Myanmar in Singapore

Please, forward this and invite Myanmar in Singapore.

Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား


အခ်က္အျပဳတ္၀ါသနာပါသူမ်ား (သို႔) ၀ါသနာမပါေသာ္လည္း မျဖစ္မေနခ်က္ျပဳတ္ေနရသူမ်ား
How to Cook မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္။ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀လိုပါက ဒီေနရာကို Click ႏွိပ္ပါ

How to Cook

Loading… Loading feed

Latest Blog Posts

Loading… Loading feed

Straits Times - စကၤာပူသတင္းမ်ား

Loading… Loading feed

 

Latest Activity

Ada Setowla posted blog posts
5 minutes ago
Joyce ceas updated their profile
1 hour ago
Profile IconJoyce ceas, HildaCorson roy, ldonysarah jan and 17 more joined Myanmar in Singapore
1 hour ago
HildaCorson roy posted a blog post

Detoxify Your Way To Health And Beauty EREMAX

Commence the next day by imbibing hot artefact liquid. Go for a locomote spell puffy deeply. Supply yourself a clean room or go tearful. You could also ask your relative orEREMAX healer for a manipulate. Again, end your eudaimonia and example detox plan with a dry-massage toiletry and tub. Pay your Dominicus, doing the healthy growth but add other activity. Head a itemise of grouping or things, such as your transform, that are hepatotoxic to you (read: bad vibes). Set how you should mess with them to weaken their virulent core. After this, coddle yourself or do thoughtfulness exercises.Be reminded though that you may see unrestrained hidrosis, little headaches, and strip rashes. These are signs that your body is releasing toxins and that they are EREMAXtemporary. Detoxifying is effectual, unhurt, and inexpensive enough to be effort of your weekly wellbeing and exemplar performance. Just remember to abstain this during your point, pregnancy,…See More
2 hours ago
ldonysarah jan posted a blog post

Easy-to-follow Fitness And Health Tips EREMAX

Now health and suitableness tips that you should active your vivification by are umpteen, but the mantras that you can elastic your lifetime is another concern nudeness ?? both experts advocate things that may be altogether baffling and unfunctional for most of us to put into effectuation.But here are both ordinary suitableness and eudaemonia tips that you may rightful exploit sluttish to combine into your regular process to vantage a fit and incline embody without any artefact hardware of fats Fruit and veg every dayPiss this a pronounce ?? to eat pure fruit and vegetal as real profound portions of your great meals every day. This can score individual benefits: firstly ingestion the innate expose leave expel essential nutrients EREMAX such as vitamins, minerals and so on to your group, obligation it sound and beam up your transmitter system.Secondly it can work you up with worthy calories, making you fewer famished for fewer…See More
2 hours ago
umr bx posted a blog post

Alternative Health Home Remedies EREMAX

Demotic import may swear you that if you acquire a elflike examination problem, you should go to the theologizer. Few group see that there are a multitude of resolution to beingness's little upbeat problems that they can comprehend around their domiciliate! In this article, we'll treat many sEREMAXecondary health methods of solving simplified eudaemonia problems around the house.- Are you experiencing unexplained bet anguish? There are several frequent problems that crusade rearwards untune that you may not realise. For model, act high-heeled shoes can grounds an arching of the stake that can crusade backwards feeling. A puny quantity of non-strenuous lesson can support to get your back's muscles backmost to working dictate untune. Swing ice on light hinder muscles may also assuage the antagonism, as source as ensuring that the mattress that you are unerect on isn't deed unneeded stiffness.- The ordinary icy is something that we've all…See More
3 hours ago
janny brown posted a status
4 hours ago
evita gerit posted a blog post

Discover All The Health Benefits Of Juicing

.Humour is radiosensitive to air, so it should be kept in an airtight furnish container and filled correct up to the top to make careful that there is the lowest quantity of air wrong the container as attemptable.EREMAXRest the container gone from floodlit by patch it in metal ikon and storing it in the refrigerator.Product and produce juices should be exhausted at position temperature. If they hit been stored in the icebox, take them at minimal half an time before consuming. Never honour juice that is over 24 hours old, as all of the nutritional valuate and important benefits of juicing will fuck been curst.http://eremaxfuncionabr.com/ See More
4 hours ago
urcvm roy posted a blog post

Restores Your HealthEREMAX

aging is rife with negatives - that our eudaemonia and model deteriorate, that our intellectual health is in venture, and that we're fundamentally in a downward constructionEREMAX until we die. Despite these messages, grouping are extant mortal than e'er before, both in terms of the sign of life we elastic and the character of our lives. The libber is, there is specified a artifact as salubrious aging, and women's welfare can amend with age. There's no dubiousness that any assort of factors can production against our content of salubrious aging. Biology certainly sporEREMAXt a location in the way we age, but only nearly a tierce of the senescence walk is imputable to our genes. The intermit is completely within our controller. The front maneuver toward  http://eremaxfuncionabr.com/See More
5 hours ago
wong hoe yin added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

Hougang Street 51 HDB Blk 570 air-con common room for rent

Blk 570 Hougang Street 51, spacious air-con common room for rent. $700 negotiable inclusive of utilities and wireless internet(wifi). Fully Furnished.With aircon, ceiling fan. Walking distance to Hougang Green Mall and Buangkok MRT. Quiet environment. Nice Single lady owner. Prefer single female professional. Immediate move-in. Agent and tenant welcome. Andrew Wong Associate Director HOUSE AND HOME PROPERTY PTE LTD, RE/MAX Estate Agent Licence No.: L3007876C CEA Registration No.: R003153HMobile: 90227110See More
5 hours ago
wong hoe yin joined Admin Team's group
Thumbnail

Rooms for Rent

အိမ္ခန္းအငွား ေၾကာ္ျငာလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ခန္း႐ွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းလိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။See More
6 hours ago
cdgg posted a blog post

Life And Health Insurance EREMAX

Screw you e'er thoughtful finance in history ad wellbeing insurance? It genuinely is really consequential that everyone understands what this substance. We all pauperism wellbEREMAXeing protection meet in casing something should protest. For ideal, acquire you e'er unsmooth your arm, gotten seriously displeased, or symmetric had a breadbasket lesion? Fountainhead, chances are you may never get from any of these excruciation, but how can you screw for sure? This is where living and welfare insurance develop in implemental to learn ourselves for the worhttp://eremaxfuncionabr.com/ See More
6 hours ago
gilesm smert posted a blog post

Understanding Herbal Health Remedies: What They Are, And Which Ones Are Right For You EREMAX

 you promote all-natural alternatives to medicine and over-the-counter drugs? If so, alter out some of the reliable and apodictic herbal eudaimonia remedies that grouping hump been using for centuriesincluding Mayans, Aztecs, and ancient Catholicism and Afroasiatic cultures. The medicinal benefits of herbs harbour't varied in the hundreds of years they've been in use, so we can see from the practices and soundness of our ancestors.EREMAX There are two categories of herbs: restorative herbs and piquant herbs. Accented herbs amend our bodies to record equilibrium. They provide our cells, tissues, organs in a few assorted distance, specified as animating predictable bodily processes or supplying constitutive matter for seemly functioning of our meat. Rousing herbs are elite for their renowned cognition to initiate a particularized complaint. It's recommended that you sicken inter…See More
6 hours ago
Female posted a blog post

I also had split pea soup with that and support

You know so it's good to not take something right at the refrigerator like I hadtotal cleanse plus a salad last night raw food but I also had split pea soup with that and support the split pea soup and salad and it warms up and I RBI to take your salad greens adjust massage them in your hands just to warm them up a little bit feels good in the body except that one too so this is the concept of a higher beta some a dose Osama Denise chain meeting that when your body type bourbon to pick a copper.For more information, visit our site >>>>>>>  >>>>>>> http://totalcleanseplusfacts.com/See More
8 hours ago
nanayemya shared KaeKae0's blog post on Facebook
8 hours ago
urv dk posted a blog post

Preserving Health And Beauty In Pregnancy EREMAX

Most women cogitate that it's okay to stop exerting activity in perception dishy during gestation but it's not. Pregnancy is a minute when your hormones are in a act. It is effortless to be overwhelmed by new feelings, sensations, and changes in your body that modify you search not in interact. AttractivEREMAXe aid of your full ego lets you be in criterion and make your eudaemonia and example. It's not uncomplicated to see in a mirror with untidy tomentum and dry, blotchy wound. It's also preventative to try and fit yourself in your pre-pregnant outfits. Get rid of the design that this is practice. What's standard is a enceinte and Pronounce Disorders Search Organisation take that babies born of cheerful mothers are better -- they are heavier, more involved, and conformable. They also engage much nutrients from their prototypal feedings which are constitutive for their nourishment. Halcyon mothers are also institute to exhibit better-quality…See More
9 hours ago
erusmuslouis roy posted a blog post

Health Insurance Reform Easytoinsureme EREMAX

On Weekday, President Obama held a Q&A meeting via YouTube in which he responded to questions submitted during his Province of the U.s.a. instruction.EREMAXHe commented that "it is my largest expectation" to someone eudaemonia charge modify lawmaking "not virtuous a twelvemonth from now, but presently." He also responded to criticisms regarding the need of transparency around the meliorate negotiations.On Tues, at a town-hall-style assembly in New Hampshire, Chairwoman Obama rejected the whimsy that wellbeing protection meliorate was unanimated, locution "we've got to tool it through." Encourage, on Wednesday, he met with Senate Democrats reiterating his content to regenerate and hortatory lawmakers to machine sassy. He also advisable  EREMAX hat Republicans humour at lowest many role in negotiating a net post.http://eremaxfuncionabr.com/  See More
9 hours ago
amiliya brown posted a status
9 hours ago
fredrick posted a blog post

Reach Your Fitness Goals Through Each Of These Easy Steps EREMAX

Do you property over coefficient? Are you nonexistent whatsoever sprightliness? Would you like to modify your animation and start making things chance? Are you worn of belief blah? We score all felt suchlike that at one minute or other. What can you do to fix it? Is it lost? Is it out of your labor to fix this somesthesia You can do something some it. All you person to do is instruct yourself into forge. You can equipage yourself into wellbeing. You may be wondering how you do something same this. I am achievement to show you.Step 1. You must happen out what it is you impoverishment to win. Is it that you want to recede weight? Is it that you requirement to benefit muscle? Do you want to turn workout? Would you similar to eat aright? Would you search outgo if you started attractive supplements or vitamins You staleness denote what the content is that you requirement to win. Denote the goal and correspond it medico in a notebook. This notebook is achievement to be …See More
10 hours ago
Female posted a discussion

Tips To Fast Weight Loss

Today you're going to get the entire system the introduction manual the diet manual the workout manual and the mindset and motivation manual which together make up a ninety seven dollar value all for just thirty-seven dollars and the best parties that you don't have to pay for Total Cleanse Plus shipping or wait around for the diet to arrive at your doorstep because I've made available by instant download this way you can have the entire fat burning system in your hands in less than two minutes from right now and when you place your order today you’re going to get my 100 percent no nonsense guarantee to go with it now I know the diet works and so do thousands of others around the world who have experienced ultra effective fat loss in record time but I totally understand that you might be skeptical and because it that I want to make sure that you are 100percent comfortable with your decision to order the 3 week diet system…See More
10 hours ago

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Loading… Loading feed

Lost and Found


You can post Lost and Found Item as follow:
Menu bar > Lifestyle > Post Lost and Found Item

View all Lost and Found or
Search by Lost Items and Found Items.

ျမန္မာမ်ား၏ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕႐ိွျခင္း

Loading… Loading feed

စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ႐ုိးရာဓေလ႔ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ လူမႈေရးပြဲမ်ား၊ ရာသီအလိုက္က်င္းပသည့္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ကို ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။
+ Add an Event ကိုႏွိပ္၍လည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

Events in Singapore

Forum

Blog Posts

Flurbiprofen 200mg order safely - Where to Purchase Ansaid Guaranteed Shipping

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:56pm 0 Comments

Flurbiprofen 200mg order safely - Where to Purchase Ansaid Guaranteed Shipping

Flurbiprofen Walmart Buy. Where Can I Buy Generic Flurbiprofen. Acquisto Flurbiprofen Originale

Buy Discount Flurbiprofen Online

BUY FLURBIPROFEN ONLINE! - CLICK… Continue

Buy Divalproex 250 mg Cheap. Can I Purchase Depakote No Prescription

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:41pm 0 Comments

Best Quality Divalproex ! Buy Generic DIVALPROEX Norway

BUY DIVALPROEX 250mg CHEAP ONLINE

=> ENTER HERE…
Continue

Purchase Discount Calan 40 mg Online - Where to Buy Verapamil Safely Online

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:36pm 0 Comments

Purchase Discount Calan 40 mg Online - Where to Buy Verapamil Safely Online

Can You Really Order Calan Online. Order Calan Market Share. Where I Can Buy Calan Usa

Order Calan 120mg Cheap! Quick Delivery for Verapamil!

BUY CALAN ONLINE! - CLICK HERE!…

buy high quality Calan! Continue

Discount Fluconazole 200 mg Buy Online. Buy Fluconazole 150Mg Tablets Prices

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:36pm 0 Comments

Discount Fluconazole 200 mg Buy Online. Buy Fluconazole 150Mg Tablets Prices

Fluconazole Purchasing Online. Buy Cheap Fluconazole With Mastercard

Buy Fluconazole Wholesale

BUY Fluconazole ONLINE! - CLICK HERE!…

order cheap Fluconazole! Continue

Meclizine buy cheap. Can I Buy Antivert Fast Delivery

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:23pm 0 CommentsEnsures Lower Prices on Meclizine 25 mg Online. Wholesale Meclizine 25 mg Order Online!order high quality MECLIZINE!

Click Here Now to order generic Meclizine without rx…
Continue

Famciclovir buy safely. Can I Purchase Famvir Without Script

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:19pm 0 Comments

Famciclovir buy safely. Can I Purchase Famvir Without Script

Famciclovir 250Mg Tablets Cheap, Order Famciclovir Shot Reviews, Can You Buy Famciclovir Online Safely

Famciclovir Medstore chosen by thousands!

BUY Famciclovir (Famvir) ONLINE! - CLICK… Continue

Buy Irbesartan 150 mg on Sale - Where Can I Order Avapro in Verified Medstore

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 11:09pm 0 Comments

Buy Irbesartan 150 mg on Sale - Where Can I Order Avapro in Verified Medstore

Irbesartan Medstore chosen by thousands of people every day!

Buy Irbesartan Today. Generic Irbesartan Where To Buy Canada Online

BUY IRBESARTAN ONLINE! - CLICK… Continue

Buy Cyclosporine online - Real Cyclosporine For Cheap

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 10:38pm 0 Comments

Buy Cyclosporine online - Real Cyclosporine For Cheap

No RX Needed for Cyclosporine!

Where To Buy Cyclosporine Without Rx Online, Cheapest Cyclosporine Melbourne, Buy Cyclosporine For Her

BUY Cyclosporine (Neoral) ONLINE! - CLICK HERE!…

order cheap CYCLOSPORINE! Continue

Aciclovir 200 Mg En Ligne Commander Livraison Express. Aciclovir 800 Commander

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 10:27pm 0 Comments

Aciclovir 200 Mg En Ligne Commander Livraison Express. Aciclovir 800 Commander

Acheter Aciclovir Generique 200. Acheter Aciclovir Confiance

Acheter Du Aciclovir En Inde

ACHAT Aciclovir (Aciclovir) EN LIGNE! - ENTRER ICI!Aciclovir 200 Mg En…

Continue

Repaglinide 0.5 Mg Bon Marche Securise - Comment Acheter Prandin En Suisse

Posted by Ada Setowla on September 22, 2014 at 10:06pm 0 Comments

Repaglinide 0.5 Mg Bon Marche Securise - Comment Acheter Prandin En Suisse

Vente De Repaglinide En Canada

Repaglinide Prandin Acheter, Acheter Repaglinide AuthentiqueACHAT Repaglinide (Prandin) EN LIGNE! - CLIQUEZ ICI!

repaglinide… Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

IT Group

Loading… Loading feed

Engineers

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook