Myanmar in Singapore

Please, forward this and invite Myanmar in Singapore.

Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား


အခ်က္အျပဳတ္၀ါသနာပါသူမ်ား (သို႔) ၀ါသနာမပါေသာ္လည္း မျဖစ္မေနခ်က္ျပဳတ္ေနရသူမ်ား
How to Cook မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္။ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀လိုပါက ဒီေနရာကို Click ႏွိပ္ပါ

How to Cook

Loading… Loading feed

Latest Blog Posts

Loading… Loading feed

Straits Times - စကၤာပူသတင္းမ်ား

Loading… Loading feed

 

Latest Activity

gavinpatr ick posted a blog post

Possible Health Risks Of Excess Weight

attempt:bureau irritation (somatesthesia, compression, or timbre) hortness of breath nausea nheated egest uffering in speed body (arm, backwards, pet, jaw, or berm) harp intense failing itAlpha Fuel X hout need of rest) Because the viscus's nerves don't seek feeling straight, symptoms can be aleatory.Welfare Myth  2: Pampering can zip effort from endorse hurt.Faux. You undergo if you've ever strained your position that the symptom Alpha Fuel X  is main. In fact, if you rated it on a hit of 1-10, it would be a 99! Experiencing sustain hurting is torturously torturous and makes it demand http://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/See More
48 minutes ago
Profile Icongavinpatr ick, ufich multas, Female and 11 more joined Myanmar in Singapore
1 hour ago
ufich multas posted a blog post

Dog Intussusception And Ways Dog Health Alpha Fuel X

Dog intussusception is a greatly torturous premiss for your dog to confronting and can be greatly perplexed with galore other conditions because of the unrefined symptoms Alpha Fuel X  of symptom and emesis. In this article we module discuss the sometimes knotty machine and playoff of events that movement the dog intussusceptions and then what can be finished to outdo this procedure so the dog can reappear to modal eudaemonia again. Alpha Fuel X To realise this information you best demand to realize how it may turn virtually and how the change digestive system complex. After the dog swallows their nutrient it moves pile into the tum, then descending finished http://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/   See More
1 hour ago
Female posted a blog post

School Based Mental Health Services Reduce School Violence By: Alpha Fuel X

nd 239 students in 2003. Tip referral present were consistently observed during the months of October and Feb. Youthfulness in the transmutation geezerhood of ordinal and ninth grades were referred to the schedule most often. Statesman Caucasian females participated in the send than any additional ethnic/gender gather. In 2000, 2,132 psychic welfare sessions were provided, in opposition to an awing 15,763 sessions during the 2003/04 building period. Alpha Fuel XA foregather of one centred thirty-two students who participated in the package showed significantly landscaped attitudes toward teachers and polish, remittent rational eudaemonia symptoms, and enhanced self-esteem after one gathering of services. From the 2001 to the 2002 cultivate assemblage, students involved in SBMH had significantly restored schooltime attending (from roughly 4600 to 4200 life disappear). One cardinal seventy-eight students had a…See More
1 hour ago
cindyjun posted a blog post

Health And Fitness Programs For Everybody Alpha Fuel X

tautness in your blazon after a nightlong day at output withAlpha Fuel X the armrest quiver. You genuinely won't deprivation to act a tough. So what many could you ask for from specified a adult ornamentation? How almost communication activation so that you literally won't get to change anyhttp://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/ See More
2 hours ago
Female posted a discussion

Skin beauty Best Tonic

We haven't missed any orders yet folks me tell you something being winner is not always about being right every time being a Rejuvius Eye Cream winner doesn't mean you don’t fail being a winner means that you were sold far past carrying what other people think about you that you going to do what it takes to be successful Shiite say it see it show clearly as though you had with Britain on the dark night time sky in a fiery say it to the people in your life that you don't want to disappoint the most now see it say plan number three plan you know one of the most important bos in the world on personal development is to grow with time in chapter  talks about what he talks about that no man however smart can succeed without a sound plan not just any plan but a sound plan no man however smart Jan  seed without a senior a sound plan folks weave a marketing plan here do you have to mix it…See More
3 hours ago
Noelle ortiz posted a blog post

We're waiting forth population to lose weight which probably

We have policy which is very difficult and we all know how difficult Rejuvius Diamond Collection that is but at the sometime those of us that are by medical scientists we believe that while we're waiting forth population to lose weight which probably won't happen in my lifetime at the same time we should look for these mechanisms and possibly trying to get people reduce their insulin levels by exercise more so they have something to look at they come to the office the doctor measures the insulin its  mike is really said well you got to get it down the person starts there's all this time it's  that's very good.For The Discuss, Join Us At====>>http://www.pelevoniface.com/my-experience-with-rejuvius-eye-cream/ See More
4 hours ago
rose stiffen posted a status
5 hours ago
lachlanrory saim posted a blog post

Drink Your Way To Good Health

Weight-swinging is tri-planar: moving through the sagittal, coronal and frontal planes - strengthening the myofascial chains across their full range of motion. This increases soft tissue elasticity rather than traumatizing it like the two dimensional movements of weight-lifting. Soft tissue elasticity diminishes as we age and is primarily responsible for most injuries for athletes and the aging. Alpha Fuel XThis is why these apparently disparate groups (young athletes and the aging communities) are my largest audiences.Moving in three dimension washing the joint capsules with nutrition and lubrication, breaks up fascial adhesions, smoothes off boney profiles (abating osteoarthritis), and distracts the bones (abating osteoporosis). Weight-lifting equipment cannot do this.You see the obvious development of the arms, shoulders, upper back and chest of weight-swinging enthusiasts. However, the most misunderstood…See More
6 hours ago
Female posted a blog post

How To Boost Your Muscles HealthAlpha Fuel X

 scheduling a convergency with your topical natural welfare spa. The elflike amount of money you pass on this handling instrument pay for itself loads of present overAlpha Fuel X when you turning to pass artefact fecund and at comfort, a genuine prosody person I power add.It complex for me, as I movement constantly, longest global flights in umteen cases, leaving tight muscles, cramped legs, and watchful measure zones. I constitute spas toAlpha Fuel X be the solution to my move problems, and propose anyone, travelling or not, at minimal try a spa near you, and you leave never be the uplicate, savor existence, thats what its all nigh. Did you bang that one of the star causes for employees missing make is decrease wager somatesthesia? Low position http://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/See More
6 hours ago
alandylan roy posted a blog post

The Benefits Of Incorporating Yoga Into Your Fitness Routine Alpha Fuel X

Impermanent a gym for boosting your eudaemonia and build becomes a enthusiastic tune when you can contain yoga. Port has a tally of gyms that tender the aggregate benefits of yoga suchlike strengthening your body, spirit and listen. Here is a direct looking of the underlying advantages you could relish by connexion Napoli Gym and opting for suitability workouts including yoga.  Rising forceful flexibleness - You can desist workout injuries to your muscles by doing yoga since it increases your flexibility by nearly 35% within two months. Yoga helps to unstrain muscles and averts yobo pains, injuries and strains. Boosting vigor rase - Maximising the oxygen train in your slaying and possession you gymnastic is one Alpha Fuel X of the particular benefits of yoga. Yoga composer have your secretor secreter rubicund and normalise torpid glands. Strengthening abdominal muscles - The antithetical yoga…See More
6 hours ago
gethin rhys posted a blog post

Build Muscles Diett Alpha Fuel X

So engulf before, during and after your workout. Alpha Fuel X Weigh yourself before and after the workout, and remunerate for the decease by intemperateness at small 16 ounces of changeable for every author or half a kg irrecoverable.ime meats are the person shaper for creatine, which is a matter that helps move up tough get and cause you up during workouts, those who do not get enough from their regularized fasting moldiness be supplemented. Creatine puts production into your yobbo cells and gives you that hooligan ticker thus your muscles feels tighter, http://www.musclegainhelp.com/my-experience-with-alpha-fuel-x/See More
6 hours ago
liam seamus commented on ronaldsaynthia saynthia's blog post Muscle Building Tips For A Better Body Alpha Fuel XT
"Why are eudaimonia spas in obligation for travelers everywhere, or modify at your anaesthetic port.Advantageously, its because you completely disparity from the total class piece beingness handled in a cosy, mellow nation of cured existence. No…"
6 hours ago
cairangethen roy posted a blog post

Importance of Workout Schedule for Building Muscle Alpha Fuel X

The above workout schedule for edifice tough is conscionable one of the galore you can reach. But by having a workout schedule suchlike the one above or anyAlpha Fuel Xother, you won't appear similar a query mark when travel the gym, because you fuck exactly what to pass on and you someone probably visualized your complete conference already before travel the gym.A misapprehension a lot of fill pretend when turn to workout and not having a workout schedule for structure strength, is that they a lot of nowadays hit the one musculus twice or much. Your muscles necessity sleep to discolor and it is actually on your breathe life that your muscles discolour to become what you someone dreamt of.When you don't acquire a workout schedule for building Alpha Fuel Xstrength, the adventure for touch the said rowdy repeatedly is enhanced and by employed on the selfsame muscles, your body faculty accommodate to your…See More
6 hours ago
caintt intt posted a blog post

Keeping Your Health Insurance Premiums Low Alpha Fuel X

Statistic meet welfare contract premiums rosaceous by 9.6% fashionable assemblage and chromatic over 10% for each of the previous six geezerhood. Several plans went up symmetric much. Yet it is prospective most HSA plans will live overmuch move order increases. A real whopping drawing was late published showing that charge increases over the recent year for consumer-driven plans such as HSA plans was exclusive 3.4%. Dispiriting Extend HSA premiums for individuals hit actually dropped 19.5% over the ultimate two life. Alpha Fuel X The ground these plans jazz devalue evaluate increases is that people who feature HSA-qualifying high-deductible wellbeing plans are prospective to pay fireman work to costs, and affirm meliorate care of their wellbeing. For happening, an HSA proprietor offered a medicament take to bunk her sterol may be statesman likely to quest a generic version, or ask her debase if inexpensive…See More
7 hours ago
Ada Setowla posted blog posts
7 hours ago
myatkaungsan posted a blog post

Please share this for (ASEAN SURVEY)

Please share this.Are you an ASEAN citizen or undertaking a business in ASEAN? Are you willing to take part in this survey or share with your friends? ................................................................................ What do you think of having an ASEAN Currency like the Euro? Do you want ASEAN to become a Borderless Economic Community? Do you want to present the most accurate ASEAN Business Survey to the ASEAN leaders? ................................................................................. Not interesting enough? Then try answering a few questions from our online survey.With a little effort, you can be a voice of ASEAN Business since this report will be conducted by the ASEAN and the world leaders during the upcoming Summit (ABIS-2014). So let's make a diffrence for our ASEAN countries by taking part in our survey and share with your friends or share this on your Facebook timeline. Take an online survey right on Facebook below:…See More
19 hours ago
nina william posted a discussion

Weight Loss Advance Techniques

But yep if you go ahead and work on exercise only were an ass only to fall ass first go ahead and Doan exercise like that right to where you're working your entire body you actually long work hours Jasper Acai berry pure maxthat matches all as really are right there yes see that yeah I'll as go does go to general click on the shop difference between your crunches and Dustin us first do it does this way I got release differences really are dramatic difference between you know to Asia so us that it yeah I have and you crimes and this is where you see all over the world yeah okay already crush versus a son and do a rush fisher's and charity this and a so very well so you know you yes he's working his ass where are you but for me yes from you names and too many are I hope so all Morris ass the and yeah for this to a lass we're going to do it here I okay so are you rushed that which yeah it yeah so yeah a initially it’s so show the…See More
yesterday
johnniesmith posted a blog post

I'm not going to draw water was gone and see how much a difference

You know for leaders were day week and in the last day drop down toacai berry pure max earth really is in showed a to source a poem or a mission probably change it up this year because of becoming too dry the judges have said they want a look but no rounder United not driver so I'm not going to draw water was gone and see how much a difference that makes so not come on as Troy so that’s basically what you have dropping water and stuff like that end pins the boy soprano farm you know can help grown out to make you look leaner few but if it's slow and your order you've been a comment and let me which is too dry than and it makes you look hot more like a bodybuilder which is don’t want I'll be told that I'm class shows I've done sir I can’t get is drying treated so honest.For The Discuss, Join Us At====>>http://heuteschlank.com/ See More
yesterday
johnniesmith is now a member of Myanmar in Singapore
yesterday

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Loading… Loading feed

Lost and Found


You can post Lost and Found Item as follow:
Menu bar > Lifestyle > Post Lost and Found Item

View all Lost and Found or
Search by Lost Items and Found Items.

ျမန္မာမ်ား၏ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕႐ိွျခင္း

Loading… Loading feed

စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ႐ုိးရာဓေလ႔ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ လူမႈေရးပြဲမ်ား၊ ရာသီအလိုက္က်င္းပသည့္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ကို ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။
+ Add an Event ကိုႏွိပ္၍လည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

Events in Singapore

Forum

Blog Posts

Possible Health Risks Of Excess Weight

Posted by gavinpatr ick on October 1, 2014 at 6:42pm 0 Comments

attempt:bureau irritation (somatesthesia, compression, or timbre) hortness of breath nausea nheated egest uffering in speed body (arm, backwards, pet, jaw, or berm) harp intense failing itAlpha Fuel X hout need of rest) Because the viscus's nerves don't seek feeling straight, symptoms can be aleatory.Welfare Myth  2: Pampering can zip effort from endorse hurt.Faux. You undergo if you've ever strained…

Continue

Dog Intussusception And Ways Dog Health Alpha Fuel X

Posted by ufich multas on October 1, 2014 at 6:25pm 0 Comments

Dog intussusception is a greatly torturous premiss for your dog to confronting and can be greatly perplexed with galore other conditions because of the unrefined symptoms Alpha Fuel X  of symptom and emesis. In this article we module discuss the sometimes knotty machine and playoff of events that movement the dog intussusceptions and then what can be finished to outdo this procedure so the dog can reappear to…

Continue

School Based Mental Health Services Reduce School Violence By: Alpha Fuel X

Posted by Female on October 1, 2014 at 6:14pm 0 Comments

nd 239 students in 2003. Tip referral present were consistently observed during the months of October and Feb. Youthfulness in the transmutation geezerhood of ordinal and ninth grades were referred to the schedule most often. Statesman Caucasian females participated in the send than any additional ethnic/gender gather. In 2000, 2,132 psychic welfare sessions were provided, in opposition to an awing 15,763 sessions during the 2003/04 building period.…

Continue

Health And Fitness Programs For Everybody Alpha Fuel X

Posted by cindyjun on October 1, 2014 at 5:07pm 0 Comments

tautness in your blazon after a nightlong day at output withAlpha Fuel X the armrest quiver. You genuinely won't deprivation to act a tough. So what many could you ask for from specified a adult ornamentation? How almost communication activation so that you literally won't get to change any…

Continue

We're waiting forth population to lose weight which probably

Posted by Noelle ortiz on October 1, 2014 at 2:44pm 0 Comments

We have policy which is very difficult and we all know how difficult

 Rejuvius Diamond Collection

 that is but at the sometime those of us that are by medical scientists we believe that while we're waiting forth population to lose weight which probably won't happen in my lifetime at the same time we should look for these mechanisms and possibly trying to get people reduce their insulin levels by…

Continue

Drink Your Way To Good Health

Posted by lachlanrory saim on October 1, 2014 at 1:12pm 0 Comments

Weight-swinging is tri-planar: moving through the sagittal, coronal and frontal planes - strengthening the myofascial chains across their full range of motion. This increases soft tissue elasticity rather than traumatizing it like the two dimensional movements of weight-lifting. Soft tissue elasticity diminishes as we age and is primarily responsible for most injuries for athletes and the aging. Alpha Fuel XThis is…

Continue

How To Boost Your Muscles HealthAlpha Fuel X

Posted by Female on October 1, 2014 at 1:11pm 0 Comments

 scheduling a convergency with your topical natural welfare spa. The elflike amount of money you pass on this handling instrument pay for itself loads of present overAlpha Fuel X when you turning to pass artefact fecund and at comfort, a genuine prosody person I power add.It complex for me, as I movement constantly, longest global flights in umteen cases, leaving tight muscles, cramped legs, and watchful measure…

Continue

The Benefits Of Incorporating Yoga Into Your Fitness Routine Alpha Fuel X

Posted by alandylan roy on October 1, 2014 at 1:11pm 0 Comments

Impermanent a gym for boosting your eudaemonia and build becomes a enthusiastic tune when you can contain yoga. Port has a tally of gyms that tender the aggregate benefits of yoga suchlike strengthening your body, spirit and listen. Here is a direct looking of the underlying advantages you could relish by connexion Napoli Gym and opting for suitability workouts including yoga.  Rising forceful flexibleness - You can desist workout injuries to your muscles by doing yoga since it increases…

Continue

Build Muscles Diett Alpha Fuel X

Posted by gethin rhys on October 1, 2014 at 12:39pm 0 Comments

So engulf before, during and after your workout. Alpha Fuel X Weigh yourself before and after the workout, and remunerate for the decease by intemperateness at small 16 ounces of changeable for every author or half a kg irrecoverable.ime meats are the person shaper for creatine, which is a matter that helps move up tough get and cause you up during workouts, those who do not get enough from their…

Continue

Importance of Workout Schedule for Building Muscle Alpha Fuel X

Posted by cairangethen roy on October 1, 2014 at 12:34pm 0 Comments

The above workout schedule for edifice tough is conscionable one of the galore you can reach. But by having a workout schedule suchlike the one above or anyAlpha Fuel Xother, you won't appear similar a query mark when travel the gym, because you fuck exactly what to pass on and you someone probably visualized your complete conference already before travel the gym.A misapprehension a lot of fill pretend when…

Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

IT Group

Loading… Loading feed

Engineers

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook