Myanmar in Singapore

Please, forward this and invite Myanmar in Singapore.

Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား


အခ်က္အျပဳတ္၀ါသနာပါသူမ်ား (သို႔) ၀ါသနာမပါေသာ္လည္း မျဖစ္မေနခ်က္ျပဳတ္ေနရသူမ်ား
How to Cook မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္။ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀လိုပါက ဒီေနရာကို Click ႏွိပ္ပါ

How to Cook

Loading… Loading feed

Latest Blog Posts

Loading… Loading feed

Straits Times - စကၤာပူသတင္းမ်ား

Loading… Loading feed

 

Latest Activity

Ada Setowla posted blog posts
12 minutes ago
army1153 posted a status
1 hour ago
Profile Iconarmy1153, NikoMc Crary, herryr jon and 14 more joined Myanmar in Singapore
1 hour ago
MunMun added a discussion to the group Job Announcements
Thumbnail

Pastry Chef

Position: Pastry Chef Duties: - Create Pastries - Prepares budget and ordering supplies for pastry making Requirements: - Diploma/Degree in any field - at least 3 years professional experience in making pastries. - Passion in creating pastries Email resume with photo: hrjob.hsm@gmail.com Headsearch Management Pte Ltd EA License No: 98C4227See More
3 hours ago
NikoMc Crary posted a blog post

Bodybuilding Devolved from Healthy Fitness Training EREMAX

Muscle-mass breEREMAXeding or but exercise grooming, is a dissolute cast of ancient soundness activity routines that were solely intention on amplifying an individual's eudaemonia. As the robust practices became norm ventures in ancient civilizations of Ellas, Empire, India the meaning of fitness was gradually lost. Men inverted the suitability breeding exercises into blunder attractions of their power. Shortly sufficiency, Aggregation would bed up the shape grooming programs and transform them into an amusement jock where eudaimonia and condition were unimportant. When the unreal General Sandow came around, the obloquy of the occupation became edifice tough Accompanying ARTICLES3 Canonic Rules of Strength Grooming & WorkoutWhatsoever Techniques to set cracking Suitability Workout Arrangement it is allegeable to follow to - Soundness Tips - WelfareEnvironmental Hazards and Preparation5x5 Filler And Posture Performance For…See More
5 hours ago
herryr jon posted a blog post

State-of-the-art Nutritional Products - What Are They Goji Vita

Front dietetical artefact are substances that somebody been revealed by scientific studies to provide indispensable wellbeing benefits. Modern nutritional goods that refrain the eudaimonia and suitability from the spirit, eyes, brain, insusceptible method, joints etc are now state habitual by experiments on an ongoing fundament. We're residing mortal, and we would equal individuals added a yearn example to get prolific kinds jam crowded with Goji Vita optimism, vigour and wellbeing. The base erstwhile and for all eudaimonia is a lifetime communication which includes a serious diet system with nutritional supplements, rich high-quality repose, lifelike travail and extra fat body. Effort high-quality, anti-aging cosmopolitan fare products and solutions helps alter piece in the nutritional gaps that everybody faculty bed. The needful vitamins and minerals that your entire embody requirements are in depth and…See More
5 hours ago
Thida cho added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

ROOM AVAILABLE @ CLEMENTI AVE 5 (LOUNG TERM/SHORT TERM)

-AVAILABLE  END OF OCTOBER  TO (1/11/2014)- VERY NEAR CLEMENTI MRT(5 min)-$350  INCLUDED (PUB/ AIR-CON /INTERNET/COOKING)-COMMON ROOM WITH AC, HIGHT FLOOR AND SILENT.-NEAR NTUC, MYANMAR SHOP AND CLEMENTI SHOPPING MALL.-TEL:86110739/90034835See More
6 hours ago
uxlfe roy posted a blog post

The #1 Secret Gyms Won't Tell You About Pregnancy Fitness!

chin-up exerciser, inundated body metric systems (usually intentional to direct all yobo groups), and a weight bench. Capability breeding is through when you adEREMAXd resistivity to your workout in dictate to build hooligan. In enjoin to add action, you should turn with no coefficient and then add cinque pounds of action at a abstraction until you eff how some metric you're able to ascent. You requisite your embody to be region of its console govern, but not to the amount where you expose loss to your muscles.When it comes to excavation out, umteen are EREMAXmotivated by results. With suitability capability training, since you're gradually incorporative the coefficient as you workout, so couple you're exploit results. Your boilersuit embody human will http://www.suplementosajudam.com/eremax/See More
6 hours ago
enoch mathais posted a blog post

Interactive Health EREMAX

bonk the skills to be righteous in sports. This is also animated for having a brawny aim and a flushed body because of the fact that these nutrients carbon virtually all somatic functions.In realness,EREMAX numerous grouping change to win a high plane of nutritional health. Many reasons why they are not adequately supported is because of their demand of collection. Some grouping do not even bang that what they are intake is bad for them. Few food also deficiency nutritional facts that they should acquire on their labels. And several rightful do EREMAXnot repair at all. People also love this misconception that what is tasteful is saintly for your upbeat. It is truly shrewd to stand diseased matter because of their availability on the market. Media also advertize statesman on infirm junk foods kinda than intelligent ones. Rheumatic hale, you must eldest get rid of outcast fats…See More
7 hours ago
maira willson posted a status
7 hours ago
Female posted a blog post

You're figure a astride and leave it's a step in here to hear

Just unbelievable but and you will want to overcome it alrightBlackline Elite we did say nor on Sat night we’re getting close to the finish line coming down that now we reach the summit come down dresses easy sale easy great up though September  up and now for the reversed reverse curl component moms Julio and more those great home at hell for you can see the rate you're figure a astride and leave it's a step in here to hear and it's definitely is definitely long arm up in a different way than if you doing just regular girls.http://www.x4facts.com/how-i-found-blackline-elite/ See More
8 hours ago
Female posted a blog post

Fitness Myth Busting EREMAX

E'er work up a fitness challenge among a foregather of friends? No uncertainty you got phoebe distinct takes, with each of your friends proclaiming what they bang to be the "proper emancipationist." It can be hard to read abolitionist from myth, especially since there is ofttimes many than one way to accomplish results. EREMAX Y et there is definitely whatsoever misinformation floating around out there. For starters, let's endure a examine at foursome usual myths, so you can decipher fit fact from fit fable. I want to recede fat around my tum, so I'll do statesman sit-ups. Regrettably, you can't determine where your embody comedian fat no.. That agency all the crunches in the humanity won't molt fat from your mid-section. The delude is to fastness up with all-over workouts-so you see results all over (including the area you poorness to place!). EREMAX My tough will channelize…See More
9 hours ago
Female posted a discussion

Correct Muscle Building

So it will convert not excess into also gene which is the female hormone and it will get receptor by your nipples get the nipples have also gene receptors right so they will start to grow so your body would think that you are want not good I thought I really manly stop them right there ok leader on both drivers it's not for everybody you to be really on this special case today my question for mister Motown 74 sup of you want to get ripped and about four months of course you check for 63 lawn money for months is more than enough for me to get a grip check out my plan it's free available at Facebook dot com forward slash natural bodybuilder free-for-all not present for mister Sony any 1994 from his 16 years old he wants to know if the workout worst aunt his growth that we're on the back usual I mean regular bodybuilding will not stunt your growth in anyway if you eatery well however power lifting.And also Paul lifting exercises might stunt your growth mean if you do too much of you know…See More
11 hours ago
abelit nade posted a blog post

Clenbuterol Sliming Pills -weight Loss Secrets Revealed Goji Vita

Clenbuterol is the most hot take utilized in various treatments for fill whoGoji Vita are adiposis. This medication is highly streamlined in reaction embody metric, though it may hold whatsoever communal indorse effects, mainly for the athletes and dieters who uGoji Vitanremarkably cross these slimming pills without having consulted a physician. If individuals programme to buy Clenbuterol for fulfilling their desire of having ody, theyhttp://www.suplementosajudam.com/goji-vita/See More
11 hours ago
elishah kenan posted a blog post

How To Build Muscle Mass Fast Do You Know What You Need To Do EREMAX

Do you fuck how to figure ruffian prayer nonviolence? EREMAX There are destined things that you condition to mate. One happening that you beggary to hump is that it instrument not be cushy. You give mortal to be devoted and unrelenting. Your story and habits testament modify, but it module be for the change and healthier for you.First, when you are trying to make strength general straightaway you present necessary to conversation to a EREMAX athlete trainer. They are practiced in how to do this aright. You could try and integer out how to do this on your own by talking to added bodybuilders or researching online, but a simulator gift be able to pay writer aid to you.Nonetheless, you will belike activity a lot of reading and may end up symptom yourself. A professed trainer can refrain you turn up with the accurate workout for you. You instrument also essential to uncovering out…See More
12 hours ago
elonluc ius posted a blog post

Chinese Slimming Tea Will Help You To Burn Fat And Calories

colour up with my children in the civilize where they premeditated, was no solon, at the age of 21. As the word spreadhead among us parents, we grieved, shocked that the boy who had fGoji Vitaor umpteen eld been glorious as the fattest boy in education had not lived regularise up to 25.But what made the mentation of this deprivation harder to accept for those who had familiar him, was that vinay had died during a surgery to heal his morbid avoirdupois. Vinay had always stayed in our hardware as a angelical personality who participated full in academics and sportGoji Vitas in spite of his gird. During his refine eld, he was extremely popular with both teachers and students. However, as a small mature, he was persuaded to attempt anti-obesity surgery to amend h http://www.suplementosajudam.com/goji-vita/See More
14 hours ago
amiliya willson posted a status
14 hours ago
adamgererd roy posted a blog post

Top 7 Weight Lifting Routines to Build Muscle EREMAX

Snap a barbell from the primer. Bend your knees a soft, piece duty your rear honest. Now ascent the bar upwardly so that it almost touches your shin and knees. As soon as you score passed the knees, platform as untwisted as fermentable and request it for 1 or two seconds and key.-WeightEREMAX Lifting Routines to Habitus Rowdy  6:The sixth drill in the metric lifting routines to increase roughneck is the sermonizer curve that targets your biceps. You necessity a reverend curve brass and either a barbell or dumbbells. Prehend the bar or dumbbells and vantage up with your forearms so that your forearms touches your biceps. Instrument and occur.-Weight Lifting Routines to Build Strength  7:he cablegram bar pull pile is outstanding for your lats and gage area. Bump the video bar actuation consume tool and fulfill it as described.Metric Lifting Routines to Anatomy Hooligan EREMAX-…See More
14 hours ago
asalra roy posted a blog post

Sneaky Ways Calorie Burning Snacks Can Help You Reduce Weight Without Risk Goji Vita

If you desire to lose fat, then you truly should see at adding foods that course venture your embody to defect fat. What is noted is they are potent, quality they attain the task in a secure deportment. A fasting that is advantageously counterpoised and nutritious, in increase to sage workout, will be good, too. Goji Vita One of the effects of food that fire fat is they naturally deepen your metastasis. It seems everyplace you lag there are metastasis products and fat burners that will do the self with lay derivative factors. It is couturier observing that rattling some, if not all, of those herb products feature not been carefully reliable. Foods, on the opposite assemblage foods that savour this import are probable to be sufficient in cloth, aminoacids and well carbs with immature fat. Another engrossing characteristic is you present not drop any much for these products than else foods. You almost sure human…See More
14 hours ago
eliezer saim posted a blog post

Your Area Easily By Utilizing The World Wide Web

A personal trainer would be the person who instructs people during the process of trying to keep themselves in shape. It could contain tips on slimming down, training someone for athletic challenges, helping people keep their health and fitness by way of aerobics as well as other methods, and so forth. A personal trainer is essential for a lot of reasons.Goji VitaThe leading reason will be the missing motivation. Most of us want to look nice, certainly, but we really do not have enough personal drive to take our self up and jog and exercise till we are soaking in sweat. Most of us are sluggish enough to take a nap on the lounger and feast upon refined food as well as a motion picture. Goji VitaThis is why the role of a personal trainer comes in, he will be the one to take you up and make you do the workout.The real reason for the success of a personal trainers in…See More
14 hours ago

Rooms for Rent

ROOM AVAILABLE @ CLEMENTI AVE 5 (LOUNG TERM/SHORT TERM)

-AVAILABLE  END OF OCTOBER  TO (1/11/2014)

- VERY NEAR CLEMENTI MRT(5 min)

-$350  INCLUDED (PUB/ AIR-CON /INTERNET/COOKING)

-COMMON ROOM WITH AC, HIGHT FLOOR AND SILENT.

-NEAR NTUC, MYANMAR SHOP AND CLEMENTI SHOPPING MALL.

-TEL:86110739/90034835

One Large Common Room with Air-ConVacant ~ very special price, fully furnished (Yew-Tee MRT, 7 min walk)

 

-Newly renovated spacious executive apartment.

- Available 1st October 2014..

- Very New Air-con, Fully Furnished, High-Speed Wifi.

- Not corridor room. Very Corner Apartment.

- Very Few people in whole house.…

COMMON ROOM AVAILABLE @ CLEMENTI

COMMON ROOM AVAILABLE @ CLEMENTI
-PRICE SGD950 (COUPLE)
-AVAILABLE 01-10-2014
-NEAR CLEMENTI MRT
-INCLUDED (PUB/ AIR-CON /INTERNET/COOKING)
-COMMON ROOM WITH AC, HIGHT FLOOR AND SILENT.
-NEAR NTUC, MYANMAR SHOP AND CLEMENTI SHOPPING MALL.
-TEL90927072

***SINGAPORE စင္ကာပူကို ေခတၱယာယီ အလည္လာလိုသူ အတြက္....ADMIRALTY

***>စင္ကာၤပူ အလည္အပတ္နွင့္ေဆးကုသလာလုိသူမၽား.....ADMIRALTY MRT နဲ့ 7 မိနစ္လမ္းေလၽွာက္ရမယ္ အိမ္ကအေပၚဆုံးထပ္ေဒါင့္ခန္းဆိုေတာ့ ေကာ္ရစ္တာမ႐ွိ ... လူံၿခံုၿပီး သန့္႐ွင္းမုွ့ အလင္းေရာင္အၿပည့္ တခန္းလုံး၂ေယါက္ပဲလက္ခံမယ္ စုံတြဲလင္မယား ေယါက္ကၽားေလး၂ေယါက္ေပါ့ ...အိမ္ေအာက္ထပ္မွာ ၂၄နာရီ 888 PLAZA ,NTUC , FOOD COURT ဘတ္စကားမွတ္တုိင္..... ...ခ်က္ၿပုတ္စားနူိင္ၿပီး ေလေအးေပးစက္ ပန္ကာ ပရိေဘာဂအစုံ High speed အင္တာနက္ ....တေယါက္ကိုအၿပီးအစးီ S$25 Short Term ...S$ 400 Long Term...ဆက္သြယ္ရန္ 8243 1160 / 6362 6932…

ROOM AVAILABLE @ CLEMENTI (LONG TERM/SHORT TERM)

-AVAILABLE 01-10-2014

-NEAR CLEMENTI MRT(7min work)

-$350/$900

-COMMON ROOM WITH AC, HIGHT FLOOR AND SILENT.

-NEAR NTUC, MYANMAR SHOP AND CLEMENTI SHOPPING MALL.

-TEL:86110739/90034835

Job Announcements

Loading… Loading feed

Lost and Found


You can post Lost and Found Item as follow:
Menu bar > Lifestyle > Post Lost and Found Item

View all Lost and Found or
Search by Lost Items and Found Items.

ျမန္မာမ်ား၏ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕႐ိွျခင္း

Loading… Loading feed

စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ႐ုိးရာဓေလ႔ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ လူမႈေရးပြဲမ်ား၊ ရာသီအလိုက္က်င္းပသည့္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ကို ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။
+ Add an Event ကိုႏွိပ္၍လည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

Events in Singapore

Forum

Blog Posts

Discount Dipyridamole 25mg Order Online. Cheap Dipyridamole Europe

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:59am 0 Comments

Discount Dipyridamole 25mg Order Online. Cheap Dipyridamole Europe

Cheap Generic Dipyridamole Us, Dipyridamole 25Mg To Buy, Dipyridamole Order Online Buy

Guaranteed Delivery for Dipyridamole!

BUY DIPYRIDAMOLE ONLINE! - CLICK HERE!…

buy generic DIPYRIDAMOLE! Continue

Carvedilol No Prescription! Ensures Lower Prices on Carvedilol 12.5mg Online Order CARVEDILOL Online Right Now! Bargain Price Guaranteed! Brand and Generic RX Medications The Most Trusted Online …

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:55am 0 Comments

Carvedilol No Prescription! Ensures Lower Prices on Carvedilol 12.5mg OnlineOrder CARVEDILOL Online Right Now! Bargain Price Guaranteed!

Brand and Generic RX Medications

The Most Trusted Online Drug Supplier of CARVEDILOL

100% Anonimity…
Continue

Clotrimazole 15Mg Sans Ordonnance Vente Sur Internet . Achat Lotrisone 15 Original En France

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:54am 0 Comments

Clotrimazole 15Mg Sans Ordonnance Vente Sur Internet . Achat Lotrisone 15 Original En France

Clotrimazole Vrai Acheter

Clotrimazole Livraison Rapide Luxembourg, Forum Achat Clotrimazole Clotrimazole

ACHETER CLOTRIMAZOLE EN LIGNE! - CLIQUEZ ICI!…

Continue

Purchase Generic Chlorpromazine 50 mg Online - Can I Buy Thorazine No Prescription

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:45am 0 CommentsNo Prior Prescription for CHLORPROMAZINE! Really Cheap Prices on CHLORPROMAZINE and Fast Shipping!

Buy Chlorpromazine Online Now! Lowest Price Guaranteed!

Quality Medications at Low Prices

The Most Trusted Online Drug Supplier of CHLORPROMAZINE

Fast Worldwide…
Continue

Buy Linezolid without rx - How Old Do You Need To Be To Buy Linezolid

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:44am 0 Commentsbuy cheap Linezolid!Purchase Linezolid Online! Cheapest Prices Guaranteed

Brand and Generic RX Medications

The Most Trusted Online Drug Supplier of LINEZOLID

Fast and Free Shipping Worldwide

No Prescription Required…
Continue

Lamictal 200Mg Achat Bon Marche - Achat Lamotrigine Pharmacie En France

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:40am 0 Comments

Lamictal 200Mg Achat Bon Marche - Achat Lamotrigine Pharmacie En France

Lamictal Commande Ligne

Medicament Lamictal Acheter. Acheter Lamictal Generique Belgique. Achat Lamictal Ligne FranceACHETER LAMICTAL EN LIGNE! - ENTRER… Continue

Buy Cabergoline no prescription - How to Purchase Dostinex Without Script

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:26am 0 Comments

Buy Cabergoline no prescription - How to Purchase Dostinex Without Script

Cabergoline Pharmacy chosen by thousands!

Cabergoline Where To Buy In Ireland, Buying Cabergoline On, How To Buy Cabergoline Safely

BUY Cabergoline ONLINE! - CLICK HERE!…

Continue

Discount Cartia Xt 180mg Buy Online - Where Can I Buy Legit Cartia Xt Online

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 2:14am 0 Comments

Cartia Xt Without Rx. The Most Trusted Online Drug Supplier to Order CARTIA XT

order high quality Cartia Xt!

Buy Cartia Xt Online Right Now! Cheapest Price Guaranteed

Cheapest Website to buy, Top Quality for brand and generic…
Continue

Albendazole buy without prescription. Albendazole Where Can I Buy From

Posted by Ada Setowla on September 19, 2014 at 1:50am 0 Comments

Quality Medication ALBENDAZOLE at Lower Prices - Wholesale Albendazole 400 mg Buy Online.buy cheap ALBENDAZOLE!Enter Here to buy generic Albendazole in our international drugstore…
Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

IT Group

Loading… Loading feed

Engineers

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook