ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း Practical Christian Living Course


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)   ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
Managing Our Finances

ေလာကလူသားမ်ားအတြက္ ေငြကိုစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အလြန္အေရးၾကီးလွ၏။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးႏွင့္ခရစ္ယန္က်မ္းစာတြင္ ေဖၚျပေသာ ေငြစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကို ေ႐ွးဦးစြာ ႐ွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူ လတံ့။ (မႆဲ၊ ၆း၃၃)

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေငြအေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ေလ်ာ္ကန္စြာ အသံုးျပဳရမည့္အေၾကာင္းကို က်မ္းစာထဲတြင္ မ်ားစြာ ေျပာျပထားသည္။ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြ၏အေရးပါမႈကို လိုသည္ထက္ ပိုၿပီ အေလးအနက္မထားရန္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေငြ၏အေရးပါမႈကို ေလွ်ာ့မတြက္ရန္လည္း သင္ၾကားခဲ့ သည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေငြႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းစာထဲတြင္ေျပာထားေသာ အေျခခံသေဘာ တရား အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 

ႀကီးမားေသာ အေၿခခံ သေဘာတရား (၃)ခု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ယာန္တဦးက သူ၏ဘ႑ာကို မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည့္ကိစၥကို မစဥ္းစားမီ ေငြေၾကးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံသေဘာတရား (၃)ခုကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

၁။ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သည္။

က်မ္းစာက ဤေလာကႏွင့္ ေလာက၌ ရွိသမွ်ေသာအရာအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ ဆိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထား သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းေသာသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အရာအားလံုးသည္ သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ က်မ္းစာက “ထာ၀ရဘုရားသည္ ေျမႀကီး ႏွင့္ေျမႀကီးတန္ဆာကို၄င္း၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကသားတို႔ကို၄င္း ပိုင္ေတာ္မူ၏။”ဟု ဆိုသည္။ (ဆာလံ၂၄း၁)

ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာအရာအားလံုးကို သူတဦးတည္းက လံုး၀ဥသုန္ပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္းကို အခိုင္အမာ ဆိုထားသည္။ သူက ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ေျပာထားသည္။ ဘုရားသခင္က ““ေရႊႏွင့္ေငြကို ငါပိုင္၏ဟု ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာမူ၏””ဟု ဆိုသည္။ (ဟဂၢဲ ၂ း ၈) ““ေတာတိရစၦာန္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ တေထာင္ေသာ ေတာင္ေပၚမွာရွိေသာ တိရစၦာန္တို႔ သည္ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ .... ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဥစၥာသည္ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္၏”” ဟုဆိုသည္။ (ဆာလံ ၅၀း၁၀၊၁၂)

ဥစၥာမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဥစၥာမ်ားကို ဘုရားသခင္ကသာပိုင္သည္။ ဒါ၀ိတ္ သည္ အရာအားလံုးကို ဘုရားသခင္က ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သူက““အိုထာ၀ရဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္အာဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ ေျမႀကီး၌ ရွိရွိ သမွ်ကိုိပိုင္ေတာ္မူ၏။ အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အစိုးရေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔၏အထြဋ္၊ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ၏။””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ (၁ရာခ်ဴပ္၊ ၂၉း၁၁)

၂။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္ဆီမွ လာသည္

ေငြေၾကးႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ႀကီးျမတ္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားေနာက္တစ္ခုမွာ ““ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ဆီမွလာသည္”” ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုး တို႔ကိုပိုင္ဆိုင္႐ံုမက ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ခံရရွိေသာ အရာအားလံုးတို႔သည္လည္း သူ႔ထံမွ လာသည္။ ဒါ၀ိဒ္က ““ဂုဏ္အေသေရႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္၏”” ဟုဆိုခဲ့သည္။(၁ရာခ်ဳပ္၊ ၉း၁၂)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ခြန္အားေပးသူမွာ ဘုရားသခင္သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ ““ငါ့တန္ခိုး၊ ငါ့သတ္ၱိအားျဖင့္ ဤစည္းစိမ္ကို ငါရတတ္သည္”” ဟုမေျပာမိေစရန္ က်မ္းစာက သတိေပးထားသည္။ (တရား ၈း၁၇) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ““သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ေအာက္ေမ့ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ...စည္းစိမ္ရတတ္ေသာအစြမ္းသတ္ၱိကို ဘုရား သခင္ေပးေတာ္မူ၏”” ဟုဆုိထားသည္။ (တရား ၈း၁၈)

၃။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိေသာအရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  တတိယေျမာက္သေဘာတရားမွာ ““ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိေသာအရာ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။”” ပင္ျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းျခင္းအားျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔၏အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္လည္း ထာ၀ရဘုရား၏လူျဖစ္ၾက၏။ အထံေတာ္၌က်က္စားေသာသိုးစုလည္းျဖစ္ၾက၏”” ဟုဆိုသည္။ (ဆာလံ ၁၀၀း၃)

ေရြးႏႈတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်မ္းစာက““အဘယ္သို႔နည္း၊ ...မိမိ တို႔ကို မိမိမပိုင္ ေၾကာင္းကုိ မသိၾကသေလာ။ သင္တို႔သည္ အဘုိးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူ ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာ သင္တို႔၏ ကုိယ္ခႏ္ၶာႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဘုရား သခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစၾကေလာ့။”” ဟုဆိုသည္။ (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိေသာ အရာမ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဤသေဘာတရားကိုလည္း နားလည္ ခဲ့သည္။ သူသည္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးလွစြာေသာ လက္ေဆာင္တို႔ကို ဗိမာန္ေတာ္တည္ ေဆာက္ရန္ ေပးအပ္ ၿပီးေနာက္သူက ““ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါ၏။”” ဟုဆိုခဲ့သည္။ (၁ရာခ်ဴပ္၊ ၂၉း၁၄)

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ရွိသမွ်အရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္သည္အသိအမွတ္ျပဳ၍ သူ႔ထံအပ္ႏွံေသာအခါ ပစၥည္း ဥစၥာ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနျခင္းမွ ကင္းလြတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤဥစၥာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ပိုင္ဆိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ထက္ သူက ဤဥစၥာတို႔ကို မ်ားစြာပို၍ ေကာင္းေကာင္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္။

ေငြၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းစာက မည္သို႔ သင္ၾကားထားသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ေငြေၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၄င္း၊ ေငြကိုမည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၄င္း၊ တိက်ေသာ အမိန္႔အခ်ိဳ႔ကို ေပးထားသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွအခ်ိဳ႔ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။

++  အေႂကြးမတင္ေစႏွင့္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ားကိုအေႂကြးမတင္ေစလိုေပ။ က်မ္းစာက “အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတ္ၱာ မွတပါး၊ အဘယ္အေႂကြးမွ် မတင္ေစႏွင့္” ဟုေျပာထားသည္။ (ေရာ၊ ၁၃း၈)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အေႂကြးတင္ေနပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္မႈအခ်ိဳ႔ကိုဆံုး႐ံႈးမည္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ေခ်းငွားယူေသာ သူသည္ ေခ်းငွားေပးေသာသူ၌ကၽြန္ျဖစ္၏”” ဟုဆိုသည္။ (သုတၱံ ၂၂း၇)

ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ားကိုသူ႔အားအေစခံရန္ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားေခၚေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အေႂကြးတင္ေနၾကသည့္ အတြက္ အေစမခံႏိုင္ၾကပါ။

++  ခ်မ္းသာလာရန္ အလြန္အမင္း ႀကိဳးစားအားမထုတ္ပါႏွင့္။

အျခားအရာတစ္ခုခုက လူတို႔ကိုပ်က္စီးေစျခင္းထက္ ေငြကိုခ်စ္၍တပ္မက္ျခင္းက လူတို႔ကုိသာ၍  ပ်က္စီးေစသည္။ က်မ္းစာက “အေၾကာင္း မူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔ တြင္မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။ လူအခ်ိဳုုုု႔တို႔သည္ ေငြကိုတပ္မက္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ ျခင္း တရားလမ္းမွလြဲ သြား၍ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထုတ္ခ်င္းခတ္ေအာင္ထိုးၾကၿပီ။”ဟု ဆိုသည္။ (၁တိ ၆း၁၀)

ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားသာ ေငြကိုတပ္မက္ၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေငြအနည္းငယ္ရွိသူမ်ားသည္လည္း ေငြကို အလြန္အမင္း တပ္မက္ ၾကေလ့ ရွိသည္။ က်မ္းစာက ျဖတ္လမ္းနည္းႏွင့္လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ခ်မ္းသာလာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တိုု႔ကို သတိေပး ထားသည္။ မ႐ိုးေျဖာင့္သူ မ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ႀကီးပြားလာရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲကာ အယံုလြယ္ေသာ သူမ်ားထံမွ ေငြမ်ားကို ခိုးယူ ေလ့ရွိသည္။ က်မ္းစာက ““ေငြရတတ္ျခင္းငွာအလ်င္အျမန္ျပဳေသာသူသည္ မနာလိုေသာစိတ္ ရွိတတ္၏။ ေနာက္တဖန္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟု မေအာက္ေမ့တတ္။”” ဟုဆိုသည္။ (သုတၱံ ၂၈း၂၂)

++   ေငြကို မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

ခရစ္ယာန္တိုင္းသည္ သူတို႔ရွာေဖြထားေသာေငြမ်ားထဲမွအနည္းငယ္ကုိ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စုေဆာင္း ထား သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ေငြကိုမသိုေလွာင္ထားသင့္ပါ။ ဥာဏ္ပညာအရွိဆံုး ေရွာလမုန္မင္းႀကီးက ““စည္းစိမ္ရွင္သည္ ကိုယ္အက်ိဳး ပ်က္သည္ တိုင္ေအာင္၊ စည္းစိမ္ကိုသိုထားျခင္းတည္း ဟူေသာေနေအာက္၌အလြန္ဆိုးေသာ အမႈအရာကိုငါျမင္ၿပီ။”” ဟုဆိုခဲ့သည္။ (ေဒ ၅း၁၃)

ေယ႐ႈက ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘ႑ာကိုသိုမွီးထားျခင္းထက္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကို သိုမွီးထားၾကရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္။ သူက ““သံေခ်း၊ ပိုးရြဖ်က္ဆီး၍၊ သူခိုးတြင္ေဖာက္ယူခိုးယူရာ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘ႑ာကိုမဆည္းပူးၾကႏွင့္။... အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌ သင္တို႔၏ ဘ႑ာရွိ၏။ ထိုအရပ္သို႔ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးေရာက္တတ္၏။”” ဟုဆိုသည္။ (မႆဲ ၆း၁၉-၂၁)

++  ေငြကို ဘုရားကဲ့သို႔ မကိုးကြယ္ပါႏွင့္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားပါက ဘုရားသခင္ကို အေစခံႏိုင္ မည္မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈက တခ်ိန္တည္း၌ ဘုရားေရာ၊ ေငြေရာကိုအေစခံရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ေျပာခဲ့သည္။ သခင္က ““အဘယ္အေစခံမွ်၊ သခင္ႏွစ္ဦးအေစကိုမခံႏိုင္။ သခင္တစ္ဦးကိုမုန္း၍တစ္ဦးကို ခ်စ္မည္။ သခင္တစ္ဦးကိုမွီခို၍ တစ္ဦးကိုမခန္႔မညားျပဳမည္။ သင္္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အေစကို၄င္း၊ ေလာကီ စည္းစိမ္ကို၄င္းမခံႏိုင္ၾက”” ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ (လုကာ ၁၆း၁၃)

က်မ္းစာက ေငြကျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ခဏခဏသတိေပးထားသည္။ ေယ႐ႈက ေငြကို ““မေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏စည္းစိမ္”” ဟုေခၚခဲ့သည့္အေၾကာင္းမွာ ေငြသည္စာတန္၏မေျဖာင့္ မတ္ေသာ ကမ္ၻာ႔ဖြဲ႔စည္းပံု၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္ၿပီး ေငြကလူမ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ မၾကာခဏ ေခၚေဆာင္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ေငြရတတ္ျခင္းငွာ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာတပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၌ နစ္မြန္း တတ္ၾက၏။ (၁တိ ၆း၉)

ေငြသည္လူမ်ားကို သူတို႔သည္အာဏာရွိ၍အေရးပါသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားမႈကိုျဖစ္ေစေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကိုမူ မေပး ႏိုင္ ပါ။ က်မ္းစာက ““ဤဘ၀၌ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ မာန္မာန စိတ္ႏွင့္ကင္းလြတ္၍၊ မၿမဲေသာစည္းစိမ္ကို မကိုးစားရမည္ အေၾကာင္း...ပညတ္ ထားေလာ့”” ဟုဆိုသည္။ (၁တိ ၆း၁၇)

၁၉၂၁တြင္ ေငြမ်ားစြာရတတ္ေသာ ကမၻာ႔အေအာင္ျမင္ဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၉)ဦးသည္ ခ်ီကာဂုိၿမိဳ႔ရွိ Edgewater ဟုိတယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ထဲတြင္ ေစ်းကြက္တစ္ခုကို အႀကီးမား ဆံုးလက္၀ါးႀကီးအုပ္စိုး၍ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ဦးစီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ Wall Street တြင္ အေအာင္ျမင္္ဆုံး တြက္ခ်က္ႏုိင္သူတစ္ဦး၊ အႀကီးမားဆုံး သံမဏိကုမၸဏီတစ္ခု၏ဥကၠ႒၊ အႀကီးမားဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ဥကၠ႒၊ အႀကီးမားဆံုးဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီတခု၏ဥကၠ႒၊ အေမရိကန္၌ အႀကီးမား ဆံုးဂ်ံဳေစ်းကြက္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္သူတဦး New York စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္၏ ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဘဏ္တစ္ခု၏ဥကၠ႒ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕မွ၀န္ႀကီးတဦးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

၂၅ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဤကဲ့သုိ႔ တန္ခုိးအာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကေသာ အထက္ပါလူမ်ား သည္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားၾကသနည္း။

ေစ်းကြက္တခုကုိ အႀကီးမားဆုံးလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေသာ ကုမၸဏီ၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Ivar Krueger သည္ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသခဲ့သည္။ Wall Street အေအာင္ျမင္ဆုံးတြက္ခ်က္ႏုိင္သူ Jessie Livermore သည္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသသြားခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆုံး သံမဏိကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ Charles Schwab သည္ေဒ၀ါလီခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆုံး၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ Samuel Insull သည္ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေသာ ၀ရမ္းေျပးတဦးအေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆုံး ဓါတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Howard Hopson သည္ ႐ူးသြပ္သြားခဲ့ သည္။ အႀကီးမားဆုံး ဂ်ဳံေစ်းကြက္ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္သူ Arthur Cotton သည္မြဲသြားၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ ေသဆုံးခဲ့ ရသည္။ New Yorkု စေတာ့ေစ်းကြက္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Richard Whitney သည္ ေငြႏွင့ ပတ္သက္၍ ကလိန္က်ထားေၾကာင္း အျပစ္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ Sing Sing အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္သြား ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခ်ေရးဘဏ္၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Leon Fraser သည္မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသခဲ့သည္။ သမၼတ၏ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၏ ၀န္ႀကီး Albert Fall သည္လည္း အျပစ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ ေထာင္နန္းစံရၿပီး အိမ္၌ျပန္ ေသႏုိင္ရန္ အတြက္ ေထာင္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရခဲ့သည္။

အထက္ပါလူႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အသက္တာကုိ ေငြအေပၚတြင္သာ ပုံေအာထားခဲ့သည္။ ေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားေသာအခါ သူတုိ႔ အသက္ရွင္စရာ အေၾကာင္းဘာမွ မရွိေတာ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မေသမခ်ာမေရရာေသာ စည္းစိမ္တုိ႔ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားမည့္အစား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ “ငါတုိ႔ခံစားဘုိ႔ရာ၊ အလုံးစုံ တုိ႔ကုိ ႂကြယ္၀စြာေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္””ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားရမည္ ျဖစ္သည္။ (၁တိ ၆း၁၇)

ေငြကုိ ၪဏ္ပညာရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းစာထဲတြင္ အေလးအနက္ေျပာထားေသာ သေဘာတရားတခုမွာ ““ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ေငြေၾကး ပမာဏ အနည္းငယ္ကုိ ၪဏ္ပညာရွိစြာ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳပါက ဘုရားသခင္သည္ သာ၍ မ်ားေသာေငြကုိ ေပးအပ္မည္””ပင္ျဖစ္သည္။ (မႆဲ ၂၅း၁၄-၃၀တြင္ ၾကည့္ပါ။) ေငြကုိ ၪဏ္ပညာရွိစြာ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းအခ်ုဳိ႕ကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

 

ဘတ္ဂ်က္ထားပါ

လူမ်ားစြာသည္ သူတုိ႔၏ေငြႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ဂ႐ုတစုိက္မရွိၾကေပ။ သူတုိ႔သည္ ေငြကုိ သုံးျဖဳန္းပစ္ၿပီး ““ေငြေတြအားလုံး ဘယ္ေရာက္ သြားၾကပါလိမ့္””ဟူ၍ ေျပာတတ္ၾကသည္။ ဤအရာကုိေရွာင္ ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမွာ ဘတ္ဂ်က္ထားရွိရန္ႏွင့္ အသုံး စရိတ္အားလုံးကုိ မွတ္တမ္း တင္ထားရန္ ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေငြအခ်ဳိ႕ကုိ သီးသန္႔ဖယ္ထားပါ။

မိသားစုတုိင္းတြင္ ကိစၥမ်ားသည္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္၍ အေရးေပၚကိစၥမ်ားေပၚလာေသာ အခ်ိန္မ်ားရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ မေမွ်ာ္ လင့္ ထားေသာကားအတြက္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ေဆးဖုိး၀ါးခ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေငြကုိ သီးသန္႔ ဖယ္ထားျခင္း ျဖင့္ ထုိမေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ သင္၏ဘတ္ဂ်က္ကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ေပးေဆာင္ႏုိင္သည္။

အေႂကြးမ်ားစြာတင္၍  အေႂကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေလာက၏အေတြးအေခၚတစ္ခုျဖစ္ေသာ ““ယခု၀ယ္-ေနာက္မွေငြရွင္း””ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အေႂကြး၀ယ္ ကဒ္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာအေႂကြး၀ယ္ႏုိင္ေသာအခါ အေႂကြးကုိျပန္မေပးေခ်ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ အေႂကြးမ်ားစြာတင္ႏုိင္သည္။

လုိအပ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ လုိခ်င္ေသာအရာမ်ားကုိ ခြဲျခားသိျမင္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသာအရာအားလုံးတုိ႔ကုိ ေပးရန္ကတိေပးထားေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုိခ်င္ေသာအရာ အားလုံးတုိ႔ကုိ ေပးရန္ ကတိမေပးထားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤအရာႏွစ္ခုကုိ ပုိင္းျခားသိျမင္ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပစၥည္းတုိ႔ကုိ ၀ယ္ယူရာတြင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ထုိပစၥည္း တုိ႔ ကုိ လုိခ်င္၍(သုိ႔)ေခတ္စားေန၍ ၀ယ္ယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထုိပစၥည္းတုိ႔က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အမွန္တကယ္အသုံး၀င္ေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သင့္သည္။

မစဥ္းစားမေတြးေတာဘဲ ႐ုတ္တရက္၀ယ္ယူျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

မၾကာခဏပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လိိုခ်င္ေသာအရာတစ္ခုကိုေတြ႔ပါက မိမိ၀ယ္ႏိုင္လား၊ မ၀ယ္ႏိုင္လားဆိုတာကို မစဥ္းစား ေတာ့ဘဲ ႐ုတ္တရက္၀ယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ဤအမွားမ်ိဳးကို ““လုပ္ေဆာင္မႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစေသာနည္း””ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစေသာနည္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ထိုနည္းမွာ ““ပစၥည္းတစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္အား၀ယ္ယူရန္အတြက္ ဖိအားေပး ေနတုန္း မည္သည့္ပစၥည္းကိုမွ် မ၀ယ္ ပါႏွင့္။ အေရာင္း၀န္ထမ္းသည္ သူေျပာလိုတာကိုေျပာၿပီးေသာအခါတြင္ ““ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္၀ယ္/မ၀ယ္ ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္ရက္ (သို႔) ႏွစ္ရက္ အေတာအတြင္း အသိေပးပါမယ္”” ဟုေျပာလိုက္ပါ။

ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ထိုပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍သင့္ကိုစဥ္းစားႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးၿပီးယင္းပစၥည္းကုိ ၀ယ္ယူရန္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္း ေနေသာ အေရာင္းစာေရး၏ဖိအားမ်ားမရွိဘဲ သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေငြကို အခ်ိန္မွန္ ေပးေခ်ပါ။

ေငြကို အလ်င္အျမန္ ေပးေခ်ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေပးေခ်ျခင္းသည္ သင့္ကို နာမည္ေကာင္း ရေစၿပီး အေႂကြး၀ယ္ကဒ္၌အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းရေစသည္။ ကယ္တင္ျခင္း မခံရေသာသူမ်ားကိုလည္း ေကာင္းေသာ သက္ေသ ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ခ်ေပးေသာအရာမ်ားအားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ပါ။

ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်ေပးရန္ကတိေပးထားေသာ္လည္း အလြန္ႂကြယ္၀ျပည့္စံုစြာ ေနရမည္ဟု ကတိ ေပးမထားပါ။ ခရစ္ယာန္တိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ခ်ေပးေသာအရာမ်ားအားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ေနထိုင္တတ္ရန္ သင္ယူၿပီး စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ေလာကီအရာမ်ားကို ရရွိလိုေသာတပ္မက္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္စြာ ေနထိုင္ တတ္ရန္ သင္ယူ ရမည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ သူ၌ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားစြာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်နပ္ေရာင္ရဲစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္တက္ရန္ သင္ယူခဲ့သည္။ သူက ““အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ေတြ႔ႀကံဳ သမွ်ေသာအခ်င္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအံ့ေသာငွာသင္မိၿပီး၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း (ဘာမွမရွိဘဲအသက္ရွင္ ေနထိုင္ျခင္း) ကုိ၄င္း၊ ႂကြယ္၀ျခင္းကို၄င္း ခံတတ္၏”” ဟုဆိုသည္။ (ဖိ၄း၁၁-၁၂)

အထူးသတိေပးခ်က္။ ။ ေခ်းေငြျပန္ေပးရန္ကတိစာခ်ဳပ္ကို ပူးတြဲလက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။

သုတၱံက်မ္းထဲတြင္ အျခားသူတစ္ဦး၏အေႂကြးအတြက္ အာမခံမလုပ္ေပးရန္ (၆) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဘုရားသခင္ကသတိေပးထားသည္။ ယေန႔ တြင္ ထုိအခ်င္းအရာကို ““အာမခံစာခ်ဳပ္တြင္ပူးတြဲလက္မွတ္ထုိး ေပးျခင္း”” ဟုေခၚၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္တြင္ ပူးတြဲ လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းအားျဖင့့္ ထုိအေႂကြးကိုေပးေခ်ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္လည္း တာ၀န္ရွိလာေၾကာင္းကို သိရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ အျခားလူသည္ သူ႔အေႂကြးကိုေပးေခ်ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္တိို႔က အေႂကြးကို ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခ်းေငြျပန္ ေပး ရန္ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ အျခား သူတစ္ဦးဦးႏွင့္လက္မွတ္မထိုးသင့္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္က မထိုးေပးရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““လက္၀ါးခ်င္း႐ုိက္ထားေသာလူစုႏွင့္ သူ႔ေႂကြးကို အာမခံေသာ လူစုထဲသို႔မ၀င္ႏွင့္။”” ဟုဆိုထားသည္။ (သု၂၂း၂၆)

လူမ်ားစြာသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦး၏အာမခံစာခ်ဳပ္ကို ပူးတြဲလက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိုမိတ္ေဆြကို ကူညီရန္ ႀကိဳးစား ၾကေသာအခါ၊ ေနာက္ဆံုး၌ သူတို႔၏ေငြေရာ၊ မိတ္ေဆြကိုပါ ဆံုး႐ံႈးခံရသည့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ဖူးေပမည္။

အေႂကြးတင္ျခင္းမွကင္းလြတ္ရန္ မည္သို႔လုပ္ရမည္နည္း။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ဂုဏ္အသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစေသာပံုစံမ်ိဳးအားျဖင့္ သူ၏ ဘ႑ာကို ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ သည္။ အတိတ္ကေပးေခ်ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ Bill မ်ားႏွင့္အေႂကြး မ်ားသည္ ညံ့ဖ်င္းေသာပံုသက္ေသျဖစ္ၿပီး သခင္၏ အသေရေတာ္ကို ပ်က္ေစသည္။

အေႂကြးတင္ေနသူအမ်ားစုသည္ အေႂကြးတင္ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္အရာမွာ ၀င္ေငြပို၍ မ်ားမ်ားရရန္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အေျဖမွာ ထိုကဲ့သို႔မလြယ္ကူလွပါ။ လူအခ်ိဳ႔ သည္ေငြအနည္းငယ္သာရွိၿပီး အေႂကြးတင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ပို၍ ရလာေသာအခါတြင္ အေႂကြးႏြံထဲပို၍နစ္လာသည္။

ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ားမွာ မွန္ကန္ေသာသေဘာထားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အေႂကြးႏွင့္ကင္းလြတ္ရန္အတြက္ သင့္၌အေႂကြးမွကင္းလြတ္လိုေသာ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵရွိရန္လုိအပ္သည္။ သင့္ကို အေႂကြးမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိသည္ ကုိ သင္ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာကိုမဆို အလိုေတာ္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုအရာသည္ သင့္ဘ၀တြင္လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိရန္အတြက္သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္အခ်ိဳ႔ ျဖစ္သည္။

(၁)မေပးေခ်ရေသးေသာ Bill မ်ားႏွင့္အေႂကြးမ်ားကုိ အစဥ္လိုက္ခ်ေရးထားပါ။

အေႂကြးတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သင္ေပးရမည့္ကုမ္ၸဏီ၊ ဘဏ္၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔၏နာမည္ႏွင့္အတူ သူတို႔ကိုဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ေပးေခ်ရ မည့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုလည္း ခ်ေရးထားပါ။ အေႂကြးတိုင္းကို မွတ္သားထားၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

(၂)သင္၏လက္ရွိ Budget ကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။

လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္အေရးတႀကီးသံုးစြဲရမည့္ အသံုးစရိတ္တို႔ကိုထိပ္ဆံုးမွစတင္၍ေရးခ်ပါ။ အမွန္ တကယ္ လိုအပ္ေနေသာအရာ တို႔ကိုသာ ခ်ေရးထားပါ။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင့္အတြက္မလိုအပ္ေသာ ေရရွည္မသံုးစြဲႏိုင္သည့္ပစၥည္းတို႔ကိုခ်မေရးထားပါႏွင့္။ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္သံုးစြဲရမည့္ အသံုးစရိတ္တို႔ကို ခ်ေရးၿပီးေနာက္ သင့္၌ေငြမည္မွ်က်န္သည္ကိုသံုးသပ္ပါ။ ဤ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေငြပမာဏကို ပံုမွန္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ဤအခ်က္ကို စိတ္ထဲတြင္ေသခ်ာမွတ္ထားပါ။ ““သင္သည္ သင့္လက္ထဲတြင္ေငြရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို အေႂကြးဆပ္ရန္ ရွိပါကသင္ပိုင္ေသာထိုေငြသည္ သင့္အပိုင္ မဟုတ္ပါ။ သင္အေႂကြးဆပ္ရမည့္သူႏွင့္သာ ထိုေငြသည္ သက္ဆိုင္သည္။

အေႂကြးရွင္ကို ေပးေခ်ႏိုင္မည့္ ေငြပမာဏကို ဆံုးျဖတ္၍ ေပးေခ်မည့္အစီအစဥ္ ေရးဆြဲပါ။

အေႂကြးကိုအကုန္ဆပ္ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အေႂကြးရွင္တို႔ကိုပံုမွန္ေပးေခ်ႏိုင္မည့္ ေငြပမာဏကိုဆံုး ျဖတ္ပါ။ Bill အခ်ိဳ႔သည္ အျခား Bill မ်ား ထက္ သာ၍မ်ားေသာ ေငြပမာဏကို လစဥ္ေပးေခ် ရန္လိုႏိုင္သည္။ သင္သည္ အေႂကြးရွင္တစ္ဦးစီတိုင္းကို တစ္လအတြင္း သင္အမ်ားဆံုး ေပးေခ် ႏိုင္မည့္ ေငြပမာဏ ကိုသတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ထိုစာရင္းကိုခ်ေရးၿပီးေနာက္ အေႂကြးတစ္ခုစီတိုင္းကို တစ္လအတြင္း သင္အမ်ားဆံုး ေပးေခ်ႏိုင္ မည့္ ပမာဏႏွင့္ရက္စြဲကိုခန္႔မွန္း၍ အေႂကြးတစ္ခုစီတိုင္း၏နံေဘးတြင္ေရးပါ။ ဤအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ သင့္ဘက္မွ အေႂကြးကိုျပန္ဆပ္ရမည့္ တာ၀န္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး ႐ိုးသားစြာႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ရွိေၾကာင္းကို ဤအစီအစဥ္က ကိုယ္စားျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

သင္၏အစီအစဥ္သည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္အတြက္ မလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြသံုးစြဲျခင္းကို ရပ္စဲ ရမည္ျဖစ္သည္။ အေႂကြး၀ယ္ျခင္းကိုလည္းရပ္တန္႔ပါ။ ပစၥည္း ၀ယ္လွ်င္လက္ငင္းေပး၍၀ယ္ယူပါ။ သင္၏ေငြမ်ားဘယ္ေရာက္သြားလဲဆိုတာသိႏိုင္ဖို႔ သင္သည္ ဘယ္အရာမ်ားအတြက္ေငြသံုးစြဲခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းတင္ခ်ေရးထားပါ။

(၄) သင္၏အသစ္ေရးဆြဲထားေသာအေႂကြးေပးေခ်ရန္အစီအစဥ္ကိုတင္ျပပါ။

အေႂကြးရွင္တစ္ဦးစီတိုင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာၿပီး သင့္အေျခအေနကိုရွင္းျပၿပီး သင့္အစီအစဥ္ကို တင္ျပပါ။ အေႂကြးေပးေခ်ရန္ အတြက္ သင္ဆြဲထားေသာအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူသေဘာတူလား၊ မတူလားဆိုတာကိုေမးၾကည့္ပါ။

သင္သည္ သင္၏ကတိေစာင့္ထိန္း၍ သင္ကတိေပးထားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ သင္သည္ အခ်ိန္မီ မေပးေခ်ႏိုင္ပါက သက္ဆုိင္သည့္အေႂကြးရွင္ကုိ အသိ ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

(၅) သင့္အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ။

ဤအစီအစဥ္အတုိင္း မဆုတ္မသုန္လုပ္ေဆာင္ပါက သင့္အေႂကြးမ်ားကုိ စတင္ေပးေခ်ႏုိင္ေပမည္။ အေႂကြးတခုကုိ အျပည့္အ၀ ေပးေခ်ၿပီး ပါက ထုိအေႂကြးကုိအေႂကြးစာရင္းမွ ဖ်က္လုိက္ပါ။ သင့္အေႂကြးကုိ ေပးေခ်ျခင္းသည္ သင့္အတြက္မ်ားစြာ တန္ဖုိးရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ၿပီး သူသည္သင့္ကုိေကာင္းခ်ီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သင့္စိတ္ထဲတြင္ ဤအရာကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ အေႂကြးဆပ္ရန္ မေရွာင္တိမ္ပါႏွင့္။ အေႂကြး တင္ျခင္းသည္ ရွက္စရာ မဟုတ္ေသာ္ လည္း ႐ုိးသားစြာျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္ကုိေရွာင္ရွားျခင္းသည္ ရွက္စရာျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ သူ၏႐ုိးသားစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဆင္ေျခမွ မေပးႏုိင္ဘဲ ထုိအျခင္းအရာသည္ တရားမွ်တမႈ႔ရွိသည္ ဟု ဘယ္ေတာ့မွမေျပာႏုိင္ပါ။ အေႂကြးမွေရွာင္ရွားျခင္းသည္ မ႐ုိးမေျဖာင့္ျခင္းျဖစ္႐ုံမက သင္၏ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ ေလးစားမႈ႔ကုိ ဆုံး႐ႈံးေစ႐ုံသာမက အျခားသူမ်ား၏ ေလးစားမႈ႔ကုိလည္း ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးစားေပးေသာအရာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အရင္ဦးဆုံး လုပ္ရမည့္အရာမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္ျခင္း

ေငြရွာရန္သည္ ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ ဤေလာကသည္ လူ႔တစ္ဦး၌ေငြမည္မွ်ရွိသည္၊ ပုိင္ဆိုင္မႈ႔ မည္မွ်ရွိသည့္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာင္ျမင္မႈကိုတိုင္းတာသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာျခင္းသည္ မမွန္ကန္ပါ။ ေယ႐ႈက ““အေၾကာင္းမူကား၊ စည္းစိမ္ရွိေသာ္လည္း၊ စည္းစိမ္၌အသက္ မတည္”” ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (လုကာ ၁၂း၁၅)

သခင္ေယ႐ႈသည္ စစ္မွန္ေသာေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိရန္အတြက္ နည္းလမ္းကုိ သူကုိယ္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားေပးခဲ့သည္။ ဤနည္းလမ္း သည္ အလြန္႐ိုးရွင္းသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္မျမင္ဘဲ ေက်ာ္ၾကည့္သြား ႏိုင္သည္။ သခင္ေျပာခဲ့သည့္အရာမွာ ဤအရာျဖစ္သည္။ ““ဘုရားသခင္ ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကိုေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာတို႔ကို ထပ္၍ေပးေတာ္မူလတၱံ႕”” (မႆဲ ၆း၃၃)

“ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့” ၏အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏အက်ိဳး စီးပြားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ ဦးစားေပးအရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုရွာၾကေလာ့” ၏အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေစလိုေသာသူမ်ား မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ကိုသိရန္အတြက္ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ရွာေဖြၾကရန္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးစားေပးေသာအရာမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္

၂။ မိသားစု

၃။ အလုပ္အကိုင္

၄။ အျခားေသာအရာမ်ား။

ဘုရားသခင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဦးစားေပးအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာ အခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

(၁) ေန႔တစ္ေန႔စီ၏ အဦးဆံုးနာရီကို ဘုရားသခင္အား ေပးပါ။

(၂) သီတင္းပတ္တစ္ပတ္စီ၏ ပထမအပတ္ကို ဘုရားသခင္အား ေပးပါ။

(၃) ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိေသာ ေဒၚလာတစ္ေဒၚလာစီ၏ပထမဆံုးရသည့္ေဒၚလာကို ဘုရားသခင္အား ေပးပါ။

(၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေနအိမ္တြင္ ဘုရားသခင္အား အဦးဆံုးေနရာကို ေပးပါ။

(၅) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာအရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္အား အဦးဆံုးေနရာ ေပးပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေရးႀကီးဆံုးအရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူ၍ အသက္ရွင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်ေပးမည္ဟု သူကတိေပးထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူခ်ေပးေသာအရာတို႔ရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ေသာအရာ အားလံုး ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ၌ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေပါလုက ““ေရာင့္ရဲစိတ္ပါလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာ အက်ဳိးစီးပြားမွန္၏။ အေၾကာင္းမူ ကား၊ ငါတို႔သည္ ဤေလာကထဲသို႔အဘယ္အရာမွ်မပါဘဲ လာသည္ျဖစ္ ၍ထြက္သြားလွ်င္လည္း အဘယ္ အရာကိုမွ် မယူသြားႏိုင္ဟု ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏”” ဟုဆိုခဲ့သည္။ (၁တိ ၆း၆)

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား ပထမ ဦးစားေပးျခင္းမွ လာသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

မွန္/မွား

(၁) ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကိုပိုင္ဆိုင္သည္။

(၂) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရွိထားတုန္း တခ်ိန္တည္း၌ပင္    ဘုရားသခင္ကို အေစခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၃) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အနည္းငယ္ေသာေငြပမာဏကို ဥာဏ္ပညာရွိစြာ အသံုးျပဳပါက၊ ဘုရားသခင္သည္သာ၍ မ်ားျပားေသာပမာဏကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရန္ အာမခံထားေသာ စာခ်ဳပ္၌ပူးတြဲလက္မွတ္ ေရးထိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၅) ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ၀ယ္ယူရန္ေသြးေဆာင္တိုက္တြန္းျခင္းခံရေနတုန္း မည္သည့္ပစၥည္းကိုမွ မ၀ယ္ယူပါ ႏွင့္။

(၆) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေရွးဦးစြာရွာပါက စစ္မွန္ေသာေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထံ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

(၇) ေငြရွိျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုအာဏာတန္ခိုးရွိရန္ႏွင့္ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းခံစားမႈမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစၿပီး စစ္မွန္ေသာလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။

(၈) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေငြကို ေလ်ာ္ကန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေငြမ်ားဘယ္ေရာက္သြားသနည္း ဟုမေမးဘဲ ကၽြႏု္ပတို႔၏ ေငြမ်ားကုိ ဘယ္ေနရာ တြင္ အသံုးျပဳမည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါ။

(၉) သင့္တြင္ေငြရွိေသာ္လည္း၊ သင္သည္တစ္စံုတစ္ဦးကို အေႂကြးဆပ္ရန္ရွိပါက၊ သင္ပိုင္ေသာေငြသည္ သင့္အပိုင္မဟုတ္ပါ။

(၁၀) အေႂကြးဆပ္ရန္မေရွာင္တိမ္းပါႏွင့္။ အေႂကြးတင္ျခင္းသည္ ရွက္စရာမဟုတ္ေသာ္လည္း ႐ိုးသားစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္တစ္ခုမွ ေရွာင္ေျပး ျခင္းသည္ သာရွက္စရာ ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

Notes:
ဘုရားေပးတဲ့၀င္ေငြကို ..ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေရးအတြက္ အသံုးခ်နည္းမွာ ..လာမဲ့၃လအတြက္ ပံုမွန္၀င္ေငြနဲ႔အသံုးစရိတ္ကို ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျပီး၊ ဘတ္ဂ်က္အတိုင္းသံုးစြဲတတ္ဖို႔ပါ။ တႏွစ္ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္သူဟာ ကိုယ္ပုိင္ကုမဏီ ပိုင္ရွင္ဘ၀ အထိ ေအာင္ျမင္ လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။  မုရန္

Views: 219

Comment

You need to be a member of Myanmar in Singapore to add comments!

Join Myanmar in Singapore

Click for more information !


© 2016   Created by Admin Team.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook