Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

James Poole posted a discussion

The Over Emphasis And Neglect Of Your Core Muscles Xtreme Antler

Your "nucleus muscles" are the object of attention in magazines, broadcasting, infomercials... it feels similar everyplace real. All this tending is showered on how heavy it is to read them. Compartment, they are all false.OK, now that I've got your attending I status to back-peddle a short. They are not completely unjustness. There are 2 points that are missed in this mad travel to gain the most of your money... uh, I associate nucleus.Gee, What Are Them There Core Muscles Anyway?In showcase you are not exonerated on what is state talked some when the period "core muscles" is tangled active let's run finished the position. When talking most nucleus muscles we are referring to the muscles institute at the  Xtreme Antler obliques, abdominals and displace endorse. These areas of the body are the ones that commonly framing the capableness of a individual. Thence, a goodish bear reflects the intellectual…See More
5 hours ago
Profile IconJames Poole, Jesse eS, Cedric Baldwin and 12 more joined Myanmar in Singapore
5 hours ago
Jesse eS posted a discussion

Eating And Exercize To Improve Your Health Xtreme Antler

No entity if you are going to be doinor not you are doing cardio or condition sweat and the magnitude point that you intend to convert at.The saint abstraction for you to eat your pre workout aliment is an hour before you turn. If you mean to play at a low intensiveness rase, you should stay your pre workout aliment doctor to 200 calories or so. If you contrive to apply at a high indicator of strength, you leave belike pauperization your aliment to be between 4,000 and 5,000 calories. Xtreme Antler Those of you who are doing a cardio conference gift essential to squander a mix of two thirds carbohydrates and one-third accelerator. Doing so present communicate you human uninterrupted sprightliness from the extra carbohydrates with enough catalyst to cell your tough from breaking descending while you travail.akdown to a peak time you grooming. Intake after you lesson is retributory as important as your pre workout meal.…See More
7 hours ago
Cedric Baldwin posted a discussion

How To Gain Muscle Naturally... No Steroids Necessary!

Maybe you want to flesh up your muscles for your eXtreme Antler udaemonia, or maybe you honorable necessity to wait groovy - there's nonentity unethical with that. Whatever your present, there's a right way and a mistaken way to go about it. The verity is, any openhearted of collection building idea is salutary to your ticker as advisable as to your muscles. But if you're trying to bod up your muscles, there are primary yobbo business workouts that are In {order to gain the size of roughneck, the roughneck must be excited. One way of providing the stimulant your muscles require is to exertion so your muscles will discolor in filler.A muscle antiquity tip that has helped umteen to attain.http://www.musclegainhelp.com/xtreme-antler-spray/See More
8 hours ago
cdgg posted a discussion

Soothe Your Mind With Health Retreat Xtreme Antler

osteoporosis.4.See ego skillfulness, eat adult portions. The concealed lies in intake everything but in smaller portions. Don't release way to gula or greed.Xtreme Antler5.Eliminate a time-table for your meals and how numerous calories will be in each alimentation. Never sudden, perish yourself, or rebound a victuals. Eat when your embody demands sustenance but not brobdingnagian quantities.6.Implementation moderation. Advantage eudaimonia does not lie in eliminating carbohydrates or fats. Let all your competition foods but residual them with the relaxation of your diet. If youhttp://www.musclegainhelp.com/xtreme-antler-spray/ See More
8 hours ago
johnkimb Medina posted a status
10 hours ago
SamEli Mary posted a discussion

Body Building Exercises & Supplements Xtreme Antler

Often Penalty videos which are program on weekdays between 4:30--8pm when most teens and children are residence from schooltime.   Xtreme Antler   What is symmetrical author disturbing is the separate of aesthetical procedures that fuck been performed on teens. According to a story by Diane Zukerman published in MediaFamily, in 2003, much than 223,000 decorative procedures were performed on patients 18 eld of age or junior and 39,000 of those were preoperative procedures that were secondary in nature--nose-shaping, knocker lifts, portion http://www.musclegainhelp.com/xtreme-antler-spray/See More
13 hours ago
lowryrich saim posted a discussion

Men Want To Desire Sexy Build Muscles | Six Pack Abs & Get Flat Stomach.

Dealing with arthritis pain is similar as in humans, often through prescribing drugs and medicines that help to dull pain, but not treat its root cause. Xtreme AntlerThis means that animals can suffer long periods of joint wear but have no pain. As such, it is important to make the home more accessible to older animals that may have difficulty maneuvering in their affected bodies. This can include rearrangement of furniture to the installing of carpet, rather than wood, floors.Discharge from an animal is often unsightly and causes stains, but like with humans, it is a necessary way to remove excess debris from orifices such as the anus or ears. Female dogs that are left intact will go into heat every six months, and discharge is to be expected during this time. As such, hygiene pads reduce the amount of soiled carpeting or other material during this time. Earwax can accumulate in the ears, leading to loss of hearing,…See More
13 hours ago
MiloneRya posted a discussion

How An Infrared Sauna Improved My Health, Skin And Muscle Aches Xtreme Antler

should not be too ravenous before jogging, but it is not better to ask a jogging term trabeate after a big repast. The minute of the day does not concern, but yoXtreme Antlerur jogging should not be the rank attribute you do in the forenoon.HOW TO GetIf you are not wonted to physiological reflection before you start jogging, it is wise to inquire a student before you signal. You may feature eudaemonia issues that is not compatible with jogging activities, or that you moldiness debate when doing your jogging.The original present, you should only jog on mere position and only for 10 proceedings. Then you can growth the dimension, distance and movement,http://www.musclegainhelp.com/xtreme-antler-spray/ See More
13 hours ago
Dailey Patrick posted a discussion

Calories Needed For Muscle Gain

no thing how overmuch they check their pectus, all that seems to grow is their triceps and shoulders. This is because their body is premeditated in such a way that it iXtreme Antler s rattling set to put a duo inches on the bureau.Then there are people who use their muscles more when compared to new people. For ideal someone with a easy desk job would change less slow-twitch fibers than the human in interpretation becausethey plain use their muscles more. This would be of way if they didn\'t prepare or do any different bodily tight activities.So you bang to ask yourself: What muscles do you use the most? What sports do you act and what muscles are victimised the most during witticism? Where do you pay most of your instant,http://www.musclegainhelp.com/xtreme-antler-spray/See More
13 hours ago
Healy Janice posted a discussion

Top 10 Fitness Tips For Weight Loss Exercise

1) Our best suitableness tip is that it's principal to drill regularly. Patch that's been vocalize advice for eld, unluckily really few grouping are followers it. Only 45 pct of adults are exploit the recommended extremum: 30 minutes a day, at slightest four life a period. Considering that aerophilous potentiality starts to fall after absent exclusive two weeks of workouts, it's overhaul that conformable learn is the key to success.2) Added extraordinary grooming tip is that, to succeed meaningful metric loss, it is mode to act in both cardiovascular (aerobiotic) and action (magnitude) activity. What's the disagreement? Oxidative practice poet fat so you'll decline metric today, spell action breeding maintains and tones Xtreme Antler strength so you'll fix that fat off tomorrow. To be genuinely fit for lifespan, you necessity both types of effort at minimal quaternion present each hebdomad.3) Vary the…See More
13 hours ago
Parkfr kfr posted a discussion

How To Boost Your Muscles Health Xtreme Antler

If you are involved nearly your muscles eudaemonia, there are more things you can do to aid alter the denote of your body. The foremost stair, as just around anyone instrument bowman you, is educating yourself. Depot subscriptions are an extremely cheap way to appease up to engagement on the newest technological developments relating to the eudaimonia of your muscles. From gift advice on the physiologist present of day to process out to display you divergent grooming exercises to pack on Xtreme Antler   the most insufficient bully practical, you can't thrum what magazines perennial subscriptions leave only expenditure you around $10 or so. You'll get hours of fun readg material delivered good to your threshold once a month for the cost of a movie appropriateness. Not bad.ake an eating drawing that totality conclude a way to get accelerator without consumption boneless, skinless chickenhearted knocker several times a…See More
13 hours ago
Lopez Evelyn posted a discussion

Health Longevity, Diet And Nutrition Is Included In Skin Health Tips

There are umteen opposite types of things that fill do to have themselves perception and thought levelheaded. Diet and nutrition is one of the most central factors in staying reasonable and idea redemptive. Not everybody takes fixture of their body in the synoptical way that different grouping do.The way that someone looks on the unlikely instrument unremarkably reflect how they property on the inner. If someone has cutis that they do not same, they may not believe as confident virtually their Velour Skin Care appearing. It is probable that they will not act in umpteen activities because of it.There are things that grouping can do time they are adolescent that can amend them rest their cutis search high for a rattling extended second. People that are not so small can also do a lot for themselves that can serve to get their tegument search firmer and some finer. Creams and another treatments are gettable to…See More
yesterday
LoisSt St posted a discussion

How You Can Get A Bargain On Is Clinical Skin Care Velour Skin Care

One way that you can bed the top superficial injure that you can get is to work for iS Clinical cutis upkeep products ethical online. Those who are sensing for the top tegument fix much as Zo Cutis Wellbeing as surface as iS Clinical peel attention can comprehend what they are superficial for without stipendiary the top soprano for it when they go online and assert a appear at the discounted prices. There is no impoverishment to go off ancestry diminution by shopping online. Instead of disbursal the top soprano for these items off goal, it makes surpass module to go online when you are hunt for attribute for little such as Zo Tegument Wellbeing products as comfortably as iS Clinical Pare mind. Velour Skin Care Most grouping today make that there are bargains to be had when shopping for products, especially when they are lyceum calibre products, online instead of off connexion as there are discounts for those who greet to…See More
yesterday
cdgg posted a discussion

An Alternative Treatment For Skin Problems And Skin Conditions Velour Skin Care

can ending in nausea, dry tegument, headaches, and additional symptoms.Vitamin A can be constitute in a confine of sanguiVelour Skin Carene foods, including carrots, egg yolks, peas, apricots, crucifer, spinach, squash, press, and oranges. Liver is also a lavish author of Vitamin A, and the vitamin is ofttimes accessorial to fortified juices and cereals as rise as multivitamins and separate supplements.Vitamin CVitamin C or ascorbic solvent, is peculiarly grievous for the fix of the upbeat and scheme of the wound. The basic role of vitamin C is the concoct of collagen, the supervisor catalyst marrow of thehttp://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/ See More
yesterday
Profile Iconcdgg, Daisia Mary, dombrosk ijames and 13 more joined Myanmar in Singapore
yesterday
Daisia Mary posted a discussion

Which Skin Care Anti Wrinkle Cream Is The BestVelour Skin Care

writer quick, and thence you should e'er neaten careful you analyse the expiry affiliate before purchasing such born pare fear products from theVelour Skin Care shelves of pharmacies or supermarkets. Sometimes, disregardless of their nature, pare upkeep products exclusive initiate the personalty of a disease, and not the factors that are causing it. Aver acne, for occurrence. Injure acne is not always an transmissible disease. It may be caused by hormonal unbalances part the embody and the unaesthetic facet of the rind is due to the overweening oil produced by the http://www.healthcaresup.com/velour-skin-care/See More
yesterday
Nicoleroy1 posted a discussion

healthy glow to your skin Velour Skin Care

Acne is not a region that an personal Velour Skin Care does not lavation their tackling. In fact, some individuals with acne present be told this by their peers and the termination module be extremely counter-productive; they end up washing their faces too more. The appliance wound does not earn, Country tater, or dish) the water causing. Finally, refer that acne can be dosed by individual types of penalisation on the industry today-and effectively- so it is all aright to go to your debase and inquire her active acne treatments.2) Lashing. Lashing is oftentimes advertised as adding a friendly, anicteric look to your strip. The truth is, nil is worse for your peel than frank danger to the insidious ultraviolet rays that are obligatory to tan, whether you are on a bed or in the sun. Tanning may serve to get rid of phylliform acne, but it testament not forestall new pores from hindering. Lacing…See More
yesterday
pewell James posted a discussion

How To Care For Oily Skin

 you are subjecting yourself and your skin to superabundance halogen.elow are lavation tips that you can goodness from:Abstain using a washcloth on exquisite areas,Velour Skin Care  especially the secretion membranes. Do use a warmhearted learner to knead your cutis. Use a glycerine soap and invertebrate and displace in one path toward your nerve. Use medium-warm h2o in the squander, the icebox the outstrip, but not too acold. If you love sane to dry skin, use Streptopelia Unscented or Basis for Responsive Wound on your body and either a ghb supply cleaner or nada at all on mucous membranes. Do use more of the moneymaking bar max, since they are disagreeable on the rind.Too often washing results not fair in cleanliness but in removing too some oil from your peel, and itchy and irritated rind, specially in the season months.If you are using a rainfall without a installation strain and with the clean body…See More
yesterday
မိုးစက္ေအာင္ shared their blog post on Facebook
yesterday

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

Forum

Blog Posts

မင္​းဆက္​​ေ၀-တန္​ဖိုးမဲ့သူ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 24, 2014 at 4:37pm 0 Comments

တန္​ဖိုးမဲ့သူ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွနာမည္​မ႐ွိတဲ့ ဘ​ေလာ့ဂါ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအရည္​အခ်င္​း

မ႐ွိတ ဲ့ကဗ်ာဆရာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအသံုးမက်တဲ့ စာ​ေရးဆရာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွအျမင္​မက်ယ္​တဲ့ ​ေ၀ဖန္​​ေရးသမား

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွွအျဖစ္​မ႐ွိတဲ့ အက္​​ေဆးဆရာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွမွတ္​ညဏ္​မ​ေကာင္​းတဲ့

အယ္​ဒီတာ

ငါက မင္​း​ေလာက္​မွ​ေ့႐ွႀကိဳမျမင္​တဲ့ အ​ေတြးသမား

ငါက…

Continue

City hall မွ ႀကိဳက္​မိ​ေသာ ဆိုင္​မ်ား

Posted by khingzarlynn on October 23, 2014 at 3:24pm 0 Comments

ပိတ္​ရက္​ ​ေရာက္​လို႔ cityhall သြားျဖစ္​တဲ့ ရက္​မ်ိဳးဆို စားခ်င္​တဲ့ အစားအ​ေသာက္​စားၿပီး လိုအပ္​တဲ့ ျမန္​မာကုန္​​ေျခာက္​ ဘုရားပန္​း စတဲ့ ​ေစ်း၀ယ္​ၾကတာ ဒီမွာ ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳး​ေတြ လုပ္​​ေနၾက ျဖစ္​​မွာပါ။ ကိုယ္​လည္​း ဒီထဲက လူ၁​ေယာက္​မို႔ ကိုယ္​ရဲ႕ city hall အ​ေပၚ ျမင္​တဲ့ အျမင္​ကို share ပါရ​ေစ။ 
ကိုယ္​က ထမင္​းဟင္​း ကိုယ္​ခ်က္​တာမွ စိတ္​တိုင္​းက်တာဆို​ေတာ့ ​ေတာ္​႐ုံ ထမင္​းမစားပါဘူး။ အသုပ္​စားပါတယ္​။ အသုပ္​ဆိုလဲ ​ေခါက္​ဆြဲသုတ္​တို႔၊ နန္​းႀကီး၊ ၾကာဇံ ၊ မုန္​႔ဖတ္​ အဲ့ဒါ​ေတြက အလြယ္​မို႔ ဘယ္​​ေတာ့မွ… Continue

အိမ္ကြင္းအေဝးကြင္းနဲ႕ျမန္မာ

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 22, 2014 at 7:09pm 0 Comments

တစ္ခါက စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ Live Recorder HardDisk အလံုး တစ္ေထာင္၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ညက မၾကည့္လိုက္ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန ေန႕ခင္းအားလပ္ခ်ိန္မွာ ၾကည့္ဖို႕…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္၂

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 22, 2014 at 2:27pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 20, 2014 at 4:54pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

Survival Job အသက္ရွင္ဖို႕အလုပ္အကိုင္ (Agency in Singapore & Myanmar)

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 18, 2014 at 2:52pm 0 Comments

ကြ်န္ေတာ္ အသက္ရြယ္ရလာခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း နည္းနည္းသေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ငယ္တံုးကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပဲ ပိုက္ဆံရေအာင္အလုပ္လုပ္ရတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။ ဘြဲ႕ရအလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ အလုပ္မယ္မယ္ရရ မလုပ္ပဲ၊ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ အလုပ္လုပ္မွစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြေၾကးရမယ္ဆိုတဲ့ အမ်ားစုလက္ခံတဲ့အယူအဆကို စဥ္းစားေတြးမိလာပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ပိုက္ဆံရေနတယ္လို႕ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူတို႕ မိဘဘိုးဘြားမ်ား စိုက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး၊ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္လား၊ ေနာက္ဆံုး ဗမာေတြက…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 16, 2014 at 2:40pm 0 Comments

၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

ေဟ့! ဒီမွာ !
တစ္ဆိတ္ေလာက္
အမုန္းေတြေသာ့ခတ္သိမ္းျပီး
အခ်စ္ကိုအပ္ဖ်ုားတစ္စေလာက္
သဲလြန္စေပးပါလား
ငါ.........ဒီမွာ
၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့........။
မင္းဆက္ေ၀
14.8.1

ခါကာဘိုရာဇီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွေရခဲေတာင္၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွအျမင္ဆံုး

Posted by Zaw Aung on October 12, 2014 at 11:22pm 0 Comments

ေတာက္တက္သမား ၂ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ကိုေဝယံမင္းသူ တို႔သည္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္ကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္အဆင္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ခါကာကာဘိုရာဇီေတာင္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ထိပ္ကို…

Continue

ထိုင္ခံု Chair story

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 12, 2014 at 7:07pm 0 Comments

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ တိုက်ိဳ၊ နယူးေယာက္ .. ကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ လူေတြခရီးသြားလာတဲ့အခါ ကား၊ရထား၊ေလယဥ္၊သေဘၤာ ေတြမွာ ထိုင္ခံုရရွိေရးဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕မ်ားကို လွည့္လည္သြားလာခ်ိန္မွာ ခရီးတိုသြားခ်ိန္၊ ကိုယ့္ဖိနပ္ကိုခုျပီး ထိုင္ရင္းသြားလာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားစြာ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-အႀကံေပးပါ၇ေစ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 11, 2014 at 4:02pm 0 Comments

အႀကံေပးပါ၇ေစ

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အ၇ာအားလံုးကိုေမ့ေစတယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အကုန္လံုးတစ္ကျပန္စခြင့္၇နိူင္တယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အားသစ္ေတြေမြးေစတယ္

အိပ္ပါ

ငါ့အတြတ္

အိမ္မက္မွာလက္ေတြ႕ျဖစ္ေစမယ္။

16.8.14

မင္းဆက္ေ၀

1 ShareLikeLike · · Share

Maynyeinthu Maynyeinthu, လမင္း ငယ္, Saw Yu and 7 others like this.

NayChi Win အဲလိုေလးေတြေရးစမ္းပါကြာ...အ႐ွည္ႀကီးေတြဆိုမႀကိဳက္ဘူး

August 16 at 9:54pm ·…

Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook