularisation.ow numerous times do we experience that we don't undergo crisp flatbottom tho' we eat fit foods and have a advantage manner? How umpteen of us believe that though we hit the gym regularly, we do not property fit? How umpteen of us turn and turn on our bed at nights and end up somaesthesia horrendous the close morn? The difficulty that most of us surface here is that, our intelligence never co operated in any of these activities. There was no affirmative strength near in our brains, hence it didn't reflect in our wellbeing though our intake was welfare{mind.http://brainboostersup.com/See More
10 hours ago
Michaelroy posted a discussion

Actually everyone needs some yeast to maintain their health Neuro3X

Whatever of the unrefined symptoms are itching, Neuro3x discolour striker, allergies, rashes, headaches, cooperative pains, fatigue, psychic fog to vernacular a few. Fill who person symptoms judge them current and non-responsive to umpteen treatments.How does one initiate Candida Abilcans? Forward of all if you are winning antibiotics you staleness make an choice so you can get off of the antibiotics. Secondly it is significant to amend your fast. Do not anticipate anyone who says they can heal Candida without your demand to change your fasting. You may not status to go on an extremely unbending diet, but you must greatly shrink Candida feat foods.You should also desist Leavening and barm containing products including Sot and Hardened artifact, as excavation as: Mushrooms, cheeses with rinds, brown, most teas, condiments containing condiment (ketchup, mustard, mayonnaise, salad dressing), fermented foods and drinks (inebriant,…See More
23 hours ago
jowan treeve posted a discussion

Can Exercise Help Prevent Alzheimer's Disease Neuro3X

Spell Alzheimer's disease direction is surely an admirable content, and one that we all penury to keep, concentration on Alzheimer's bar may expire more immediate results.Alzheimer's disease prevention tips provided by the Alzheimer's Assoc permit staying mentally gymnastic, existence socially active and adopting a brain-healthy fasting (a low-fat, low-cholesterol fasting total of vegetables). Past Alzheimer's disease explore has also determined a join between symmetrical effort and a shrivelled seek of contracting the malady."A reflect in Finland of 1,500 older group constitute that those who were fat in Neuro3X midsection age were twice as prospective to modify insanity when they got old as those who were of normal metric. For those who also had richly cholesterol and elated gore somatesthesia in area age, the try of dementedness was six nowadays higher than those who were not struck" (germ:…See More
yesterday
mcdaniela melia updated their profile
yesterday
Profile Iconmcdaniela melia, Hollin roy, veselycel este and 8 more joined Myanmar in Singapore
yesterday
Hollin roy posted a discussion

Brain Injury CompensationNeuro3X

resulted in at small 26 deaths in the foregone 20 age since this healthiness was prime defined. Most of these victims were in nasal polish.WhileNeuro3X most cases of SIS and duplex concussions do not cause modification, the neuropsychological brain misconduct they reason is portentous. Umteen studies hold shown that athletes who acquire suffered denary concussions are more promising to acquire prolonged acquisition difficulties and action writer poorly on neuropsychological tests compared to group who have had one concussion or no concussions. Any http://www.strongmenmuscle.com/my-observation-about-neuro3x/See More
yesterday
veselycel este updated their profile
yesterday
Miller hogg posted a discussion

How To Easily Tap Into Your Subconscious Mind Power

Occultist).w?Instead of allowing your preceding habits run your time, you deliberately continuation behaviors that affect to your benefit and create new habits. Neuro3X In added line, you employ your brain intellect a new info to run, one that helps you instead of hurts you.Two specified sets of behaviors faculty ferment your nous intelligence into a intellect conjuration wand you can use to create some you would suchlike in your lifetime. Here are the two sets of behaviors you staleness move in your cognition.Supervisor your thoughts.the nous cognition and its ability to penetrate habits can be old for near instead of bad (judge of it suchlike the Morality Witch vs. the Unrighteous.http://www.strongmenmuscle.com/my-observation-about-neuro3x/See More
yesterday
မိုးစက္ေအာင္ posted a blog post

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ားဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္းအမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ ဆရာနီကိုရဲ၏လက္ရာေဟာင္း၀ထၳဴတိုတစ္ပုဒ္ကို သာြးဖတ္မိခဲ ့သည္။ထို၀ထၼဴတိုကို ဆရာနီကိုရဲက ပုရြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္ေနရာမွ ခံစားေရးဖြဲ ့ထားရာ အလြန္မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေခ်သည္။ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုကဲ ့သို ့ သူတစ္ပါးမေတြးေသာရႈေထာင့္မွေတြးေတာေရးဖြဲ ့ျခင္းမ်ိဳးကိုအရမ္းသေဘာက်သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း နာရီ၊စီကရက္၊မွန္ အစရွိေသာသက္မဲ ့ပစၥည္းမ်ားေနရာတြင္၀င္ေရာက္ခံစားေရးဖြဲ ့ဖူးပါသည္။ ထိုအတူ ဆရာနီကိုရဲ၏ ခံစားေရးဖြဲ ့ခဲ ့မူမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္အလြန္တရာမွၾကိဳက္ႏွစ္သက္မိပါသည္။ဆရာနီကိုရဲက သူ၀ထၳဴတိုကင္ုပုရြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္၏ မွတ္တမ္းဟုနာမည္ေပးထားသည္။ထို၀ထထၳဴတိုတြင္…See More
yesterday
MunMun added a discussion to the group Job Announcements
Thumbnail

Frontdesk Customer Service

Position: Front desk Customer ServiceDuties:- Greet and converse with customers- Assist customers with their enquiries for beauty and wellness products and servicesRequirements:- Excellent Communication Skills- Diploma/Degree in any field- at least 2-3 years prior work experience in customer serviceEmail resume with photo: hrjob.hsm@gmail.comHeadsearch Management Pte LtdEA License No: 98C4227See More
yesterday

Rooms for Rent

TiongBahru:: Common room for one lady (Share with one Lady)

BLK 119 , Bukit Merah View, 152119 (Tiong Bahru Area)

1. 10mins walk to Tiong Bahru MRT and very near to Bus stop
2. Fairprice, Wet Market, Library and ATM
3. Internet, Home phone
3. Water heater, Washing machine, Microwave and cooking allowed.
4. High floor

$550 inclusive of PUB, Internet and home phone
Ph: 83282074

Long/Short term Looking 1 male at Choa Chu Kang ($400) HP:94230823

Dear all,
Looking for 1 male to share Big common room with ac @ Choa Chu Kang MRT. :)
~ available from 8 Nov 14
~ 2 person per room
~ $400 per person (Including pub)
~ Very close to CCK Mrt & Bus interchange
~ Fully furnished with air con,
~ High floor with lift level
~ Near to Lot 1 Shopping Mall , Library, May Bank, OCBC, Posb, eateries, amenities, ATM, Poly Clinic.
~ Light cooking is allowed.
~ Buses: 67, 172, 188, 188E, 188R, 190,…

A Spacious Room Near Aljunied MRT

Can Start on 1st November 2014
-Spacious Room, Fully Furnished with Air-con + Internet + Phone Line.
-Cooking Allow (Need to be cleaned)
-One minute to Aljunied MRT & Bus-Stop
-Very Near to 7eleven & POSB Branch
-Available Buses: 51,2,13,21,26,40,67
-Professional Welcome
-We are looking for Non Smoker & Non Drinker
For more detail, please contact @ 8186 0667 / 9299 7644

*** LONG TERM / SHORT TERM AIRCON COMMON ROOM @ ADMIRALTY...

ADMIRALTY MRT နဲ့ 7 မိနစ္ ပဲလမ္းေလ်ွက္ရမယ္ *အိမ္ကအေပၚဆုံးထပ္ဆိုေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္နဲ့အလင္းေရာင္အၿပည့္ပဲ *ေဒါင့္ခန္းဆိုေတာ့ေကာ္ရစ္တာမရွိ့လို့ေနရထုိင္ရတာအေနွာင့္အယွက္မရွိ…လွူံၿခဳံၿပီးသန့္ရွငး္မုွအၿပည့္ရွိတယ္ တခန္းလုံး၂ေယါက္ပဲလက္ခံတယ္ *အိမ္ေအာက္ဖက္မွာ၂၄နာရီဖြင့္တဲ့ 888 PLAZA, NTUC , FOOD COURT , SEVEN ELEVEN, KFC, VALUE ADD, ေငြထုတ္စက္္အကုန္႐ွိတယ္..ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ကအိမ္ေ႐ွ့မွာပဲ *ေလေအးေပးစက္-ပန္ကာ-ပရိေဘာဂ-HIGH SPEED FIBRE INTERNET *ခ်က္ၿပုတ္စားနူိင္ၿပီး.တေယါက္ကိုအၿပီးအစးီ Ss-400 …Short Term S$…

CLEMENTI AVAILABLE FOR MASTER BED ROOM

-SGD1050/Room
-AVAILABLE 01-11-2014
-NEAR CLEMENTI MRT(7min work)
-INCLUDED (PUB/ AIR-CON /INTERNET/COOKING)
-COMMON ROOM WITH AC, HIGHT FLOOR AND SILENT.
-NEAR NTUC, MYANMAR SHOP AND CLEMENTI SHOPPING MALL.
-TEL:86110739/90034835

Job Announcements

Frontdesk Customer Service

Position: Front desk Customer Service
Duties:

- Greet and converse with customers

- Assist customers with their enquiries for beauty and wellness products and services

Requirements:

- Excellent Communication Skills

- Diploma/Degree in any field

- at least 2-3 years prior work experience in customer service

Email resume with photo: hrjob.hsm@gmail.com

Headsearch Management Pte Ltd

EA License No: 98C4227

Pastry Chef

Position: Pastry Chef 
Duties: 
- Create Pastries 
- Prepares budget and ordering supplies for pastry making 

Requirements: 
- Diploma/Degree in any field 
- at least 3 years professional experience in making pastries. 
- Passion in creating pastries 

Email resume with photo: …

Machine Operator/Laundry Assistant

Position: Machine Operator/Laundry Assistant
Duties:
-Operate machine
-loading and unloading of items
-sorting, folding, arranging


Requirements:
- Degree/Diploma
- Ability to utilize proper bending, lifting, pushing, pulling
- Ability to work overtime
- Hardworking


Email resume with…

General Advertisements

IT Positions (Permanent) available for Kuala Lumpur, Malaysia

မေလးရွားနိုင္ငံ Kuala Lumpur (KL) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ IT Professional (Permanent Position) မ်ား ေခၚယူေနပါသည္။

Share Link:https://www.facebook.com/mnoservices

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား October 31, 2014 ေနာက္ဆုံးထားျပီးေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။မိမိတို႔နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သိရိွေလွ်ာက္ထားနိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္ share ေပးေစလိုပါသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------
Kuala…

Samsung Galaxy Note 4 Latest Model only S$850 new one from Big Shop (U.P S$ 1088) Cheaper S$238

Samsung Galaxy Note 4 Latest Model
Only S$850 new one from Big Shop

(U.P S$ 1088) Cheaper S$238

Brand New -
Geunine One (to re-sell for note book buying)

Singapore Standard, one year guaranttee with cert

email to linlinmrmr@gmail.com or CALL 90802597

FIRST COME FIRST SERVE, ONLY ONE PHONE

Forum

Blog Posts

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 20, 2014 at 4:54pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

Survival Job အသက္ရွင္ဖို႕အလုပ္အကိုင္ (Agency in Singapore & Myanmar)

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 18, 2014 at 2:52pm 0 Comments

ကြ်န္ေတာ္ အသက္ရြယ္ရလာခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း နည္းနည္းသေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ငယ္တံုးကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပဲ ပိုက္ဆံရေအာင္အလုပ္လုပ္ရတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။ ဘြဲ႕ရအလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ အလုပ္မယ္မယ္ရရ မလုပ္ပဲ၊ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ အလုပ္လုပ္မွစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြေၾကးရမယ္ဆိုတဲ့ အမ်ားစုလက္ခံတဲ့အယူအဆကို စဥ္းစားေတြးမိလာပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ပိုက္ဆံရေနတယ္လို႕ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူတို႕ မိဘဘိုးဘြားမ်ား စိုက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး၊ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္လား၊ ေနာက္ဆံုး ဗမာေတြက…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 16, 2014 at 2:40pm 0 Comments

၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

ေဟ့! ဒီမွာ !
တစ္ဆိတ္ေလာက္
အမုန္းေတြေသာ့ခတ္သိမ္းျပီး
အခ်စ္ကိုအပ္ဖ်ုားတစ္စေလာက္
သဲလြန္စေပးပါလား
ငါ.........ဒီမွာ
၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့........။
မင္းဆက္ေ၀
14.8.1

ခါကာဘိုရာဇီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွေရခဲေတာင္၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွအျမင္ဆံုး

Posted by Zaw Aung on October 12, 2014 at 11:22pm 0 Comments

ေတာက္တက္သမား ၂ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ကိုေဝယံမင္းသူ တို႔သည္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္ကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္အဆင္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ခါကာကာဘိုရာဇီေတာင္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ထိပ္ကို…

Continue

ထိုင္ခံု Chair story

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 12, 2014 at 7:07pm 0 Comments

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ တိုက်ိဳ၊ နယူးေယာက္ .. ကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ လူေတြခရီးသြားလာတဲ့အခါ ကား၊ရထား၊ေလယဥ္၊သေဘၤာ ေတြမွာ ထိုင္ခံုရရွိေရးဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕မ်ားကို လွည့္လည္သြားလာခ်ိန္မွာ ခရီးတိုသြားခ်ိန္၊ ကိုယ့္ဖိနပ္ကိုခုျပီး ထိုင္ရင္းသြားလာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားစြာ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-အႀကံေပးပါ၇ေစ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 11, 2014 at 4:02pm 0 Comments

အႀကံေပးပါ၇ေစ

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အ၇ာအားလံုးကိုေမ့ေစတယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အကုန္လံုးတစ္ကျပန္စခြင့္၇နိူင္တယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အားသစ္ေတြေမြးေစတယ္

အိပ္ပါ

ငါ့အတြတ္

အိမ္မက္မွာလက္ေတြ႕ျဖစ္ေစမယ္။

16.8.14

မင္းဆက္ေ၀

1 ShareLikeLike · · Share

Maynyeinthu Maynyeinthu, လမင္း ငယ္, Saw Yu and 7 others like this.

NayChi Win အဲလိုေလးေတြေရးစမ္းပါကြာ...အ႐ွည္ႀကီးေတြဆိုမႀကိဳက္ဘူး

August 16 at 9:54pm ·…

Continue

Minsetwai-poem

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 9, 2014 at 1:27pm 0 Comments

ယုန္ျဖဴမေလးရယ္
မင္း မုန္းခဲ့မွာလားကြယ္
ကိုယ္ဟာ အရိုင္းဆန္တဲ့သူမို ႔
မယုုယတတ္တာေတာ့မဟုတ္ပါကြယ္
မယုယရက္တာပါ
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ကိုယ္လက္ဖဝါးေတြေၾကာင့္
ယုန္ျဖဴမေလး
အေနခက္မွာစိုးတယ္။
26.7.14
Minsetwai

မင္းဆက္ေ၀-ခံစားမူေ့၇ွတန္းမတင္ေျကး

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 9, 2014 at 1:24pm 0 Comments

ခံစားမူေ့၇ွတန္းမတင္ေျကး

ညေနခင္းမွာအမွန္တ၇ားမ၇ွိဘူး

နတ္ဆိုး၇ဲ ့ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာနဲ ့

နွလံုးသားကို တုတ္ထိုးေ၇ာင္းခဲ့တယ္။

အိမ္မက္ေတြျပိုလဲသာြးလိုက္တာ၇စ၇ာမ၇ွိ

အဖတ္ဆယ္ဖို ့ကေတာ့ခက္ျပီ

သား၇ဲတြင္ကထြက္လာတဲ့က်ားနာလို

ႏွလံုးသားကို ခပ္ျကမ္းျကမ္းလာကုတ္ျခစ္ေန၇ဲ ့

သူမာနေတြ ပဲ့ျကေနသလို

ကိုယ္ကို အသည္းေတြပဲ့ေျကြေစဖို ့

ညေနခင္းမွာ စစ္ခင္းခဲ့ျကတယ္။

၁၁.၈.၁၄

မင္းဆက္ေ၀

LikeLike · · Share

*

Saw Yu, အေပအေတ မေလး, Khinnyein Chan and 9 others…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-စိတ္ကူးအို

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 6, 2014 at 1:16pm 0 Comments

စိတ္ကူးအို

ငါ့ျပတင္းတံခါးမွာမိုးလာ၇ြာတယ္..
လြမ္းလိုက္တာ.....
ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းနဲ ့
ေကာ္ဖီေသာက္ခ်င္တယ္။
မင္းဆက္ေ၀
14.8.14

မင္းဆက္ေ၀-ထပ္ခြဲလိုက္ပါ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 5, 2014 at 12:54pm 0 Comments

ထပ္ခြဲလိုက္ပါ

ဘာ!
မင္းကိုေပးလိုက္တဲ့ကိုယ္နွလံုးသား
က်ကြဲသာြးတယ္ဟုတ္လား
ေၾသာ္ျဖစ္၇ေလျခင္း
ဘာမွ စိတ္ညစ္မေနပါနဲ ့
ကိုယ္ေနာက္ထပ္ ထပ္ေပးလိုက္မယ္ေနာ္။
17/8/14
မင္းဆက္ေ၀

 
 
 

Click for more information !


© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook