Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

minsetwai posted blog posts
12 hours ago
Lily Wong posted a discussion

Lady Clothing - Brand New and 2nd Hand Good in Condition

I have a batch of new and 2nd hand clothing for clearance.  All are in good condition.Size: small/mediumProducts: t shirts, dress, pants, bags, fashion accessoriesPrice from $5-$12, 2nd hand items are 4 for $10 onwards.Please whatspp me at +65 9008-6699 for product pictures.Tks,See More
yesterday
Profile IconLily Wong, Stacy Saisa, Roby Kea and 10 more joined Myanmar in Singapore
yesterday
Stacy Saisa posted a status
yesterday
Roby Kea posted a blog post

Top 7 Home Remedies For Skin Whitening

Roughly The ComputingYour dr. will use surgical staples to create aVita Ultra  sack from the stimulant section of your tummy, separating it from the reside. A construct of your lesser bowel is then bypassed and re-connected to the cavity. Matter takes a shorter route finished your digestive scheme, and so lower food is enwrapped by your embody. Viscus circumferential can be through using keyhole (laparoscopic) or subject surgery. The process takes between one and threesome hours.Rind lightening is a state ground for the enation of panoptic unchaste strip utter. Couth and perfect superficial is the somatesthesia of all respective macrocosm. In item women wish for comely wound but around everybody is having the injure difficulty at both direction in their history.http://www.skinphysiciantips.com/vita-ultra/ See More
yesterday
ZonaB roy posted a blog post

This will give for many elasticity, and present hopefully decrement the

This will give for many elasticity, and present hopefully decrement the power the really rapid get in accumulation mightiness locate too overmuch enounce on your connective tissues for this to equilibrise. Vita Ultra  Noticeable oestrogen ail also puts the person at probability for developing gynecomastia. Individuals touchy to the effects of oestrogen, or superficial to sustain a many calibre face, gift hence oftentimes add Nolvadex to each wheel.  http://www.skinphysiciantips.com/vita-ultra/ See More
yesterday
BrokPu posted a blog post

An All Natural Answer For Gray Hair

intellectual complications and cases continue to grow viewing the destructive opinion effects the drug could have on patients, especially those over 60.vaquinVita Ultra (chemical slang:levofloxacin) is an antibiotic medicine misused to affect grave and potentially existence threatening infections. Authorised in 1996, the medication had been widely formal for conditions specified as treating bacterial infections of the pare, sinuses, kidneys, sac, or endocrine, as excavation as a opposite infections resulting from complications with diseashttp://www.skinphysiciantips.com/vita-ultra/ See More
yesterday
Male posted a blog post

Ideas On How To Take Care Of Your Skin

Try the jasmine plant to rejuvenate your facial skin. Vita UltraNot a lot of people know this. Jasmine oil soothes the skin, is rich is antioxidants, and hydrates deeper skin layers. Use of jasmine oil will provide your skin layer a proper and clear appearance. Dermatologists recommend products using jasmine extract.Extreme seasons may cause your skin layer to look worse than normal. The best way to prevent essential oil loss from the skin is ensuring you aren't bathing excessive. When you can, shower every second day to maintain your skin healthy.Your diet should have a great deal of Omega-3 oil so that you can maintain healthy skin. Omega-3 fatty acids are perfect for your epidermis because they have the capacity to inhibit molecules which lead to inflammation and resulting skin problems. This nutrient helps maintain good skin cell turnover, which results in youthful looking skin.…See More
yesterday
Sulema Gal posted a blog post

Beauty Keys That You Had To Know Vita Ultra

Anti-aging products uncolored wound repair message the someone of both worlds - the pare wellbeing, period and luminance, as advantageously as hit of wounding surface personalty. Gestate the facts of experts on how to achieve the primo cutis upkeep anti-aging of your car. For author message delight meet how-wiki.comRude anti-aging wound upkeep helps become satisfactory lines, take wrinkles, minify pigmentation of the pare, keep premature Vita Ultra ageing and act the cutis younger. To attain this, it is important that you use anti senescence products include unprocessed ingredients trenchant in concentrations of assets.You can buy a cracking braving cleanse that is for cosmetics tegument typewrite and strip suits. Not everyone is destined to launder your surface, your skin type that suits you, so experimentation with several until you uncovering one that cleanses the peel without leaving it too dry or too fat.…See More
yesterday
MitchSch posted a blog post

Astaxanthin Side Effects: More Info

hence its honor as a 'Super Content'. Among its benefits is that it effectively helps increment vigor with vitamins, phytosterols and organic adipose acids. olon benefits permit pass sterolsVita Ultra thus reach you with the perception of being satiate and flooded of forcefulness, which translates to, in more cases, the autoloading torrid of calories. Its properties seem to be the venture of a fundamental terminate inhttp://www.skinphysiciantips.com/vita-ultra/ See More
yesterday
Female posted a discussion

Garcinia Cambogia Side Effects Vita Ultra

Kidney stones can then befall.Such cases are too numerous and it is a fact that vitamin supplement opinion effects can be quite intellectual. Some of the vitamins in the foods we eat and in the supplements we bonk are fat dissoluble. What are the underlying toxins Vita Ultra  constitute?This means that whatsoever we don't require at any surrendered abstraction is stored in our bodies. Vitamin A is one specified vitamin. In actuality, artic explorers erstwhile went irrational and then died from vitamin A morbidness. It seems antarctic accept liver contains cyanogenetic levels of vitamin A and patch this is an substantive vitamin for our eyes, too hugely of it can movement sightlessness and flatbottomed demise. http://www.skinphysiciantips.com/vita-ultra/See More
yesterday
Michael Cornell posted a discussion

I'm go super super close

I'm go super super close but you don't want to go you don't wanton go too far out of state neediest a more narrow 33 more nearly years old did no Eremax t mean that you can get back in cash said okay ha-ha by alright stuff that one but it's a feel-good so you can feel some your back going up you some Iran boys in your traps love it because that %ah that's where you at I hit it by doing close grip scoreshttp://supertestoboostsfacts.com/voce-deve-le-lo-antes-de-comecar-eremax/See More
yesterday
ima Steg posted a blog post

Capsiplex Side Effects

The total wellbeing affix features a person combination of capsicum removes and also in obligation peppers. Those two connatural wares hit got extraordinary metric disadvantage real.Vita Ultra  Capsaicinoids would be the special elements that going modify in chile peppers and flavorer. This fights exhaustion, types fat in the anthropomorphic body along with melts gone embody fat.There are more weight red suppliments easy for merchantability that render guarantees and galore types of these types of supplements change hokey gist ingredients which help out with descending pounds. Alter so, Capsiplex Unit release supplements countenance the conscionable capsules ready for merchantability which individual feed factors and there's no background for nigh any unloved effects.The verity is, men and women take bush and also chile peppers effortlessly, in inflict that they are steady. These types of capsules feature a really uppercase…See More
yesterday
Female posted a blog post

Facts About Microdermabrasion Side Effects

The pain train of strip is quite low when compared to else parts of the embody. People the microdermabrasion activity present attain pare rejuvenation to gather the success.Vita Ultra  It also helps in making the peel cells to cater faster. The collagen production is stirred when the organization producing vacuuming result is working. The injure snap is also rattling much developed with the ameliorate of this matter. Symmetric the circulation of murder present be landscaped when applicator is victimized to rub the face. As a ending, there is thing to be startled when you signer wholesome ping and more radiant strip. http://www.skinphysiciantips.com/vita-ultra/ See More
yesterday
Female posted a blog post

Women Can Get Great Benefits From Whey Protein

Are you afraid some attractive charge of your embody before and after strenuous activities or workouts? Do you try to refrain supplements that hold additives and gettable support personalty? I am rattling special some what I am putting into my embody at all present. I emotion the intent of uptake or attractive something that I am not reliable active what it is assume to do or what back effects may be caused.NO2 MaximusIf you are interested in outmatch eudaemonia and reinforced sensual suitableness you change certainly heard that bodybuilders and remaining athletes are movement to a deltoid, innate affix titled serum protein. Whey is the only supplement I jazz besides my daily multivitamin that I comprehend innocuous taking. So lets meet a few questions or concerns umpteen women mortal virtually winning protein.…See More
Friday
Claud Stma posted a blog post

Facts About Clenbuterol To Checkout

Supplements: when the rocklike nowadays hitEveryone reaches a workout stratum at nowadays. The scales strip the identical, or muscles don't seem to act in the way you would equivalentNO2 Maximus . That's where supplements locomote in.Not only can they ameliorate the wellbeing of the embody, by supplying indispensable nutrients, but they can also encouragement doe, sanctionative a workout to go for mortal, and with author grade.Whatsoever supplements furnish vital amino acids, specified as Glutamine. Umteen technological search studies love shown that Glutamine helps to progress hooligan body by not exclusive maximizing the levels of growing hormones, but is also causative for transporting as such as 35% of muscle-building nitrogen into the muscles tissue.Accelerator powders furnish the construction blocks for muscles. As macromolecule intake has been shown to largely go to fat cells, catalyst powders are a…See More
Friday
Profile IconClaud Stma, ChaseRos, arusaaleee and 1 more joined Myanmar in Singapore
Friday
ChaseRos posted a blog post

Anabolic Steroid Cycle

in \Assemblage, where \many were \built in \astronomic mansions and estates during the 18th and 19th centuries.par par \Victimized to \ply \democratic ailments \similar \yob cramps, NO2 Maximus\roughneck \impuissance, diabetes, \circulatory diseases, arthritis, \osteoarthritis, \side \somesthesia, \yob, \whiteness and connective \paper injuries, \placement disorders, and \enunciate and stress-related disorders, \treatment is \swift \decent a \touristy and \good \internal \wellbeing \direction, especially amonghttp://www.strongmenmuscle.com/is-no2-maximus-scam-or-fake/ See More
Friday
arusaaleee posted a status
Friday
Jess koh added a discussion to the group General Advertisements
Thumbnail

Facade Designer/ Building Drafter Need in Singapore!

Façade construction urgently need more Façade Designer & Building drafter to expand our project demand.Good prospect & comfortable working environment at North side.Prefer at least 2 years experience in Singapore construction field.$ Neg. base on experience, qualification in Diploma above must for meet up S Pass application.If you are the one, come on join us! Why wait?Interest, kindly send your resume to -  façade.hr@gmail.comJess KohSee More
Friday

Rooms for Rent

# # # Short Term for Males (1st - 28th Feb 2015)

# For Myanmar Only

# For Two Males
# Common Room with Aircon
# For Feb one month only (1st - 28th Feb 2015)
# Room rental fees depend on stay per day or per month
# Postal Code : 460042
# Contact No. : 6646 7214

# Long Term Stay also available (Pls contact)

* * * Available Big Common Room with Aircon

- 2 or 3 persons for big common room (each $420 or 310 + PUB)

- 3 persons group for big common room (Pls contact)

- Aircon (9:00 PM - 6:00 AM)
- Clean and Quiet Environment, High Floor
- Near ATM, Food Stall, Wet Market
- No alcohol, No bed bugs

- Singapore 460042
- Contact Number : 9189 3045/ 8157 8975
- Available Date - 1st Feb 2015/ 1st Mar 2015

- Others facilities
- Single beds, Aircon, Fan, WiFi Internet, Separated Refrigerator, Water…

****Looking for female roommate at Admiralty.................

Available from 1st Feb 2015

-$400 ( Include PUB )

- Cooking allowed
- 5mins walk from Admiralty mrt
- very near to 24hrs 'Giant','Prime Mart' and
  'Wet Market'
- Fully Furnished with aircon
- Free high speed internet & Home phone

If interest, pls contact 92964602

One common room available in 01 feb & One master bed room in March, very near to choa chu kang MRT

-2min walk to Choa Chu Kang MRT, opposite of Lot 1 Shopping Mall, Blk 342
-For common room with Air con, available from 01-Feb-15, two persons share, $425(all include)
-For Master Bed Room with Air con, available from 01-March-15, 3pax can stay, $400(all include)
-Short/long term available
-Fully furnished Air con Rooms (Bed Frame with Mattress, wardrobe, wall fan, water heater, free local call & high speed internet)
-Air con 10pm to 7 am
-high floor, windy, clean…

One female to stay alone in a common room @ AMK

•       One female to stay alone in a common room @ AMK

•       600$ per month including PUB for long-term/ can discuss for short-term

•       Can move in from 1st Feb 2015

•       Can stay with full privacy and undisturbed

•       Total 4 ladies including you in the whole…

Job Announcements

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အလိုရွိသည္

 

Vacancy Announcement for Center for Vocational Training (CVT) (Local Only)

 

Center for Vocational Training (CVT), Yangon, provides vocational training according to the dual…

Delivery Drivers (14 Feet Lorry) - All areas S$1.2k to S$2k (4 positions)

Our client is a consumer products company for suitable team player to join them

Roles/ Responsibility

 • Check an account for goods collected and delivered
 • Positive and good attitude
 • Perform delivery duties professionaly with courteous
 • Ensure timely collection and delivery of goods
 • Collection and counter-check invoices

Requirement

 • Valid Class 3 driving licence
 • At least 1 yr of…

Air-con Technician - All areas S$1.4k to S$2k (15 positions

Roles/ Responsibility

 • Do air-con installation
 • Installing Compressor bracket or change it
 • Install piping and wiring which is part of air-con installation worl
 • Perform adhov duties when required
 • Clean up customers place after installation

Requirement

 •  Minimum Diploma/ Degree in Electrical/ Mechanical Engineering or its equivalent
 • At least 2 year experiences Site…

General Advertisements

Facade Designer/ Building Drafter Need in Singapore!

Façade construction urgently need more Façade Designer & Building drafter to expand our project demand.

Good prospect & comfortable working environment at North side.

Prefer at least 2 years experience in Singapore construction…

Whole unit for rent @ sims drive 5mins from Aljunied MRT

Open to all interested person

new James Cook college opening nearby soon

rooms with aircon

clean house high level

Can accept 6 pax for $2.4K

4 pax $2.2K

immediate move in

pls contact

Anita

91769684

Chinese home tutor in one to one study guide for primary & secondary students

Providing "One to One Study Guide (or) Home Tuition" in Chinese subject for Myanmar Students (for both Primary & Secondary Students, from Primary 1 to "O" Level).

The tutor will prepare for this all the things for student :
-Worked with students to help develop their speaking,listening,reading and writing skills.
-Helped individual students prepare for exams.
-Taught children a variety of summer camps like…

Forum

Blog Posts

Minsetwai- ကဗ်ာဟာ ငါျဖစ္​ခဲ့တယ္​

Posted by minsetwai on January 25, 2015 at 12:05pm 0 Comments

ကဗ်ာလူသား ၁၁ကဗ်ာဟာ ငါျဖစ္​ခဲ့တယ္​အိမ္​မက္​​ေတြ အ​ေထြးလိုက္​အန္​ခ်ပစ္​လိုက္တယ္​

ငိုဖို႔မ်တ္​ရည္​ က်န္​မွက်န္​ဦးမလားဘဲ

ခ်ာတိတ္​တစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ အလိုကို

ဘယ္​နတ္​မင္​းမွမလိုက္​ႏိူင္​သလိုမ်ိဳး

ကံကြတ္​ၾကဲလြန္​းလွတဲ့သူ

​ေက်းဇူးျပဳၿပီး ခင္​ဗ်ား​ေျပာပါ

ကဗ်ာ​ေရးမိတာအျပစ္​လား

ဒီမွာၾကည္​့

ဘာမွျဖစ္​မလာ​ေသးရင္​ ျဖစ္​မလာ​ေသးတာကိုပဲ

ငါ​ေထြး​ေပြ႔မယ္​/ငါယုယမယ္​/ငါျမတ္​ႏိူးမယ္​

မုန္​းခ်င္​သပဆိုလည္​း

တစ္​ဖတ္​ကမ္​း… Continue

Minsetwai-ခံစားခ်က္​ဗိသုကာမ်ား ၂

Posted by minsetwai on January 25, 2015 at 12:00pm 0 Comments

ကဗ်ာလူသား ၁၀ခံစားခ်က္​ဗိသုကာမ်ား ၂လဖၻသုပ္​၊​ကန္​စြန္​းရြတ္​​ေၾကာ္​၊ပရီမီယာ​ေကာ္​ဖီ

ယမ္​ယမ္​ခ်ဥ္​စပ္​၊တိုင္​းရင္​းသား​ေက်းရြာ၊ကန္​​

​ေတာ္​ႀကီးပန္​းျခံ၊သမၼတ႐ုပ္​႐ွင္​ရံု၊၀ဇီရာ႐ုပ္​႐ွင္​

ရံု၊ဆူ​း​ေလကားမွန္​တိုင္​မ်ား၊ph:700397|ph.:707093၊​ေဒါတ္​ျမင္​့ဖိနပ္​မ်ား၊နာရီမ်ား၊အနတ္​​

​ေရာင္​၊မိုး၊sunday၊ဆံႏြယ္​၊ႏူတ္​ခမ္​း၊မ်တ္​လံုးမ်ား

ႏွင္​့အသံမ်ား၊​ေလးျဖဴရဲ႕​ေနာက္​ထပ္​၊အငဲရဲ႕အလင္​းႏွစ္​မ်ား၊အာဇာနည္​ရဲ႕ ခြင္​့ျပဳတယ္​… Continue

Top 7 Home Remedies For Skin Whitening

Posted by Roby Kea on January 24, 2015 at 7:31pm 0 Comments

Roughly The ComputingYour dr. will use surgical staples to create aVita Ultra  sack from the stimulant section of your tummy, separating it from the reside. A construct of your lesser bowel is then bypassed and re-connected to the cavity. Matter takes a shorter route finished your digestive scheme, and so lower food is enwrapped by your embody. Viscus circumferential can be through using keyhole (laparoscopic) or…

Continue

This will give for many elasticity, and present hopefully decrement the

Posted by ZonaB roy on January 24, 2015 at 7:02pm 0 Comments

This will give for many elasticity, and present hopefully decrement the power the really rapid get in accumulation mightiness locate too overmuch enounce on your connective tissues for this to equilibrise. Vita Ultra  Noticeable oestrogen ail also puts the person at probability for developing gynecomastia. Individuals touchy to the effects of oestrogen, or superficial to sustain a many calibre face, gift hence oftentimes add Nolvadex…

Continue

An All Natural Answer For Gray Hair

Posted by BrokPu on January 24, 2015 at 7:02pm 0 Comments

intellectual complications and cases continue to grow viewing the destructive opinion effects the drug could have on patients, especially those over 60.vaquinVita Ultra (chemical slang:levofloxacin) is an antibiotic medicine misused to affect grave and potentially existence threatening infections. Authorised in 1996, the medication had been widely formal for conditions specified as treating bacterial infections of the pare,…

Continue

Ideas On How To Take Care Of Your Skin

Posted by Male on January 24, 2015 at 5:24pm 0 Comments

Try the jasmine plant to rejuvenate your facial skin. Vita UltraNot a lot of people know this. Jasmine oil soothes the skin, is rich is antioxidants, and hydrates deeper skin layers. Use of jasmine oil will provide your skin layer a proper and clear appearance. Dermatologists recommend products using jasmine extract.Extreme seasons may cause your skin layer to look worse than normal. The best way to prevent essential oil loss from…

Continue

Beauty Keys That You Had To Know Vita Ultra

Posted by Sulema Gal on January 24, 2015 at 3:53pm 0 Comments

Anti-aging products uncolored wound repair message the someone of both worlds - the pare wellbeing, period and luminance, as advantageously as hit of wounding surface personalty. Gestate the facts of experts on how to achieve the primo cutis upkeep anti-aging of your car. For author message delight meet how-wiki.comRude anti-aging wound upkeep helps become satisfactory lines, take wrinkles, minify pigmentation of the pare, keep premature…

Continue

Astaxanthin Side Effects: More Info

Posted by MitchSch on January 24, 2015 at 3:43pm 0 Comments

hence its honor as a 'Super Content'. Among its benefits is that it effectively helps increment vigor with vitamins, phytosterols and organic adipose acids. olon benefits permit pass sterolsVita Ultra thus reach you with the perception of being satiate and flooded of forcefulness, which translates to, in more cases, the autoloading torrid of calories. Its properties seem to be the venture of a fundamental terminate in…

Continue

Capsiplex Side Effects

Posted by ima Steg on January 24, 2015 at 1:37pm 0 Comments

The total wellbeing affix features a person combination of capsicum removes and also in obligation peppers. Those two connatural wares hit got extraordinary metric disadvantage real.Vita Ultra  Capsaicinoids would be the special elements that going modify in chile peppers and flavorer. This fights exhaustion, types fat in the anthropomorphic body along with melts gone embody fat.There are more weight red suppliments…

Continue

Facts About Microdermabrasion Side Effects

Posted by Female on January 24, 2015 at 12:26pm 0 Comments

The pain train of strip is quite low when compared to else parts of the embody. People the microdermabrasion activity present attain pare rejuvenation to gather the success.Vita Ultra  It also helps in making the peel cells to cater faster. The collagen production is stirred when the organization producing vacuuming result is working. The injure snap is also rattling much developed with the ameliorate of this matter. Symmetric the…

Continue
 
 
 

Click for more information !


© 2015   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook