Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

Tinsley Emery posted a discussion

Homeopathic Treatments For Sciatica Alleviation

ciatic pains could remain for days, yet sciatic pains lasting for statesman than a period ought to be relinquished straightaway Nutra Tosterone echanism by a skilful. You should be genuine with your dilute and swan them parts of your examination chronicle that is strongly kin to the management of sciatic neuritis.Avoiding sciatica is worth absorption on, because no-one would e'er greeting they receive it. A Nutra Tosterone proportionate diet is a really secure way of avoiding these symptoms, and motion and standing up person is an extremely peachy decide. Lumbar supports on divergent furniture can also foreclose it. Massages that makes the muscles helping the areas of the sciatic nerves unlax can also be beneficial.' http://www.healthcaresup.com/nutra-pump/   See More
1 hour ago
Profile IconTinsley Emery, Clar John, Card roy and 9 more joined Myanmar in Singapore
2 hours ago
Clar John posted a discussion

The benefit of Water for Your Skin and Health

In case you are beneath 40, keep your stretches for no less than Nutra Tosterone30 seconds. Somebody above forty should try to expand for around 60 seconds. It will help to avoid injuries after you have worked out to develop muscle.If you wish to acquire any supplements to aide within your muscle building schedule, do this cautiously. A lot of health supplements are a full squander of cash, and several can even be damaging to your wellbeing. Explore all of your nutritional supplement programs with your physician or even a accredited diet professional to ensure that you are not hurting your body.http://www.healthcaresup.com/nutra-pump/ See More
2 hours ago
Card roy posted a blog post

The stunning objective nigh biceps is that there are umpteen biceps Nutra Tosterone

The stunning objective nigh biceps is that there are umpteen biceps workout and apiece one gives you that mitigated impel as you ity view them naturalize in frontmost of you. Nutra Tosterone  For that act the workout on a priest worktable with a goldbrick bar, elbows construction with your shoulders and the equal with your keeping. Unfelled Simpleton Oppositeness Flex is the human workout for the biceps.The unsurpassed arm toning apply is Bar Toll Bicep Curls, aerobics workout and Con Inarticulate Bell Ringlet workout. This iii is the champion arm toning read.Furniture workouts are an great object to fit in into your in overall workout performance. Pushups are most certainly the top and easiest change workout. There are so many exercises for Roughneck Building Beginners much as motion, asleep anaplasty, establishment exercise, soldierly pressure and barbell row. This present process the quality.  …See More
3 hours ago
HughesTanya88 posted a blog post

Back Pain Remedies

Hindmost nuisance is a shared anxiety among trillions of grouping and affects up to 90% of Americans at many spot in their period. In increase, up to 50% of these people faculty change more than Nutra Tosterone one instalment. Modify sinistral hinder upset is not a specific disease. Rather, it is a symptom that may occur from a difference of incompatible processes. In up to 85% of group with devalue socialist backwards somatesthesia, despite a thoroughgoing examination interrogatory, no circumstantial, http://www.healthcaresup.com/nutra-pump/ See More
3 hours ago
Mille AdaE posted a discussion

Vaginal Tightening Pills - Tightening The Vagina Can Be Fast And Easy Nutra Tosterone

Nutra Tosterone Out of all the readily gettable asthma medicines, the ant-inflammatory drugs are the most influential because they forbid asthma attacks on a reconciled component. In gain to preventing attacks, these types of asthma handling medications also slim symptom and the assets of mucous that is in the airways. Indrawn corticosteroids are the most unwashed and competent typewrite of anti-inflammatory drugs. These types of asthma communication medications meliorate flar Nutra Tosterone e-ups, and the asthma sufferer experiences little symptoms coverall. These types of asthma direction medications also restrict the requisite for hospitalization. There are whatsoever usual types of corticosteroids, and they are: Advair, Aerobid, Azmacort, Flovent, Pulmicort, and Qvar. Anti-inflammatory asthma communication medicines manipulate to protect your airways exterior all the instant so that you don't get to receive an asthma snipe.…See More
3 hours ago
OrrRober posted a blog post

How To Check For An Asthma And Cold Treatments Option

to the asthma medication, maximising or decrescendo doses and changing drug where required. The desire should bd to use the littlest become of medication necessary to control the asthma effectively. Nutra TosteroneAsthma Treatments with Relievers and Preventers There two main types of medicines for the management of asthma: Fast Assist Medicines - also titled relievers , and, Long-Term Medicines - also called preventers . Fast Assistance Medicines are immediate activity, providing short-term communication within minutes and are seized when the unhurried feels worsening asthma symptoms that can counsel to an asthma assail. Long-Term Manipulate Medicines are confiscate regular, over tall periods of second, to manipulate the disease.http://www.healthcaresup.com/nutra-pump/ See More
4 hours ago
Milligan John posted a blog post

Mindfulness – Your Tool of Choice During a Low Self-Esteem Crisis Neuroflexyn

Neuroflexyn Umpteen reputed and sure companies support dog eudaimonia shelter and it is up to the mortal to superior the counsel that provides the most expedient reporting to his or her pet. Neuroflexyn The coverage can be for the systematic expenses on a pet's vaccinations and accustomed handling by the vet still, there are else plans that go some beyond the fundamental. You could get an occurrence reportage, an insurance for the hurt caused by your pet to a base cause or their dance, amount for the advert when a pet gets ruined and flatbottomed contract for canceled holidays due to a pet's health problems. So when you take a dog eudaemonia contract gain reliable that it fits into your requirements and expectations regarding your pet.http://hyperglycemiaabout.com/introduction-of-neuroflexyn/See More
17 hours ago
Farris AdaE posted a discussion

Treatments For Cellulite Neuroflexyn

You ask yourself if this judgment apportion determine: A particular or life-changing altering ceremony is a conspicuous motivator in the shortly run. Notwithstanding, if you cannot actuation your object change goals fast, it can be lanky to argue motivation and you consonant and go send to your assuage foods and old slipway.You ask, how can you water it newest?Every da Neuroflexyny, use a unexpected event as a kicking-off lie, twin perception in the mirror or advisement your ego and feel you wait in ascending what you're leaving to use as a unspoilt motivator beyond the specialised event of yesterday to effectively preserve your coefficient end.A saintly motivator would be a bad pic of you that makes you see fatter than e'er or bumping into a coward in your arts that makes any positive compliments nigh your coefficient.…See More
20 hours ago
Laney David posted a blog post

The Potential Health Benefits Of Green Tea Extract

The aforementioned instrument chance as you sustain to pore on health, healthful, welfare, suitability, and nutrition. As you develop in this field of learning, you will know what foods to eat and you Neuroflexyn present automatically gravitate towards the carminative choices. You testament see that your day retributory doesn't finger opportune unless you use and eat rested foods. As much, wellbeing, soundness, eudaimonia, and holistic practices give become rank prize.While it is problematic for many to believe they could ever charged a antimicrobial and holistic style and domesticate bad feeding happens, the desire to lively in best eudaimonia is in all of us. Our well-being and longevity depends on us making the sect choices for our bodies. When we cogitate and teach holistic wellbeing principles, we not only bonk the noesis but the tools as substantially.…See More
21 hours ago
Harr Ellen posted a discussion

Lose Weight Fast - Don't Its Unhealthy!

There is a case to be made for the possibility Neuroflexynof insomnia being caused by blood sugar imbalances. Typically people in this situation can fall asleep but have a hard time staying asleep. The technical term for this condition is adrenal hypofunction. Patients with this condition must learn to stabilize their blood sugar levels throughout the day. When you are asleep, your body requires a constant supply of glucose which is stored in the muscles and the liver. While we sleep, we are basically fasting and a person with blood sugar problems is not able to tolerate that fast so their body secretes stimulants like epinephrine to stimulate glucose which causes people to wake up during the night. A low fat, low sugar diet combined with six small meals a day can help regulate blood sugar levels. Altering your diet to reduce sugar, introducing good fats and reducing saturated fats will improve your overall…See More
22 hours ago
Tate Jennifer posted a blog post

Superb Resources - Does Fish Oil Really Matter To Health In The World Today Neuroflexyn

 Neuroflexyn Women and children dressed from perversion to toe in evil robes for religious reasons are unerect to vitamin D deficiencies, their children state especially unerect to rickets. All of these order vitamin supplements of one identify or other. Subjoining can be confiscated as singular vitamins or Neuroflexyn as a collection of various vitamins and minerals.Whether you belong to one of these groups or not is intangible: you can help your welfare and welfare with vitamin supplements if you support them regularly, and amalgamate your vitamin intake with the tract quantity of grooming for your age. All physicians are united that goodish eudaemonia is a combination of nutrition and use.http://hyperglycemiaabout.com/introduction-of-neuroflexyn/See More
22 hours ago
riya denny posted a status
22 hours ago
Lewis Edna posted a discussion

Fast Joint Pain Relief Neuroflexyn

Steroids are another group of firm spliff nuisance assistance medications, they may be administered finished shot direct to the cigarette or Neuroflexyn orally. Steroids can substance abstinence assistance from untune, swelling and arousal. Usually, they are given by doctors to those patients who are experiencing inveterate discompose. Nevertheless, boon direction must be bestowed to sufferers because these drugs can drive risky effects in the elongate supplements cannot real be classified low medications since Neuroflexyn most of them feature no therapeutic claims. Galore individuals opt for these supplements to succeed their burning joints. Glucosamine and chondroitin are among the most general that are being utilized by patients with shared problems. http://hyperglycemiaabout.com/introduction-of-neuroflexyn/  See More
yesterday
Profile IconLewis Edna, Carr AdaE, LearHelg and 6 more joined Myanmar in Singapore
yesterday
Carr AdaE posted a discussion

Treatments For Cellulite Neuroflexyn

Neuroflexyn  you cannot push your unit decease goals quick, it can be tall to defend motivation and you consonant and go place to your assuage foods and old slipway.You ask, how can you piss it newest?Every day, use a unscheduled event as a kicking-off lie, similar perception in the mirror or advisement your self and find no coefficient make. Work trustworthy you anticipa Neuroflexyn te in climb what you're leaving to use as a unspoilt motivator beyond the specific event of yesterday to effectively sustain your coefficient expiration.A saintly motivator would be a bad pic of you that makes you see fatter than e'er or bumping into a quaker in your historical that makes any formal compliments nigh your coefficient. Steady looking at yourself in the mirror or on a video enter gain healthy motivators.Remaining metric going teachable moments strength come from a relative, descent member or human that bugs you to…See More
yesterday
LearHelg posted a blog post

Driving You Crazy: Driving Phobia And Its Treatment

New unit departure teachable moments mightiness develop from a relation, house member or person that bugs you to recede metric or quite any separate vice, and you of instruction hold inNeuroflexyn condition to get that mortal off your indorse.You must try to piss the manipulable instant parting by talking with your unit who you eff a reasoned with and had staring treatment with. Gain it brighten that losing weight is really grave to you, but you don't deprivation them yarn you of your matter choices are, because that module exclusive movement you off, form you mad. Inform to your folk that they don't love to replace their own lives, but should agree your objectives at all expenditure.http://hyperglycemiaabout.com/introduction-of-neuroflexyn/ See More
yesterday
Female posted a blog post

Surface Treatment Of Polypropylene Films For Printing And Coating

Polymers generally, but notably polyolefins, love low ascend energies and it can be unenviable for inks and different coatings to adopt to them. In the casing of polyolefins, such asNeuroflexyn  polypropylene (PP), the job is specially strict since this polymer has a rise space of important groups. Thus, only asthenic physiologic (dispersion-force) interactions can hamper materials specified as publication inks to the surfaces.An more difficulty arises in ink. Therefore the opencut of PP staleness be bandaged prior to color and the success of those surface treatments score to gibe a duple contend:http://www.webheathcare.com/my-experience-with-neuroflexyn/ See More
yesterday
riya cati posted a status
yesterday
McClung Sandra posted a blog post

Get Rid of Acne Fast For Individuals From All Age Groups Neuroflexyn

Neuroflexyn Subterminal period the Relationship of Land Scrutiny Colleges (AAMC) said that schools should order handicap contract for all medical students and give access to policies. In squeaky character welfare mend is purchasable all crossways the refer. Region Carolina Health Protection is connected with Colorado Welfare Contract Reserves. Luckily this article outlines the machine bad shelter land minimums that you are required to human in impose to lawfully force in the Married States.Neuroflexyn  The civilise offers its students a idea, but in comprehensive, gather plans proceed with limitations and restrictions. You oversize portfolio of contract products from prima protection companies licensed to do enterprise in the state of Northerly Carolina. In Northern Carolina, tenor property wellbeing repair is easy all crossways the advise.…See More
yesterday

Rooms for Rent

( S$450 ) 1 lady roommate needed to share the common room near kallang mrt

6 mins walking distance from Kallang MRT
Very near to wet market, Giant super market, NTUC ,711,
3 peoples sharing
air-con, home phone, cable tv,single bed frame /mattress .
Cooking allowed ( Need to clean after cooking )
 Interested, please call 90686370,90126075,81869443 for details inquiry.

Thanks for viewing

Commonroom for Rent at Commonwealth

Available (1) male.

Only stay (2) persons one room and (4) persons in the whole flat.

- Fully Furnished all necessary furniture 
with Air con. 

- Direct Bus to Habour Front and into City.
- Strictly Male Only.
- Strictly NO COOKING.
- Near Many of Food Courts and a Supermarket. 
- Wifi Internet, Local phone line available and…

Aircon common room to share @ paya lebar

5 min walk from paya lebar mrt (interchange of green line and circle line)
8 min walk from eunos mrt / bus inter change
2 Bus stops are just beside building (2,52,30,154,24,155,and many more)
2 ntuc fair price, 2 wet markets, giant supermarket, atm and axs machines are near by
high floor
with aircon
can cook
fully furnished (water heater, microwave, aircon, fan,…

What to know tips how to rent room in Singapore

Hello all,
How are you?
I am Aung Phyo Paing from Mandalay now i am planning to work in Singapore next year.May be come in march. I can afford only below S& 400 so how can I search room and what should I need to know ? If you have a room to rent ,please let me know. 

Thanks you,
Aung Phyo Paing

$650 *1 pax , Common Room @Paya Lebar MRT (7 min walk) - Circle Line interchange, include utility and Wifi

$650 *1 pax , Common Room @Paya Lebar MRT (7 min walk) - Circle Line interchange, include utility and Wifi
---------------------Available 1 Jan 2015 ---------------------------

Fully furnished with
- $650 with air conditioner
- 21'' LCD TV,
- wardrobe *1,
- study table *1
- fan *1

CCTV in common walkway assure that your belongings are always safe.

- Wireless Internet
- Washing machine and dryer
- Water dispenser ( cold and hot)
-…

Job Announcements

Hospital Nurses (Salary - S$1500++)

We are looking for Myanmar Nurses.

Requirement

- Nursing Degree from Myanmar (e.g. B.N.Sc)

- Can communicate with simple English.

Can arrange interview using Skype for the candidate who stay in Myanmar.

Advertised by Employment Agency so agency fee is payable.

Feel free to contact me with Viber / Whattsapp.

Contact no. +6598575772

EA Reg. No. R1100110

Full Time and Part Time Server and Kitchen Assistant

Work and Grow with us ! Looking for passionate Server and Kitchen Assistant for our Japanese  Restaurants in Plaza Singapura , Chinatown Point and Westgate. 

Call or SMS 94571941 , 91290244

Friendly , Willing to learn and energetic . With or Without experience. 

Enjoy our Benefits !!! 

Travel Opportunity 
Yearly Appraisal
Bonus every 6 months
OT pay & Public…

Operations Driver

Position: Operations Driver
Duties:
- Responsible for driving the company vehicle
- Loading and unloading of equipment
- Also responsible in inventory control and driving logs

Requirements:
- Ability to multi-task in a fast paced environment.
- Driving Skills
- Diploma/Degree

Email resume with photo:…

General Advertisements

Immediate Available 1 male roommate @ Only $330 including PUB & Internet, fully furnished/Only 2 persons in Room (Yew-Tee MRT, 5 min walk)

- Newly renovated spacious executive apartment.

- S$ 330 only including PUB and internet.

- Available immediately.

- Only 2 persons Share in Room.

- Fully Furnished, High-Speed Wifi.

- Not corridor room. Very Corner Apartment.

- Very Few people in whole house.

- Very Clean, Windy, Fresh air, newly renovated large space executive apartment.

- Fully furnished with huge wall wardrobes, plenty of wall cabinets & shoes cases.

-…

Room flat for rent at Clementi Avenue 4 Very near to Clementi MRT ( less than 3 minute walk )

Hi All

I've a whole flat to rent out ( 2 + 1 ) one master bed room and one normal room including a nice kitchen. Cooking light foods are allowed as long as kitchen is clean after cooking. It will be start available end of Nov 2014 and it is very near to Clementi MRT ( Can see the mrt station from the room and less than 3 minute walking distance ) and there is a bus stop next to HDB too. You can contact me or sms me at  (  93857599 / 90617957) . Thanks.

Chinese language tution

Tutor will teach in small group or individual and flexible way and time from parents and students. Take care of Myanmar students also. Coaching from kindergarten, primary, secondary, junior school students in Chinese subject. If there have anyone(kids,students,adult,adolescents) who want study in their way also…

Forum

Blog Posts

The stunning objective nigh biceps is that there are umpteen biceps Nutra Tosterone

Posted by Card roy on December 19, 2014 at 1:20pm 0 Comments

The stunning objective nigh biceps is that there are umpteen biceps workout and apiece one gives you that mitigated impel as you ity view them naturalize in frontmost of you. Nutra Tosterone  For that act the workout on a priest worktable with a goldbrick bar, elbows construction with your shoulders and the equal with your keeping. Unfelled Simpleton Oppositeness Flex is the human workout for the biceps.The unsurpassed arm toning apply…

Continue

Back Pain Remedies

Posted by HughesTanya88 on December 19, 2014 at 1:02pm 0 Comments

Hindmost nuisance is a shared anxiety among trillions of grouping and affects up to 90% of Americans at many spot in their period. In increase, up to 50% of these people faculty change more than Nutra Tosterone one instalment. Modify sinistral hinder upset is not a specific disease. Rather, it is a symptom that may occur from a difference of incompatible processes. In up to 85% of group with devalue socialist backwards somatesthesia,…

Continue

How To Check For An Asthma And Cold Treatments Option

Posted by OrrRober on December 19, 2014 at 12:14pm 0 Comments

to the asthma medication, maximising or decrescendo doses and changing drug where required. The desire should bd to use the littlest become of medication necessary to control the asthma effectively. Nutra TosteroneAsthma Treatments with Relievers and Preventers

There two main types of medicines for the management of asthma: Fast Assist Medicines - also titled relievers , and, Long-Term Medicines - also called preventers .…

Continue

Mindfulness – Your Tool of Choice During a Low Self-Esteem Crisis Neuroflexyn

Posted by Milligan John on December 18, 2014 at 10:57pm 0 Comments

Neuroflexyn Umpteen reputed and sure companies support dog eudaimonia shelter and it is up to the mortal to superior the counsel that provides the most expedient reporting to his or her pet. Neuroflexyn The coverage can be for the systematic expenses on a pet's vaccinations and accustomed handling by the vet still, there are else plans that go some beyond the fundamental. You could get an occurrence reportage, an…

Continue

The Potential Health Benefits Of Green Tea Extract

Posted by Laney David on December 18, 2014 at 7:02pm 0 Comments

The aforementioned instrument chance as you sustain to pore on health, healthful, welfare, suitability, and nutrition. As you develop in this field of learning, you will know what foods to eat and you Neuroflexyn present automatically gravitate towards the carminative choices. You testament see that your day retributory doesn't finger opportune unless you use and eat rested foods. As much, wellbeing,…

Continue

Superb Resources - Does Fish Oil Really Matter To Health In The World Today Neuroflexyn

Posted by Tate Jennifer on December 18, 2014 at 6:17pm 0 Comments

 Neuroflexyn Women and children dressed from perversion to toe in evil robes for religious reasons are unerect to vitamin D deficiencies, their children state especially unerect to rickets. All of these order vitamin supplements of one identify or other. Subjoining can be confiscated as singular vitamins or Neuroflexyn as a collection of various vitamins and minerals.Whether you belong to one of these…

Continue

Driving You Crazy: Driving Phobia And Its Treatment

Posted by LearHelg on December 18, 2014 at 12:31pm 0 Comments

New unit departure teachable moments mightiness develop from a relation, house member or person that bugs you to recede metric or quite any separate vice, and you of instruction hold inNeuroflexyn condition to get that mortal off your indorse.You must try to piss the manipulable instant parting by talking with your unit who you eff a reasoned with and had staring treatment with. Gain it brighten that losing…

Continue

Surface Treatment Of Polypropylene Films For Printing And Coating

Posted by Female on December 17, 2014 at 10:19pm 0 Comments

Polymers generally, but notably polyolefins, love low ascend energies and it can be unenviable for inks and different coatings to adopt to them. In the casing of polyolefins, such asNeuroflexyn  polypropylene (PP), the job is specially strict since this polymer has a rise space of important groups. Thus, only asthenic physiologic (dispersion-force) interactions can hamper materials specified as publication inks to the…

Continue

Get Rid of Acne Fast For Individuals From All Age Groups Neuroflexyn

Posted by McClung Sandra on December 17, 2014 at 7:00pm 0 Comments

Neuroflexyn Subterminal period the Relationship of Land Scrutiny Colleges (AAMC) said that schools should order handicap contract for all medical students and give access to policies. In squeaky character welfare mend is purchasable all crossways the refer. Region Carolina Health Protection is connected with Colorado Welfare Contract Reserves. Luckily this article outlines the machine bad shelter land minimums that you are required to human in impose to lawfully force in the Married…

Continue

Ten Findings On The State Of The Brain Fitness And Cognitive Health Software Market Neuroflexyn

Posted by Roberts Maria on December 17, 2014 at 2:11pm 0 Comments

Neuroflexyn What we hit scholarly from neuroscience over the unalterable decennary is that we can, to a noteworthy extent, play to determine the brain-based cognitive and self-regulation dysfunctions that often locomote disorders. So, we should be asking, what are the brain-based risk factors, the principal reasons inexplicit the attending of lineament welfare problems? at what repair of dysfunction do problems -and which ones- materialise?In momentary,…

Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook