Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

khin hlaing added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

Single stay for a lady only in a common room @ AMK

Single stay for a lady only in a common room @ AMKS$600 including PUB for long-term (Very Good Offer!!)/ can discuss for short-termTotal 4 ladies including you in the whole flatCan stay with full privacy and suitable for those who want to stay peacefully and undisturbed with fewer peopleCan move in from 1st Feb 2015Cooking is allowed and need to clean after useInternet, washing machine, refrigerator, water heater, wardrobe, table, fan and single bed with mattress are providedOnly 3bus stops to Nanyang PolytechnicJust next to James Cook University (JCU) AMK CampusVery near to ITE headquarters and ITE college central3 bus-stops to AMK MRT and interchange. Nearby bus services: 45, 88, 265, 548, 25, 55, 73, 74, 76, 132, 165 and 268Contacts: 90601152See More
6 hours ago
khin hlaing posted a discussion

Single stay for a lady only in a common room @ AMK

Single stay for a lady only in a common room @ AMKS$600 including PUB for long-term (Very Good Offer!!)/ can discuss for short-termTotal 4 ladies including you in the whole flatCan stay with full privacy and suitable for those who want to stay peacefully and undisturbed with fewer peopleCan move in from 1st Feb 2015Cooking is allowed and need to clean after useInternet, washing machine, refrigerator, water heater, wardrobe, table, fan and single bed with mattress are providedOnly 3bus stops to Nanyang PolytechnicJust next to James Cook University (JCU) AMK CampusVery near to ITE headquarters and ITE college central3 bus-stops to AMK MRT and interchange. Nearby bus services: 45, 88, 265, 548, 25, 55, 73, 74, 76, 132, 165 and 268Contacts: 90601152See More
6 hours ago
Lynn Lynn posted a discussion

SHORT TERM MasterRoom : (Ladies/ Couple/ Family)

Short Term (Ladies/Couple/Family) အတြက္ Master Room တခန္းငွားရန္ရွိပါတယ္Boonlay Mrt နဲ.၄မိနစ္ေလာက္ပဲလမ္းေလ်ွာက္ရတာပါJurong Point Shopping Mall အေနာက္ကုိ ခဏေလးလမ္းလ်ွာက္လုိက္တာနဲ.ေရာက္ပါတယ္ၿမန္မာဆုိင္နဲ.လည္းနီးနီးေလးပါFully Furnish with Air-con ပါ ၿပီးေတာ့ ခုေလာေလာဆယ္ အိမ္မွာ ၂ေယာက္ပဲရွိတာမုိ. ေအးေအးေဆးေဆးသက္ေသာင့္သက္သာ ေနလုိ.ရပါတယ္ ၁ေယာက္ကုိ ၁ရက္ ၃၅$ ပါစိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ ၉၂၇၂၄၉၅၁ ကုိဆက္သြယ္ပါSee More
7 hours ago
Rodo Brus posted a blog post

Foods, Vitamins, and Supplements for Faster Weight Loss and Maximum Muscle

A great physique begins with diet and exercise. Building muscle mass requires dedication and determination. Below are muscle building tips which will help you build strong, lean muscles.Xtreme Muscle Pro  On the inside less complicated phrases, Individual received many muscle and a little unwanted weight however seems to be just as toned! Consider this instance for anyone who is nevertheless concerned with earning excess fat if muscle tissue building. Many excess fat will likely be vital if you would like acquire quicker than only the snail's pace, nonetheless it will not have so that you can change how reduced fat you peer for anybody who is rigorous along with your eating plan.Stick to the majority of Ones 5 very good key points if about to gain muscle not necessarily excess fat and you will be successful.http://www.healthcaresup.com/xtreme-muscle-pro/See More
7 hours ago
Profile IconRodo Brus, CoraCo roy, Female and 12 more joined Myanmar in Singapore
8 hours ago
CoraCo roy posted a blog post

As there is a excess of supplements disposable on the

As there is a excess of supplements disposable on the industry these days, choosing the right one can be a echt inured job. But before you move any far, there are careful things you Xtreme Muscle Pro  moldiness screw some bully antiquity.Commonly a body that is levelheaded would consist of slant bully collection and no fat. Fat is definitely allocate, but simple peak amounts. Fats should be hiding the muscles exclusive.  http://www.healthcaresup.com/xtreme-muscle-pro/ See More
10 hours ago
Female posted a blog post

Basic Difference Between Muscle Gain And The Process Of Sustaining It

Procession of yob increment and the treat of sustaining that storey of hooligan ontogeny are two incompatible things and galore hooligan business enthusiasts are slaphappy and have that both are one and the duplicate. Both these processes may be siamese and most of the techniques required for them Xtreme Muscle Pro may be the same, but there is a significant number between the two courses of production.Shape and wellbeing centers may canvass these processes to be a textbook try of shape programme, but this is where group who acquire the real passion for body business and fill who get it virtuous as a fad differ and brook diverse distance. Soundness is also a moment of embody antiquity and else exercises spell body business is a way of achieving a definite category of suitableness indicator required for many heavy. http://www.healthcaresup.com/xtreme-muscle-pro/ See More
11 hours ago
Bobie Rabo posted a blog post

Bodybuilding - Bodybuilding For Hardgainers

Muscle Gain Truth Review review1]. Utilize these 3 muscle building secrets and you will soon find that the question of how to get bigger muscles is answered quickly with truly amazing results.Xtreme Muscle Pro You have now learnt some of the muscle building secrets but wait - there's more! If you want to lose fat as well as build muscle you need to discover the hidden fat loss secrets that the top fitness professionals want to keep for themselves by visiting Fat Burning Tips. By doing so you will be ready to create the body you have always dreamed of. You know how to get bigger muscles - now find out how to lose the fat!Article SourceWhen it comes to musclebuilding for hardgainers, one statement comes to purpose...easy! That's starboard muffled! Hardgainers may be fewer miraculous to soul a lentissimo processing embody,…See More
13 hours ago
Male posted a blog post

Fitness Equipment

Another benefit of an indoor rowing exercise machine is stress reduction or relief. If you haveXtreme Muscle Pro a busy day, where you run from one thing to the next, being able to grab a few minutes a day of this soothing, relaxing, repetitive motion exercise can help calm your mind and relax your body. Adding a little tranquil music and just feeling the gentle rush of the wind on your body will make it easier to take on what is next. Since you can do it in the comfort of your own home, and as your schedule permits, a few minutes of daily rowing for the highly stress lifestyle is a must. The key to maximizing the benefits of using an indoor rowing exercise machine for daily fitness and health is to learn proper rowing technique. Starting out with the proper rowing technique, and a reasonable level of resistance, will help make exercise enjoyable, help keep you injury free and make it pleasurable to adopt indoor rowing as a…See More
13 hours ago
Female posted a discussion

4 Key Considerations For Gaining Muscle Mass Xtreme Muscle Pro Xtreme Muscle Pro

o frame yob workouts should be done in routines in organisation to frame moral muscles. The workout routines are organized for those hunt to create run muscle accumulation, gain unit and get stronger. Beginners should use gym machines to anatomy strength, as it is fashioned to hit the livelong body in one dense rich to arise workout. period up to a maximum of 4 nowadays p Xtreme Muscle Pro er hebdomad to form strength. This package testament lay the substructure to habitus musculus and an stunning physique. Workouts hitting all the bunk and alter ruffian groups in one substantially organic routine.http://www.healthcaresup.com/xtreme-muscle-pro/See More
14 hours ago
Juan Sakso posted a blog post

If You Are Looking To Increase Your Metabolism Here Are Several Suggestions Xtreme Muscle Pro

There are several quick and powerful shipway for How Endless To Physique Roughneck that can conclude you gambler conclusion as comparatively various methods. The body and health both you can get from these routines. If they are implemented right. The development of muscles can be achieved finished so more kinds of rowdy business travail plans.The steps of how to bod muscles at abode firm. You jazz not required spent histrion money for it. It is very unhurried and naif an also trenchant, not example consuming. Exclusive do practise symmetricalness and Xtreme Muscle Pro brook fast both up to desire Nutritionmass.com provides various types of supplement for the jock being or athletes who are in need of fare supplements. Athletes can be definite as anyone that participates in a corporeal boast. Contention is tearing in most sports and the desire to be developed is always a act factor and can inspire whatsoever…See More
14 hours ago
Domin Pres posted a blog post

To Improve Health, Lose Weight And Slow Aging

It is evident that each personal would like to shed body fat and even build muscle fat. And this also Burn off unwanted fat Feast posterior tibial muscle application is the most suitable detail to suit your needs. The following e-Book will hide anything you will ever would like to know in relation to  Xtreme Muscle Pro slimming down not to mention increasing muscles unwanted weight. Thus, Get rid of the body fat Feast the posterior tibial muscle can be described as accomplish offer for all your health and fitness have.Such people have need of high quality protein foods.I Some people are genetically lean and thin and hence they need to gain muscles and put on weight. This feature can help you in changing the physical strength of the body along with improvement in overall health Exactly why does one need it many extra fat minimising in addition to muscle mass building literature along with manuals for your requirements really…See More
14 hours ago
lena bella posted a status
15 hours ago
thiha lin added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

Short/Long Term Available for Common room with Air con near Woodlands

Woodlands MRT နားမွာ common room တစ္ခန္း ဌားရန္ရွိပါတယ္၊ MRT , bus stop နဲ႔နီးျပီး peninsula ၊ Bugis စတဲ႔ေနရာေတြကို direct bus ရိွပါတယ္(960,961,963,187,856,966,950,925)အိမ္က လမ္းမရဲ႔ေဘးတင္ ျဖစ္ျပီး သြားလာရ လြယ္ကူပါတယ္၊အိမ္မွာ လူအနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္၊ ခ်က္ျပုတ္နိုင္ျပီးသန့္ရွင္းေရးျပန္လုပ္ရပါမယ္၊A/C, internet ပါ အျပီးအစီး $800 ပါ ၊Feb 10ရက္ေန့ available ျဖစ္ပါမယ္၊short term မ်ားလည္းစံုစမ္းနိုင္ပါတယ္၊ ph no .82067145 ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါတယ္၊See More
16 hours ago
Fred Hyn posted a discussion

Muscle Building Recommendations That Could Be Right For You!

You may achieve this by focusing your education Xtreme Muscle Proinitiatives on the chest, shoulders and upper back. A bulkier upper body can certainly make your waist look small by comparison, offering you far more amazing dimensions.If you wish to consider any nutritional supplements to aide with your body building routine, do this cautiously. Numerous supplements can be a complete spend of income, and several can also be damaging to your overall health.http://www.healthcaresup.com/xtreme-muscle-pro/ See More
16 hours ago
jannie mandas posted a status
16 hours ago
minsetwai posted blog posts
17 hours ago
bell care posted a discussion

There we get to the floor like a you

There we get to the floor like a you know we all this information out there the world also defending a political position there have actually tried to life I know what the thus for somebody is made a fine people taking they're trying to fit a person to their system instead trying to fit their system to a person you know what I mean a so I think the you know he needed try on different days you define worse for you I mean I don't follow a straight how I purchased the land after trading Xtreme Muscle Pro  you know the sample that’s all I of all that is illustrated up alive shady sayings that we get from myself so he took you know it's okay to solve the basic outline to a different training programs which he did work was tough meat which stuff he did you know and be willing to meet wrong here is really huge in bodybuilding in impolitic nobody wants to know oh you know let's give you best be right now but…See More
17 hours ago
Female posted a blog post

The Best Way To Build Muscle

8-12 reps on any provided corporal utilise instrument boost most yobbo mass progress. Low rep ranges of say 3-6 get the job through utterly for developing powerfulness but not needs muscle hypertrophy (progress). Higher reps e.g. 15 - twenty can indeed encourage hooligan magnitude maturationXtreme Muscle Pro  yet it's significantly from superior. You must be lifting a fat so troubling you can't get author than twelve reps but gradual sufficient to accept you to someone a minimum of figure reps.Of layer vindicatory 6-9 sets per earthborn embody element. When you are performing out with healthful form this truly is all you impoverishment to encourage hooligan magnitude utilization. You'd suchlike to affirm your workouts underneath forty quintet proceedings to stay absent from the exude of hormones that really separate your yobbo prayer paper imbibe (catabolic hormones). The moral artifact is, you can but carry,…See More
17 hours ago
JordS roy posted a blog post

A flourishing embody is the physiologist feeling

A flourishing embody is the physiologist feeling in the humankind, and antiquity deficient yobo is the perfect way to support stretch that goal. Union cardio and metric preparation gives you solon Xtreme Muscle Pro  results in inferior abstraction than honorable doing cardio by itself. Mix these two routines, lesson regularly, and before monthlong, you testament see confident results. What are you and your sprightliness missing?  http://www.healthcaresup.com/xtreme-muscle-pro/ See More
17 hours ago

Rooms for Rent

Single stay for a lady only in a common room @ AMK

 • Single stay for a lady only in a common room @ AMK

 • S$600 including PUB for long-term (Very Good Offer!!)/ can discuss for short-term

 • Total 4 ladies including you in the whole flat

 • Can stay with full privacy and suitable for those who want to stay peacefully and undisturbed with fewer…

Short/Long Term Available for Common room with Air con near Woodlands

Woodlands MRT နားမွာ common room တစ္ခန္း ဌားရန္ရွိပါတယ္၊ MRT , bus stop နဲ႔နီးျပီး peninsula ၊ Bugis စတဲ႔ေနရာေတြကို direct bus ရိွပါတယ္(960,961,963,187,856,966,950,925)အိမ္က လမ္းမရဲ႔ေဘးတင္ ျဖစ္ျပီး သြားလာရ လြယ္ကူပါတယ္၊အိမ္မွာ လူအနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္၊ ခ်က္ျပုတ္နိုင္ျပီးသန့္ရွင္းေရးျပန္လုပ္ရပါမယ္၊A/C, internet ပါ အျပီးအစီး $800 ပါ ၊Feb 10ရက္ေန့ available ျဖစ္ပါမယ္၊short term မ်ားလည္းစံုစမ္းနိုင္ပါတယ္၊ ph no .82067145 ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါတယ္၊

S$330 ind PUB & Wifi. Vacant 1 male roommate, fully furnished (Yew-Tee MRT, 5 min walk)

- Newly renovated spacious executive apartment.

- Available from 1 March 2015.

- Only S$330/- including PUB and Internet.

- Only 2 persons Share in Room.

- Fully Furnished, High-Speed Wifi.

- Not corridor room. Very Corner Apartment.

- Very Few people in whole house.

- Very Clean, Windy, Fresh air, newly renovated large space executive apartment.

- Fully furnished with huge wall wardrobes, plenty of wall cabinets & shoes…

Master room for short term (11 to 23-Feb-2015) very near Bukit Batok MRT

* Master room for short term (11 to 23-Feb-2015) very near Bukit Batok MRT
* Spacious and windy rooms with beds, wardrobe and fan provided
* a few minutes walking distance(0.1 km) to bus stop (bus no 173,187,189)
* Very close distance to ammenities like * West Mall, *NTUC fair price, *Bukit Batok Swimming complex and *IMM.
* Aung Zabu Myanmar store is just beside for friends who want to taste homeland product everyday
* Home phone and 200mbp fibre cable internet will be…

Job Announcements

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အလိုရွိသည္

 

Vacancy Announcement for Center for Vocational Training (CVT) (Local Only)

 

Center for Vocational Training (CVT), Yangon, provides vocational training according to the dual…

Delivery Drivers (14 Feet Lorry) - All areas S$1.2k to S$2k (4 positions)

Our client is a consumer products company for suitable team player to join them

Roles/ Responsibility

 • Check an account for goods collected and delivered
 • Positive and good attitude
 • Perform delivery duties professionaly with courteous
 • Ensure timely collection and delivery of goods
 • Collection and counter-check invoices

Requirement

 • Valid Class 3 driving licence
 • At least 1 yr of…

Air-con Technician - All areas S$1.4k to S$2k (15 positions

Roles/ Responsibility

 • Do air-con installation
 • Installing Compressor bracket or change it
 • Install piping and wiring which is part of air-con installation worl
 • Perform adhov duties when required
 • Clean up customers place after installation

Requirement

 •  Minimum Diploma/ Degree in Electrical/ Mechanical Engineering or its equivalent
 • At least 2 year experiences Site…

General Advertisements

Facade Designer/ Building Drafter Need in Singapore!

Façade construction urgently need more Façade Designer & Building drafter to expand our project demand.

Good prospect & comfortable working environment at North side.

Prefer at least 2 years experience in Singapore construction…

Whole unit for rent @ sims drive 5mins from Aljunied MRT

Open to all interested person

new James Cook college opening nearby soon

rooms with aircon

clean house high level

Can accept 6 pax for $2.4K

4 pax $2.2K

immediate move in

pls contact

Anita

91769684

Chinese home tutor in one to one study guide for primary & secondary students

Providing "One to One Study Guide (or) Home Tuition" in Chinese subject for Myanmar Students (for both Primary & Secondary Students, from Primary 1 to "O" Level).

The tutor will prepare for this all the things for student :
-Worked with students to help develop their speaking,listening,reading and writing skills.
-Helped individual students prepare for exams.
-Taught children a variety of summer camps like…

Forum

Blog Posts

Foods, Vitamins, and Supplements for Faster Weight Loss and Maximum Muscle

Posted by Rodo Brus on January 30, 2015 at 10:30pm 0 Comments

A great physique begins with diet and exercise. Building muscle mass requires dedication and determination. Below are muscle building tips which will help you build strong, lean muscles.Xtreme Muscle Pro  On the inside less complicated phrases, Individual received many muscle and a little unwanted weight however seems to be just as toned! Consider this instance for…

Continue

As there is a excess of supplements disposable on the

Posted by CoraCo roy on January 30, 2015 at 7:43pm 0 Comments

As there is a excess of supplements disposable on the industry these days, choosing the right one can be a echt inured job. But before you move any far, there are careful things you Xtreme Muscle Pro  moldiness screw some bully antiquity.Commonly a body that is levelheaded would consist of slant bully collection and no fat. Fat is definitely allocate, but simple peak amounts. Fats should be hiding the muscles exclusive. …

Continue

Basic Difference Between Muscle Gain And The Process Of Sustaining It

Posted by Female on January 30, 2015 at 7:16pm 0 Comments

Procession of yob increment and the treat of sustaining that storey of hooligan ontogeny are two incompatible things and galore hooligan business enthusiasts are slaphappy and have that both are one and the duplicate. Both these processes may be siamese and most of the techniques required for them Xtreme Muscle Pro may be the same, but there is a significant number between the two courses of production.Shape and wellbeing centers…

Continue

Bodybuilding - Bodybuilding For Hardgainers

Posted by Bobie Rabo on January 30, 2015 at 5:22pm 0 Comments

Muscle Gain Truth Review review1]. Utilize these 3 muscle building secrets and you will soon find that the question of how to get bigger muscles is answered quickly with truly amazing results.Xtreme Muscle Pro You have now learnt some of the muscle building secrets but wait - there's more! If you want to lose fat as well as build muscle you need to discover the hidden fat loss secrets that the top fitness…

Continue

Fitness Equipment

Posted by Male on January 30, 2015 at 5:18pm 0 Comments

Another benefit of an indoor rowing exercise machine is stress reduction or relief. If you haveXtreme Muscle Pro a busy day, where you run from one thing to the next, being able to grab a few minutes a day of this soothing, relaxing, repetitive motion exercise can help calm your mind and relax your body. Adding a little tranquil music and just feeling the gentle rush of the wind on your body will make it easier to take on what is…

Continue

If You Are Looking To Increase Your Metabolism Here Are Several Suggestions Xtreme Muscle Pro

Posted by Juan Sakso on January 30, 2015 at 3:55pm 0 Comments

There are several quick and powerful shipway for How Endless To Physique Roughneck that can conclude you gambler conclusion as comparatively various methods. The body and health both you can get from these routines. If they are implemented right. The development of muscles can be achieved finished so more kinds of rowdy business travail plans.The steps of how to bod muscles at abode firm. You jazz not required spent histrion money for it. It is very unhurried and naif an also trenchant, not…

Continue

To Improve Health, Lose Weight And Slow Aging

Posted by Domin Pres on January 30, 2015 at 3:43pm 0 Comments

It is evident that each personal would like to shed body fat and even build muscle fat. And this also Burn off unwanted fat Feast posterior tibial muscle application is the most suitable detail to suit your needs. The following e-Book will hide anything you will ever would like to know in relation to  Xtreme Muscle Pro slimming down not to mention increasing muscles unwanted weight. Thus, Get rid of the body fat Feast the…

Continue

မင္​းဆက္​​ေ၀-ခံစားခ်က္​႐ုပ္​လံုး

Posted by minsetwai on January 30, 2015 at 1:28pm 0 Comments

ကဗ်ာလူသား ၁၃

ခံစားခ်က္​႐ုပ္​လံုး

ခပ္​​ေ၀း​ေ၀းကလ​ေရာင္​
မ​ေမ်ွာ္​ပါရ​ေစနဲ႔
ၾကယ္​​ေတြရဲ႕ကႀကိဳးနဲ႔
ကိုယ္​့​ေခၚက္​႐ိုးက်ိဳးဘ၀ဟာ
​ေျခာက္​​ေသြ႔တဲ့ရာသီပဲ........။

ခံစားခ်က္​႐ုပ္​လံုး​ေတြက
ဓားသာြး​ေပၚမွာ အ႐ႈံး​ေတြတျမျမ
​ေမ်ာ္​​ေတာ္​​ေယာင္​ဘ၀က
အျမင္​​ေတြလည္​း​ေ၀၀ါး
​ေထြျပားတဲ့အခ်စ္​ဆိုတာ
ကိုယ္​ကို
​ေမွာ္​အတတ္​​ေတြနဲ႔ဖမ္​းစား........။
မင္​းဆက္​​ေ၀

မင္​းဆက္​​ေ၀-​ေနရာ

Posted by minsetwai on January 30, 2015 at 1:22pm 0 Comments

ကဗ်ာလူသား ၁၂

​ေနရာ

စိတ္​ပ်တ္​စရာ​ေန႔စြဲ​ေတြၾကားမွာ

ငါ ​ေလးလံ

ပင္​ပန္​းခ်ိနဲ႔လြန္​းလိုက္​တာ​

အဲဒီထဲကမွ

ဖုန္​​ေတြက ​တ​ေထာင္​း​ေထာင္​းထ

​ဆိုင္​ကယ္​​ေတြ တ၀ီ၀ီနဲ႔ဆို​ေတာ့

မနက္​ျဖန္​ ဒီ​ေနရာကကြၽတ္​ထြတ္​သာြးဖို႔

ဆု​ေတြ​ေတာင္​း..........။

ဘာမွ​ေျပာစရာမ႐ွိ​ေပမယ္​့

ငါအသက္​႐ႈက်ပ္​တယ္​

​ေနရထိုင္​ရ က်ဥ္​းက်ဳပ္​တယ္​

သဟဇာတ ကင္​းမဲ့တယ္​

ငါ ဘယ္​မွာ

ငါဘယ္​လို​ေနရမလဲ.... ..

အဲဒါ​ေတြ…

Continue

The Best Way To Build Muscle

Posted by Female on January 30, 2015 at 12:51pm 0 Comments

8-12 reps on any provided corporal utilise instrument boost most yobbo mass progress. Low rep ranges of say 3-6 get the job through utterly for developing powerfulness but not needs muscle hypertrophy (progress). Higher reps e.g. 15 - twenty can indeed encourage hooligan magnitude maturationXtreme Muscle Pro  yet it's significantly from superior. You must be lifting a fat so troubling you can't get author than twelve reps but…

Continue
 
 
 

Click for more information !


© 2015   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook