၁၂လ ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

မိန္ရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ နာမည္ေကာင္းႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမည္။ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ရည္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္။ လူမုန္းခံ၍ အမ်ားကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ လုပ္ငန္းအရွိန္ျပင္းစြာေဆာင္ရြက္ဆဲ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေပၚမည္။ အခ်ိန္ဆြဲ၍ လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ လက္ေတြ႕ အရည္အခ်င္း နည္းပါးၿပီး ႏႈတ္စကား အႂကြားအဝါ ႀကီးမားေသာသူမ်ား၊ ေငြေၾကးရွိလ်က္ ပညာအားနည္းေသာသူမ်ား ဝန္းက်င္တြင္ က်ေရာက္ေန၍ စိတ္တိုင္းမက်စရာမ်ား ရွိေနမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
မိသားစုအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ အိမ္တြင္ တစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ိ္ဳး ဆူဆူပူပူ ေျပာဆိုေနထိုင္သူေၾကာင့္ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အေပ်ာ္အပါး ေလာင္းကစားဘက္တြင္ လိုက္စား၍ ေငြေၾကး ျပႆနာေပၚျခင္းအား ၾကားဝင္ေျဖရွင္းရျခင္း ႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါး လာေရာက္အပ္ႏွံေသာ ပစၥည္းမ်ား လက္မခံရ။ အမွန္တကယ္ ဝင္မည့္ပစၥည္း က်ိန္းေက် သြားတတ္သည္။ မိမိအလုပ္စားပြဲ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာရြက္စာတမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို လံုၿခံဳမႈ ျဖစ္ေအာင္ထားပါ။ အတင္းစကား ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုေသာသူမ်ားေၾကာင့္ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္မည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
အရာရာ အဆင္ေျပမည္။ လိုလားခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္ အလံုးစံုမွ ကင္းေဝးမည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာေငြေၾကးမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရမည္။ ထူးျခားေသာ အလွဴမဂၤလာပြဲသို႔ သြားေရာက္ရမည္။ ထုိမွအျပန္ အလုပ္အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚမည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းအား လက္ခံရမည္။ ပီယဓာတ္ အလြန္ေကာင္းေနေပရာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အသြားအလာ မဆင္ျခင္က အမည္တြင္ (အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ) ပါသူမ်ားႏွင့္ ၿငိတြယ္ကာ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
အကုန္အက် မ်ားမည္။ ပဋိပကၡ မ်ားမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ တစ္ပါးသူေၾကာင့္ မိမိအႀကံအစည္မ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။ မွတ္ပံုတင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အစရွိသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပ့ါ့ေပါ့တန္တန္ သယ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။ ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အေရာင္းအဝယ္ကိစၥတစ္ခု ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ၾကားဝင္မိပါက ပြဲခရရန္ မဆိုထာားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္၍ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ ေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ၿငိတြယ္ႏိုင္သည္။

ကုမ္ရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ လူသစ္ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားစြာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိမည္။ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြေတြေၾကာင့္ အိမ္တြင္းပဋိပကၡ ျဖစ္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေဟာင္းမ်ား အသစ္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္။ မိတ္ေဆြသားခ်င္းတို႕၏ အမႈကိစၥမ်ား ႐ံုးေရာက္ဂါတ္ေရာက္ ေျဖရွင္းရမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
အခြင့္အေရး ႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပၚမည္။ အတိ္ုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ အရပ္ေဝး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ပညာအတတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္ရမည္။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပထိ ခရီးသြားရကိန္း ကိုယ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္းေကာင္း ႀကံဳမည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လအတြင္း ဆံုး႐ံႈးထားေသာ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ စီစဥ္မႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားတတ္သည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
အဘက္ဘက္မွ ေအာင္ျမင္ တ္ိုးတက္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တက္လမ္းမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္း ရရွိမည္။ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ ပံုမွန္ထက္သာျမင့္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ မိသားစုတြင္ အလုပ္မရွိသူမ်ား အလုပ္ရ၍ လုပ္ငန္းရွိထားသူမ်ား အဆင့္တိုးတက္ျခင္း ႀကံဳမည္။ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ႀကံစည္ရည္စူးတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ရသင့္လွ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း အခြင့္အေရးမ်ား လက္ဝယ္ရရွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲ၊ ကျပားစပ္သူမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကိစၥႀကံဳမည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးမ်ားကို စနစ္တက် အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရရွိမည္။ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာ သာမက တစ္ပါးသူအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ခံ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းသည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္။ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြကို တစ္လံုးတစ္ခဲ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သံုးစြဲကုန္က်ကိန္း ႀကံဳသည္။ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။

မကာရရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
ေကာင္းမေယာင္ႏွင့္ ဆိုးသည္။ တိုးတက္မႈမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝန္းရံလွ်က္ ရွိသည္။ တိုးတက္ အဆင္ေျပမႈအေပၚ မလိုမုန္းထား လိုက္လံတားဆီးသူမ်ား ရွိမည္။ အတိတ္ကာလမွ ျပႆနာအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္၍ အ႐ႈပ္အေထြးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မွားယြင္းမည္။ ေရာင္းမွားဝယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။ အပ်က္အစီး အေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို လိုက္လံစြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ ေငြလိမ္ခံရတတ္သည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
ေျပာဆိုသမွ် ေအာင္ျမင္၍ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ အက်ိဳးလိုလားသူမ်ားႏွင့္ ကူညီသူမ်ား ရိွမည္။ ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား၊ မနာလိုသူမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး လိုရာေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းေနရာ အေျပာင္းအလဲ ရိွမည္။ အလွဴမဂၤလာ ကိစၥမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ထားေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ေဝးကြာေနေသာ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ ပညာသင္တန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
မိသားစုတြင္ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး က်န္းမာေရးအည့ံ ၾကံဳၾကမည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္၏။ ေငြေၾကးလက္လြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မသြားလိုေသာ အရပ္ေဒသသို႔ ခရီးသြားရတတ္သည္။ မေတြ႕လိုေသာသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕တတ္သည္။ တစ္ပါးသူထံမွ ေငြေၾကးယူငင္၍ ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အ႐ံႈးေပၚတတ္သည္။ တဲြဖက္လုပ္သူ အေျပာင္းအလဲ ရိွမည္။ သဟဇာတ မျဖစ္ေသာ ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ အိုးအိမ္၊ ျခံ၊ ကား အဝင္မေတာ္။ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူကလည္း ေစ်းႀကီးမိတတ္သည္။ ရသင့္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနမည္။ လိမ္ညာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
အခက္အခဲၾကားမွ အလိုျပည့္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရိွမည္။ ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံအေပၚ အလံုးစံု အႏိုင္ယူ ဖယ္ရွားမည္။ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးသစ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈသစ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမည္။ မိသားစုတြင္ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္ျခင္းနွင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာ ထားသည္မ်ား ျပန္လည္ရရိွျခင္း ၾကံဳမည္။ ပံုမွန္ႏွင့္မတူ ထူးျခားေသာေငြေၾကး ရရိွမည္။ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးသစ္တို႔ကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်၍ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ၾကံဳမည္။

ဓႏုရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12st ၾကား
အတိုက္အခံ၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳၿပီး အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ ယွဥ္လာသူ အားလံုးအေပၚ အႏိုင္ယူႏိုင္မည္။ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ကိစၥအား ျပန္လည္သံုးသပ္၍ အသစ္တဖန္ ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ဒုတိယဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေသာကိစၥမွန္သမွ် ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္မည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္းကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ စက္ပစၥည္း အပ်က္အစီး အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ မီးအႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္လြယ္သည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္က တက္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိမည္။ ႏွလံုးသားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ရည္ယိုစီးကိန္း ႀကံဳမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္ ခ်မွတ္ၿပီး ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးမည္မွ ်ေကာင္းေစ လက္ဝယ္တြင္ ေငြမၿမဲ။ အကုန္အက်မ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ဆက္တိုက္ျဖစ္မည္။ အနီးကပ္လူမ်ား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေရွ႕တစ္မ်ဳိး ကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမည္။ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေရွ႕တိုးမရေသာ အေနအထားရွိမည္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။ စိတ္တိုေဒါသထြက္ လြယ္မည္။ ဆီး၊ မ်က္စိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါသည္တစ္ဦး အိမ္သို႔ေရာက္ရွိမည္။ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ထိုသို႔ႀကံဳၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္မည္။ ခရီးေဝး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈ ရရွိမည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားသိရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ ျပႆနာ အခက္အခဲႀကံဳ၍ ရပ္တန္႔ထားရသည့္ သူတစ္ပါး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရလိမ့္မည္။ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားၾကား ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖျခင္း ႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါး မလုပ္လိုေသာ အလုပ္ကိစၥတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည္။ အတိတ္ကာလ ရန္ဘက္သဖြယ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းအဆင္ေျပ၍ အလုပ္ကိစၥမ်ား ပူးတဲြလုပ္ကိုင္ရမည္။

ၿဗိစာၦရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလိုဆႏၵမ်ား ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အထင္အရွားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရလာမည္။ ခရီးကိစၥ၊ ေနရာအေျပာင္းအလဲကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ အပင္ပန္းခံ၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ ျပန္ရကိန္း ရိွသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အိုးအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥအတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။

May 13th မွ May 19thၾကား
မွန္းဆထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚမႈတို႔ ကြာျခားေနမည္။ လုပ္သမွ် ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္မည္။ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆို ရမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္းေကာင္း ျပည္ပႏိုင္ငံျခား ခရီးေပၚေပါက္မည္။ ေနအိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္ အေျပာင္းအလဲျပဳျခင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဝန္းက်င္တြင္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚမည္။ လူမ်ိဳးကဲြ၊ ကျပားမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ အရပ္ေဝးမွ ထူးျခားေသာ သတင္းစကားမ်ားရရိွမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
ေငြေၾကးကံ၊ အလုပ္စီးပြားကံ အထူးေကာင္းသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ဥစၥာ တိုးပြားမည္။ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးခံစား ရမည္။ မူလ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မရိွေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည္။ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရိွမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွမည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
စကားမွားတတ္သည္။ အထင္လဲြမ်ား ခံရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ အပ်က္အစီးမ်ားမည္။ အေပ်ာက္အရွ မ်ားမည္။ ေငြေၾကးလာေရာက္၍ အကူအညီေတာင္း ေခ်းငွားသူ ေပၚလိမ့္မည္။ မေပးသင့္။ ဆံုး႐ံႈးလိမ့္မည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းကမသင့္။ သံုးစဲြရန္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ လုပ္ေနဆဲလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔ ရတတ္သည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္လြယ္သည္။ ခ်စ္သူ၊ ခင္သူ၊ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ စကားကတိ မတည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မိ၍ စိတ္ေသာကျဖစ္မည္။

တူရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
အခါတိုင္းထက္ ပို၍ ေငြဝင္မည္။ အလုပ္ တိုးတက္မည္။ ဆႏၵရိွသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥေရးရာ အလံုးစံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားမ်ားရမည္။ စနစ္တက် ေရတြက္စစ္ေဆးၿပီး အသိသက္ေသ မ်က္ေမွာက္ထား၍ ေပးျခင္း၊ ယူျခင္း ျပဳပါ။ ပစၥည္းဝယ္ယူ၍ ေငြေပးေခ်သည့္ ကိစၥတြင္ ေပးေသာ ေငြအမ္းသည္၊ မအမ္းသည္အေပၚ အေျခတည္၍ အျငင္းပြားတတ္သည္။ အတတ္ပညာကို အသံုးခ်၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစု အလုပ္ကိစၥ၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ ခရီးသြားလႈပ္ရွား၍ အက်ိဳးရိွမည္။ ေငြျမႇဳပ္ႏွံ၍ အက်ိဳးရွိမည္။ ပညာကံေကာင္းမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
ေသခ်ာေပါက္ ဝင္မည့္ေငြကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ႀကိဳတင္သံုးစဲြမႈ ျပဳလိမ့္မည္။ အျခားသူမ်ားထံမွ ေငြကိုပင္ ယူငင္၍ သံုးစဲြမည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ ေမ်ွာ္မွန္းသည့္ ေငြမဝင္၍ ေငြေၾကးကိစၥ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္တတ္သည္။ တစ္ပါးသူ ကတိယံု၍ မရ။ ကိုယ္တိုင္ကတိ မေပးရ။ အေလာတႀကီး ေငြပံုေအာၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ မွန္းသေလာက္ ေငြမဝင္၍ လက္ဝယ္ ေငြျပတ္ကိန္း ႀကံဳမည္။ တစ္ပါးသူထံမွ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ေခတၱယူငင္ သံုးစဲြ၍ ျပန္ေပးရန္ ခက္ခဲ၍ ရတက္ပြားရ တတ္သည္။ ပညာေရးကံ အထူးေကာင္းသည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
ႏႈတ္ကၽြံ စကားမွားတတ္သည္။ အေျပာအဆို ဆင္ေျခရမည္။ ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာမွန္သမ်ွ ကိုယ္တိုင္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းပါ။ အခက္အခဲၾကားမွ အလိုရိွရာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အကြက္ဆင္၍ ေခ်ာက္ခ်မည့္သူမ်ား၊ အမွားရွာ၍ ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ကိုယ္ေဆာင္ရြက္သမွ်အေပၚ တုပေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ရွမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မႈ ရွာေဖြရမည္။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းကိစၥ၊ မိသားစုကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း ရမည္။ မတည့္ေသာသူ(၂)ဦး၏ ပဋိပကၡၾကား ေျမဇာပင္ ျဖစ္တတ္သည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
အညံ့အဆိုးမ်ား ကင္းစင္သြားမည္။ ထူးျခားေသာ ေငြဝင္ကိန္းေပၚမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ အလိုဆႏၵမ်ား ျပည့္ေျမာက္မည္။ မိသားစုအတြက္ ရည္စူးေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရး ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းႏိုင္မည္။ အဖ်ားအနာႀကံဳက မေပါ့အပ္။ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရမည္။ လက္ခံႏိုင္သည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမည္။ ေမတၱာစန္းပြင့္မည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။

ကန္ရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
အခြင့္အေရး (၂)မ်ိဳးေပၚမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂)လ အေတာအတြင္း ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွမည္။ အျမတ္ရရိွရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သိုေလွာင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ် ႏိုင္သည္။ ခရီးကိစၥ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္မည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူေသာ အေတြးစိတ္ကူးမ်ား ေပၚထြန္းေနသည္။ စကားအေျပာအဆို အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
အဘက္ဘက္မွ ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူ ရမည္။ ဝင္ေငြတိုးမည္။ ရာထူးအဆင့္ တိုးတက္မည္။ စီးပြားေရးရာ လုပ္ငန္းေရးရာ အျဖာျဖာတြင္ အထင္အရွား ေအာင္ျမင္၍ အလုိျပည့္စံုျခင္း ရိွမည္။ ၅၂၈-၁၅၀၀ ေမတၱာကံ (၂) မ်ိဳးစလံုး အထူးကံေကာင္းသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ ဘာသာေရးကိစၥ ထူးျခားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကံဳမည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္၊ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ား ကိုယ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆက္ဆံေနရေသာ ဝန္းက်င္တြင္ လည္းေကာင္း ႀကံဳမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
အမ်ားကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ အလုပ္ပို၊ ကိစၥပိုမ်ား ႀကံဳမည္။ အပင္ပန္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအကိ်ဳး ရရိွမည္။ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရရိွမည္။ ဦးတည္ခ်က္အသစ္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။ နာမည္ႀကီးျခင္း၊ လူသိမ်ားျခင္း၊ အမ်ားတကာက လက္ခံျခင္းကို ႀကံဳမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္ကူးမ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရမည္။ ေငြစုေဆာင္းရန္ အလြန္ခဲယဥ္းမည္။ ယခင္စုထားေသာ ေငြကိုပင္ ဒလေဟာ သံုးစဲြရမည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
ေျဖရွင္းမရ၊ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ အေျဖရွာ ႏိုင္မည္။ လူယံုထား၍ မရ။ အရာရာ အေျခခံမွစ၍ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ပါ။ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ မနာလို အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ စီးပြားကံ တက္လမ္းေပၚမည္။ သူတစ္ပါး အမႈအခင္းမ်ားၾကား ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူ အာမခံျခင္း မျပဳရ။ အေရာင္းအဝယ္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွား စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၾကားဝင္၍ သက္ေသျပဳ လက္မွတ္ထိုးျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ ဆရာသမား အႀကီးအကဲတို႔၏ က်န္းမာေရးကိစၥ၊ နာေရးကိစၥမ်ား လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သိဟ္ရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
သူခိုးသူဝွက္ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ ရမည္။ လမ္းသြားစဥ္ ခါးပိုက္ႏႈိက္ ခံရတတ္သည္။ သံုးစဲြ၊ ဝတ္ဆင္ေနက် ပစၥည္းအား ေခတၱယာယီ ေမ့ေလ်ာ့ကာ ခၽြတ္ထားရာမွ ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ အေမ၊ အဖြား၊ အေဒၚ…အစရိွသည့္ အႀကီးအကဲ အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး အညံ့ႀကံဳက မေပါ့အပ္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုပါ။ အိုးအိမ္၊ ၿခံ၊ ကားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြဝင္ကိန္း ရိွသည္။ ခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ိဳးကဲြ အက်ိဳးေပးမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တက္လမ္း ေပၚေပါက္မည္။ ေနရာ အေျပာင္းအေရႊ႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
ရည္မွန္းခ်က္ အလံုးစံု ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရရိွမည္။ အလုပ္ တိုးတက္မည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္၊ အလုပ္ရွာသူမ်ား အလုပ္ရမည္။ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရမည္။ တိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္ႏြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွမည္။ အကုန္အက်မ်ားျခင္း၊ သံုးစဲြစရိတ္မ်ားျခင္းကို ကာမိေသာ ဝင္ေငြသာမက ပိုလွ်ံေသာ ဝင္ေငြကိုပါ ရရိွမည္။ ေလာင္းကစားကိစၥ၊ ေငြေၾကးကစားေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဆံုး႐ံႈးစရာမ်ားရိွမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
စုေဆာင္းထားေသာ ေငြမ်ား ႐ုတ္ခ်ည္းသံုးစဲြ ရမည္။ ကိုယ္ကေစတနာနဲ႔ ကူညီခဲ့ဖူးေသာ သူမ်ားကပင္ ကိုယ့္အေပၚ ဒုကၡေပးမည္။ ျပႆနာမရိွလွ်င္ မေနတတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမိၿပီး လူမုန္းခံရျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း ႀကံဳမည္။ ေရရွည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ဆက္ဆံထားသူမ်ားပင္ ကိုယ့္အေပၚ ျပႆနာရွာျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳတတ္သည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အယြင္း မ်ားမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္မည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။ လူမ်ိဳးကဲြ အက်ိဳးေပးမည္။ လူလိမ္၊ လူေကာက္ေတြ႕တတ္သည္။ ပညာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မ႐ိုးမသား စီးပြားရွာသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ေနအိမ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ျပင္ဆင္ရျခင္းမွ ေငြအစုလိုက္ကုန္မည္။ ေနရာသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေသာသူမ်ားအဖို႔ အထူးအဆင္ေျပသည္။ တိုးတက္မႈမ်ား အခိုင္အမာ ရရိွမည္။ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းမ်ား ရရိွမည္။ ခ်စ္သူခင္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ရည္က်ကိန္းရိွသည္။

ကရကုဋ္ရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္တြက္ဆျခင္းငွာ မတတ္သာေသာ အေျခအေန အခက္အခဲမ်ားကို ႀကံဳမည္။ မူလတစ္ႀကိမ္မွ ေျဖရွင္းဖူးျခင္း မရိွေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ မေတာ္တဆ ဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အဆင္ေျပေနသည့္ၾကားမွ အခက္အခဲမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္မည္။ ရယ္ေမာေနသည့္ၾကားမွ ရုတ္တရက္ ငိုေႂကြးရတတ္သည္။ အေကာင္းအဆိုးတို႔သည္ တမဟုတ္ျခင္း ကူးေျပာင္း ျဖစ္ေပၚမည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ ပံုေသတြက္၍ မရ။ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရန္ထက္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ၍ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမွ ကင္းေ၀းသြားမည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္မႈသစ္မ်ား ရရိွမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းဝန္းက်င္အတြင္း ဆက္ဆံရေသာသူ ေျပာင္းလဲမည္။ ပူးတဲြ တဲြဖက္ေဆာင္ရြက္သူ၏ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ပညာအတတ္ကို အေျခတည္၍ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ား ရရိွမည္။ အိုးအိမ္ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ႀကံစည္သူမ်ား အႀကံေအာင္မည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
အကူအညီကို ေစာင့္ဆိုင္းေနက ၾကာျမင့္ျခင္းသာ ရိွမည္။ အလ်ဥ္းသင့္သည့္ ေနရာမွ ႏိုင္သေလာက္ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တစ္ပါးသူထံမွ ေငြေၾကးေခ်းငွား၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳရ။ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမည္။ အႀကံေကာင္းရိွလ်က္ ေငြမရိွလွ်င္ ထိုအလုပ္မလုပ္ပါႏွင့္။ လုပ္မိက အႀကံေကာင္းႏွင့္ အခြင့္ေကာင္းကို တစ္ပါးသူအား ေပးလိုက္ရသလိုျဖစ္မည္။ ျမႇဳပ္ေနေသာေငြမ်ား ျပန္ေဖာ္ယူႏိုင္သည္။ ေလွာင္ကုန္မ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ အခါေကာင္းျဖစ္သည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ားမွ ေငြဝင္မည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
အတားအဆီး၊ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈမ်ား ဖန္တီးရရိွမည္။ စုေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္ တိုးတက္မည္။ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ ရမည္။ အခါတိုင္းထက္ပို၍ ေငြကုန္မ်ားမည္။ မသံုးမျဖစ္ သံုးရေငြမ်ားမည္။ ကာလအရွည္ၾကာ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြကို အလံုးအခဲလိုက္ သံုးစဲြရကိန္း ရိွသည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆင္ေျပမည္။ အိမ္ရိွသူမ်ား တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ခ်ဴခ်ာတတ္သည္။

ေမထုန္ရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ား၊ အခက္ႀကံဳ၍ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းစ ေပၚေနမည္။ ေခတၱ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး လုပ္ပါ။ အေလာတႀကီးလုပ္က အမွားႀကံဳသည့္အျပင္ တစ္ပါးသူ အက်ိဳးအျမတ္ရိွေအာင္ ကိုယ္ကလုပ္ေပးရေသာ အေနအထား ရိွမည္။ အိမ္ၿခံေျမကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း တစ္ခုထက္မကေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွမည္။ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးမႈ နည္းပါးမည္။ အရပ္တစ္ပါးႏွင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
ဆိုးမေယာင္နဲ႔ ေကာင္းမည္။ အ့ံၾသစရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ရရိွရန္ ခက္ခဲေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္ရမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားအား အႏိုင္ရမည္။ ထူးျခားေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရရိွမည္။ ကာလအတန္ၾကာ လိုခ်င္ေသာ ဆႏၵရိွလင့္ကစား ေတာင့္တေနျခင္းမရိွေသာ အရာတစ္ခု လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရိွမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူမ်ားကို အႏိုင္ရမည္။ အခါတိုင္း အေပၚစီးမွ ဆက္ဆံလာသူတစ္ဦး ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို ကူညီရမည္။ မိသားစု စီးပြားေရးရာကိစၥမ်ား ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွမည္။ ေမြးရက္ေက်ာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာမည္။ ေစတနာ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္မႈ၏ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ရရိွမည္။ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ပညာေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖို႔ ထိပ္တန္းမွ ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ လူမ်ား အဆင့္တိုးတက္မည္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ စကားေျပာဆိုရမည္။ စကားေအာင္မည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
တိုးတက္မႈမ်ား ရိွွမည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္း၍ ေရွ႕တိုးလုပ္သည္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူ ကိစၥ သတိရိွပါ။ စာရြက္စာတမ္း လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမ်ား ေရွာင္ရမည္။ မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိ္စၥမ်ား ဦးစားမေပးရ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မေနတတ္၍ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေနရေသာ ကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ ၾကားဝင္၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕စကားရႈပ္သူ၏ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္မည္။ သံုးစဲြေနက် ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။

ၿပိႆရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္လင့္ကစား အခါတိုင္းထက္ပို၍ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာ ကိစၥမ်ား တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းမရိွသူ လုပ္ငန္းရမည္။ လုပ္ငန္းရိွသူ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ အႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း ရမည္။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွမည္။ မိမိလက္ဝယ္ ပတ္ထားေသာ နာရီေပ်ာက္တတ္သည္။ ေပ်ာက္ၿပီးေနာက္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
ႀကိဳးစားမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္း ရမည္။ ေမြးေန႔ဝန္းက်င္ေက်ာ္သည္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ားသူငါကလည္းေကာင္း မတူညီေသာ အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္စြာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းမည္။ အလုပ္အၾကံသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည္။ ေငြအဖက္မတင္။ သူတစ္ပါးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္သမွ် လူသိထင္ရွား ျဖစ္ေနမည္။ နာမည္ ထင္ရွားမည္။ အိုးအိမ္ေနရာ ထိုင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆို ရမည္။ စကား ေအာင္ျမင္မည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
ျပႆနာမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာမည္။ မည္မွ် ေစတနာထားေစ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကမည္ မဟုတ္။ အျပစ္ျမင္ခံရျခင္း၊ သူတစ္ပါးျပႆနာၾကား ဝင္ေျဖရွင္းရျခင္း ရိွမည္။ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္တတ္သည္။ လူလိမ္လူေကာက္ အႏၲရာယ္ အထူးဂ႐ုစိုက္ ရမည္။ အမ်ားအျမင္ အဆင္ေျပသေလာက္ အတြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမည္။ မိဘက်န္းမာေရး၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၏ လူမႈေရးကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအတြက္ ဆက္တိုက္ စိတ္႐ႈပ္ရမည္။ စကား မွားတတ္သည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
အညံ့အလံုးစံု ကင္းစင္သြားမည္။ ေရွ႕တစ္မ်ိဳး ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ရိွမည္။ အဆံုးသတ္ခ်ိန္က်မွ ျပန္လည္ေျဖရွင္း အဆင္ေျပမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဝးကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုစည္း ရမည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္၊ အေျပာင္းအလဲရိွမည္။ ရန္၊ ပဋိပကၡ အားလံုးအား သင္ပုန္းေခ်၍ ဘဝသစ္တစ္ခု စတင္ရမည္။ အရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

မိႆရာသီဖြားအတြက္ ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ေဟာစာတမ္း

May 6th မွ May 12th ၾကား
အဘက္ဘက္မွ အဆင္ေျပ၍ စိတ္ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ လူမ်ိဳးကဲြ၊ လူမ်ိဳးျခားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ အက်ိဳးေပးျခင္း ရိွမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အကူအညီ ရမည္။ ခရီးကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္ေျပမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးရမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္လည္ရရိွမည္။ ျပန္႔က်ဲေနေသာ စီးပြားမ်ား ျပန္လည္ စုစည္းမိမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေဝးကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္း မိမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲ တစ္ဦးထံမွ ထူးျခားေသာ အေထာက္အကူေကာင္း ရရိွမည္။

May 13th မွ May 19th ၾကား
မွန္းသည္တစ္မ်ိဳး၊ လက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳး အစီအစဥ္မက် ဖ႐ိုဖရဲ ကစဥ့္ကလ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ အကုန္အက် အေပ်ာက္အရွ မ်ားမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ၾကားဝင္တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္းမ်ား မျပဳရ။ မိသားစု အႀကီးအကဲမ်ား၏ က်န္းမာေရး အညံ့ရိွသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခိုင္အမာ ေရွ႕တိုးရမည္။ တစ္ပါးသူ ကတိစကား ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ မိမိအလုပ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳမည္။

May 20th မွ May 26th ၾကား
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကး ကံေကာင္းမည္။ ဝင္ေငြ တိုးပြားမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ ျမႇဳပ္ေနေသာ ေငြျပန္ေပၚမည္။ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥ စကားေျပာရမည္။ စကား ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ကူးဆန္းႏွင့္ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရမည္။ ပီယဓာတ္ေကာင္း၍ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ေမတၱာေရးကိစၥ ေပၚထြန္းမည္။ စြန္႔စားျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ေသာ ကိစၥမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္မည္။ အရပ္ေဝး တိုင္းတစ္ပါးမွ အတတ္ပညာအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ထင္ရွားစြာ ေအာင္ျမင္မည္။

May 27th မွ June 2nd ၾကား
ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ မရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ပါဝင္ပတ္သက္ ရမည္။ ဆႏၵျပင္းျပလင့္ကစား ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာေသာ ကိစၥမ်ား လုပ္မိ၍ မႏိုင္မနင္း ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကံဳမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ သတိရိွရမည္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းကို ကိုယ္တိုင္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္ လည္းေကာင္း ေရာက္ရိွလိမ့္မည္။ ဆရာသမား အႀကီးအကဲတို႔၏ ၿငိဳျငင္မႈကို ခံရမည္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆ စီမံကိန္းခ်၍ ေဆာင္ရြက္၍မရ။ လုပ္ငန္းေဟာင္းရပ္၍ လုပ္ငန္းသစ္ စတင္ႏိုင္မည္။

Views: 1998

Comment

You need to be a member of Myanmar in Singapore to add comments!

Join Myanmar in Singapore

Click for more information !


© 2016   Created by Admin Team.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook